Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Practice: Relative clauses Teacher

Warm up Teacher Practice: Relative clauses Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 9: NATURAL DISASTERS PERIOD 6: Language focus

I. Mơc tiªu bài học


- Tiếp tục luyện tập mệnh đề quan hệ với các đại từ quan hệ Who, That, Which

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy họ1.


1. Warm up Teacher


Students Content
Jumbled sentences: Yªu cầu HS sắp xếp
từ thành câu hoàn chỉnh
HS s¾p xÕp 1 is girl who wearing is daughter
skirt the blue my The girl who is wearing blue skirt
is my daughter 2 Truyen Kieu famous Nguyen Du
Viet Nam writer who wrote wasa Nguyen Du, who wrote Truyen
Kieu, was a famous writer in Viet Nam.

2. Practice: Relative clauses Teacher


Students Content
a Nhắc lại ý nghĩa, cách dùng mệnh đề quan hệ
- Từ 2 câu sắp xếp trên GV yêu cầu HS nhắc lại
ý nghĩa và cách dùng của mệnh đề quan hệ xác
định câu a và mệnh dề quan hệ không xác định
câu b đã giới thiÖu ë Unit 8
- Lu ý lại cho HS mệnh đề quan hệ không xác
định cần đợc phân tách khỏi các thành phần khác
trong câu bằng dấu phẩy b Giải thích yêu cầu bài
1 trang 81: Dïng kiÕn thøc cña em để trả lời câu
hỏi. Dùng Who, That, Which ở các câu trả lời
và bắt đầu nối từ đã cho HS nhắc lại
HS nghe yêu cầu bài tập
Key 1
b, The country which won the 1998 Tiger Cup is Singapore
c, The animal which has one or two horns on its snout is
rhinoceros.
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 189 -
- 189 -
c Giải thích yêu cầu bài tập 2 trang 81: Ghép câu
bổ sung thông tin thành mệnh đề quan hệ không
xác định trong câu - Cho HS đọc ví dụ mẫu
- Cho HS đọc kỹ các câu ở cột A và B
- Giải thích mét sè tõ Richter scale: thang
Ricte đợc chia từ 0 8 ®Ĩ ®o cêng ®é c¸c trËn
®éng ®Êt Disatrous: BÊt ngờ
Extensive: Rộng lớn Border: Tiếp giáp với
- Yêu cầu HS tự tìm và ghép câu và dùng đại từ
quan hệ thích hợp - Cho HS trao đổi bài với
bạn - Gäi HS ®äc các câu
hoàn chỉnh hoặc lên bảng viết
- GV chữa lỗi nếu có và HS đọc ví dụ
HS làm bài
HS trao đổi bài Hỏi đáp trớc lớp
HS hỏi ®¸p Ex:
S1: Which country is the largest in the
world? S2: The country which
is the largest in the world is Russia
...................
HS nghe yêu cầu bài tập 2
HS đọc ví dụ HS đọc cột A, B
Nghe giải nghĩa từ
HS làm bài
Trao đổi bài Trả lêi tríc líp hoặc
viết bảng
Ghi đáp án đúng d, The explorer who discovered
America is Christopher Columbus
e, The planet which is closest to the Earth is Venus
f, The animal which was chossen to be the logo of SEA Games
2003 is the buffalo g, The ASEAN country which is
divided into two regions by the sea is Malaysia.
h, The food which you can chew but you cannot swallow is the
chewing gum; and the thing you can swallow but you cannot chew
is water
Key 2
1 e. Andrew is flying to Scaramento, which is the
capital city of California 2 g. It snowed in Lang Son,
which is on the KyCung River, in the winter of 2002.
3 f. Pompeii, which is an ancient city of Italy, was completely
destroyed in A.D. 79 by an eruption of Mount Vesuvius.
4 a. Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in
August 1992, killed 41 people and made more than 200,000
homeless. 5 c. The cyclone of November
1970 in Bangladesh, which killed about 500,000 people, was one of
the worst natural disasters of the 20
th
century 6 d. The most disastrous
earthquake in Japanese history, which ocurred in 1923, damaged
Tokyo and Yokohama and killed about 150,000 people
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 190 -
- 190 -
d Phân biệt hai mệnh đề quan hệ xác định và
không xác định Nêu yêu cầu bài tập 3
trang 82 : Gạch chân các mệnh đề quan hƯ trong
c©u, sau đó thêm dấu phẩy để ngăn cách mệnh
đề quan hệ không xác định với phần còn lại của
câu - Cho HS đọc câu mẫu a
-Yêu cầu HS nhắc lại sự khác nhau gia hai mệnh
đề quan hƯ x¸c định và không xác định.
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp
- Gọi một số HS lên bảng viết câu hoàn chỉnh
- GV chữa lỗi, nhận xét và nêu đáp án đúng
HS nghe yêu cầu bài tập
HS đọc mẫu HS nhắc lại
Làm bài theo cặp HS viết bảng
7 b. The October 1989 Loma Prieta earthquake, which
measured 7.1 on the Richter scale, caused extensive damage
to older buildings in San Francisco Bay area.
- MƯnh ®Ị quan hệ xác định đợc sử dụng để xác định danh từ đứng
trớc nó. Nếu không có mệnh đề này, ngời đọc nghe sẽ khống biết
đợc ngời nói viết đề cập đến ngời hoặc vật nào
- Mệnh ®Ị quan hƯ không xác định đợc sư dơng ®Ĩ cung cấp
thêm thông tin cho danh từ đứng trớc nó và trong văn viết nó đợc
phân tách khỏi các thành phần khác trong câu bằng dấu phẩy
Key 3
b Kangaroos, which come from Australia, have long tails
c Ba, who lives on Trang Tien street, likes playing the guitar
d defining e Neil Amstrong, who first
walked on the moon, lived in the USA.
f defining g Miss Lien, who sings very
well, is my English teacher.

3. Production Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Practice: Relative clauses Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×