Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 9: NATURAL DISASTERS PERIOD 3: Listen

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng nghe và điền thông tin vào chỗ trống
- HS sẽ biết làm gì khi sống trong vùng có động đất

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng - Tranh về thảm hoạ động đất

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Network: Yêu cầu HS liệt kê một số thảm hoạ thiên nhiên
HS liệt kê

2. Pre - listening Teacher


Students Content
GV treo tranh vÒ mét sè thảm hoạ thiên nhiên vµ giíi thiƯu chđ đề bài
nghe bằng cách đặt câu hái What do you do when there is a
typhoon? What should you do if you live in an
earthquake zone? Giới thiệu một số từ mới
Nêu tình huèng bµi nghe “ An expert is giving a talk on how to
live with earthquakes” True- False statements predictions:
Yêu cầu HS dự đoán một số thông tin đúng hoặc sai theo nội dung bài nghe
HS quan sát tranh trả lời câu hỏi
HS nghe giải nghĩa từ, đọc từ
HS nghe tình huống
Đọc bảng phụ ghi True False và
dự đoán
Words
block v: ngăn chặn rollers n: Trục lăn, xe
lăn đờng potted plants n
plant
in a pot: cây trång trong chËu
containers n ≈
box, jar: thùng, chậu, đồ
chứa
Ngời soạn: Cao Việt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 180 -
- 180 -
Natural
disasters
Volcano earthquake
typhoon snowstorm
2. Block the rollers on your fridge 3.Check the mirrors in your house
4. Put your bed next to a window
5. Go out of the room when there is an earthquake

3. While - listening Teacher


Students Content
Cho HS nghe băng lần 1, so sánh kết quả nghe
với dự ®o¸n tríc khi nghe - GV gäi mét sè HS trả
lời Cho HS nghe băng lần
2 và hoàn thành bài tập nghe, điền từ vào các chỗ
trống đợc đánh số - Mở băng lần 3 có thể
dừng l¹i ë mét số đoạn để kiểm tra đáp án
- Gäi HS nªu kết quả nghe trớc lớp
- GV cho đáp án đúng HS nghe băng, so
sánh
HS trả lời HS nghe băng và
làm bài tập điền từ
Nghe băng để kiểm tra kết quả nghe
Trả lời trớc lớp
Viết đáp án ®óng
Key
1 F 2 T
3 T 4 F
Key
1.bottom shelf of your bookshelves 2. fridge
3.washing machine 4. mirrors
5. a window 6. inside
7. under a strong table 8. doorway
9. corner of a room
Lêi thoại băng nghe:
If you live in an earthquake zone, you should take some time to look around your house. Place heavy books on the bottom shelf of your bookshelves. Block the
rollers on your fridge and washing machine to prevent them from moving. Put hanging potted plants in plastic containers. Check the mirrors in your bathroom
and bedroom. Make sure they can’t move. Don’t put your bed next to a window. Planning where you are going to be during an earthquake is very important. The
first thing to remember is to stay inside. Then you should sit under a strong table or doorwway, or stand in the corner of a room.
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 181 -
- 181 - Guess Listen
1 2
3 4
5
Teacher Students
Content
Yêu cầu HS làm cặp, hỏi đáp theo nội dung
bài nghe HS làm cặp hỏi đáp
trớc lớp
Câu hỏi gợi ý
1. Where should you place heavy books 2. What should you block check?
3. Where should you put your bed? 4. Where should you stay sit or stand
when there is an earthquake?

5. Homework Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×