Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 10: life on other planets PERIOD 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ

I. Mục tiêu bài học


- Giới thiệu ngữ liệu và chủ đề bài học về UFO Unidentified flying objects
- Trọng tâm ngôn ngữ Modal: May, Might
- Conditional sentences type 1, 2

II. §å dùng dạy học


- Tranh ảnh về một số vật thể bay
- Đài, băng

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 194 -
- 194 -
What do we call them in Vietnamese?
Do they come from another planets?
GV giíi thiƯu tiÕp : “ These are flying saucers
or UFOS Yêu cầu HS đọc 4 câu
hỏi sgk và hỏi đáp theo cặp lu ý các em có thể
trả lời theo suy nghĩ của mình không cần phải
đúng sát với thực tế - GV có thể cung cấp từ
vựng để các em diễn đạt nếu cần
- Gọi một vài cặp hỏi đáp trớc lớp
HS liệt kê
HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi
We can see flying objects.
They look like flying saucer
- §Üa bay
HS nghe giới thiệu
HS đọc câu hỏi, hỏi đáp theo cặp
Hỏi đáp trớc lớp
Đáp án gợi ý:
a - Yes. I think UFOS are spcecrafts
of certain countres - No. It might be an imagination.
- I haven’t believed UFO exist so far because it is said that there is
no life on other planets. b
- I have seen some films on UFOS. These films are only science –
fiction films c
- I want to know if UFOS exists d
- If I saw a UFO, I would ask it where it comes from

2. Presentation Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 195 -
- 195 -
Planet s
Earth Mercury
Soon Moon
Mar s
Venus
GV giới thiệu bài đọc
UFOS? It says that thousands of people have seen them and that
they really exist. - GV cho HS đọc phần mở bài và
tìm c¸c ý kiÕn kh¸c nhau xoay quanh chđ ®Ị UFO
Giíi thiƯu mét sè tõ míi Gap – fill: Yêu cầu HS điền
một số từ vừa học vào chỗ trống trong các câu sau đây:
1 UFO is an unidentified 2 Earth is the on which
we live 3 is a vehicle that travels
in space 4 The woman said that she saw
a UFO and two in it 5 The synonym of falling star is
Nghe giíi thiệu chủ đề bài học
HS đọc bài nêu mét sè ý kiÕn
+ Some people have seen UFO, believe to
be spacecraft from another planets.
+ Many scientists do not believe saw.
+ Some people believe in the
existence of UFOS
HS nghe giíi thiƯu tõ, ®äc tõ
HS ®iỊn tõ thÝch hỵp
1 flying object 2 planets
3 Spacecraft 4 aliens
5 meteor
Words:
Spacecraftn ≈
space ship: tµu vò trơ
aircraft n
plane: máy bay
balloonn: khinh khí cầu meteor: sao băng
evidencen: bằng chứng alienn: ngời ở hành tinh
khác claim v: tù cho lµ
Sample n: vËt mÉu capture v: bắt
a plate like device: vật giống cái đĩa

3. Practice Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×