Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 9: NATURAL DISASTERS PERIOD 2: Speak

I. Mục tiêu bài học


- Luyện nói về chủ đề chuẩn bị phòng chống thiên tai
- HS có khả năng đa ra ý kiến cá nhân và hỏi ý kiến ngời khác

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Brain storm: What does your family usually prepare when it
‘s going to have a typhoon? Tell sth your family will buy
will do - Yêu cầu HS đóng góp ý kiến
gia đình em sẽ làm gì, mua gì khi sắp có bão
HS nêu ý kiến cá nhân
- buying noodle soup; milk; food
- buying raincoat; torch - tiing big trees
- tidying the garden

2. Presentation


Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 177 -
- 177 -
Teacher Students
Content
Treo bảng phụ ghi danh sách gợi ý những việc cần làm để
chuẩn bị chống bão phần a - Yêu cầu HS nhìn bảng gợi ý
và đánh dấu những công việc cần làm để chuẩn bị chống bão
Giải nghĩa một số từ mới canned food: Thức ăn chuẩn bị
trớc ladder: Cái thang
pegs: Cái chốt door latches: Then cửa
leak: rò, dột Gọi HS trả lời, GV thống nhất
đáp án Yêu cầu HS đọc các ý kiến
trong bảng phần b - GV nêu các câu hỏi yêu cầu
HS trả lời Why do we need to buy food?
Do we need rice food? Will we need bottled water?
Why do we need to fill buckets with water?
Why do we need to fix the leak in the roof?
Do we need anything else for a typhoon?
Giíi thiƯu mÈu ®èi thoại trang 17, gọi 2 em HS đóng vai
Yêu cầu HS nhắc lại một vài thành ngữ dùng để nêu ý kiến
HS nhìn bảng gợi ý và đánh dấu
HS nghe gi¶i nghÜa mét sè từ
HS đọc ý kiến HS trả lời câu hỏi dựa
theo bảng gợi ý và những việc nên làm
để chuẩn bị chống bão
HS đọc mẩu đối thoại HS nhắc lại
Key a
- buying some canned food - buying candles
- buying matches - filling all buckets with
water - buying a ladder
- fixing the leak in the roof - tying the roof to the
ground with pegs and ropes - checking all the windows
and doo latches
I think ....... I think so I agree with you
.................................

3. Practice Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 178 -
- 178 -
HS hoạt động cặp
HS hỏi đáp trớc lớp
Một số gợi ý nói
Ex1: S1: Why don’t we buy matches for
there may be a power cut? S2: That ‘s my idea too. And we
should fill all buckets with water S1: That ‘s right, because the water
pipes may be damaged by the typhoon Ex2:
S3: How about checking all the window and door latches. There must
be strong wind blowing S4: I agree with you. And we should
buy some raintcoats because it will be raining hard

4. Production Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×