Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 9: NATURAL DISASTERS PERIOD 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ

I. Mục tiêu bài học


- Giới thiệu chủ đề bài học về các loại thiên tai
- HS nắm đợc ngữ liệu mới và luyện tập hội thoại về dự báo thời tiết

II. Đồ dùng dạy học


- Một số tranh ảnh su tầm minh hoạ về một số thiên tai: Động đất, bão gió
- Bảng phụ poster ghi Word square

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Word square: T×m 14 tÝnh tõ chØ thêi tiÕt trong ô chữ
- Cho thời gian 3 phút, chia lớp thành 2 ®éi, ®éi nào tìm đợc
nhiều từ hơn thì thắng HS tìm từ
hot, cloudy, stormy, dry, cold,
windy, snowy, fine sunny, wet, cool,
bad, rainy, U R C H O T B X
C L O U D Y A H S T O R M Y D R
U N L R D R Y A N B A C O L D I
N W I
N D Y C L Y E E S N O W Y
O T F I L E T B

2. Presentation Teacher


Students Content
Giáo viên treo tranh trang 74 sgk, đặt một số câu hỏi gợi mở
để giíi thiƯu thªm mét sè tõ chØ thêi tiÕt, thiªn tai
Is it snowy in picture 1? What can you see in picture 2?
Is it an earthquake ? What can you see in picture 3?
Yêu cầu HS làm cặp ghép các danh từ chỉ thiên tai cho sẵn với
tranh - Gọi một vài HS trả lời, GV đa
ra đáp án đúng có thể giải thích thêm các hiện tợng thiên nhiên
bằng tiếng việt Cho HS quan sát tranh bản tin
dự báo thời tiết trang 75 HS quan sát tranh trả
lời câu hỏi
HS làm cặp ghép
HS trả lời
HS trả lời Tranh 1: Snowstorm
Tranh 2: Earthquake Tranh 3: Volcano
Tranh 4: Typhoon
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 174 -
- 174 -
The text is about the weather forecast
It ‘ s hot
HS nghe giíi thiệu tình huống
HS nghe băng và so sánh
HS nghe và đọc từ HS nghe băng và nhìn
sách
Words
South central adj: PhÝa nam miÒn trung
Central highland n: Cao nguyªn miỊn trung
Volume n: âm lợng Delta n: Châu thỉ
Trust v
≈ believe: tin t-
ëng Experience v: Tr¶i qua
Expect v: Tr«ng chê , mong đợi

3. Practice Teacher


Students Content
Yêu cầu HS đọc đối thoại theo cặp
- Gọi một vài đọc đọc đối thoại trớc lớp
- GV sửa lỗi phát âm, ngữ điệu Cho HS đọc thầm bài hội thoại
và tìm từ, cụm từ trong bài hội thoại và điền vào chỗ trống
- Cho HS trao đổi kết quả với bạn - Gọi HS đọc câu hoàn chỉnh trớc
lớp - GV đặt câu hỏi gợi mở và giải
thích những chỗ cần thiết đối với HS cha có đấp án đúng.
What does Thuy’s grandmother want her to do?
Which program on TV does she want to listen?
What will it be in Thanh Ho¸? Where will be there
thunderstorms? What temperature will Ho Chi
- HS đọc bài theo cỈp - HS thĨ hiện đối
thoại trớc lớp
- HS đọc thầm bài và làm bài b
- HS trao đổi kết quả bài làm
- HS trả lời
Key b
1. turn up; weather forecasst
2. rainy 3. central highlands
4. have temperatures weather
forecasts; watching them
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 175 -
- 175 -
Viết đáp án ®óng

4. Production Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×