Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Practice: Adverb clauses of concession Teacher Homework Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến

Practice: Adverb clauses of concession Teacher Homework Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến

Tải bản đầy đủ - 215trang

- Gäi HS tr¶ lời các câu hoàn chỉnh trớc lớp
- GV chữa lỗi, cho đáp án đúng
c Giải thích yêu cầu bài tập 2 trang 71: Miêu tả từng ng-
ời trong tranh sử dụng đại từ quan hƯ
- Cho HS quan s¸t 2 tranh sgk
- Cho HS đọc ví dụ mẫu - Yêu cầu HS lµm bµi tËp
theo cặp - Gọi một vài HS đọc to câu
trả lời trớc lớp
- GV chữa lỗi và cho đáp án đúng
HS làm bài cá nhân và so sánh
kết quả
HS trả lời trớc lớp
HS nghe yêu cầu bài tập
HS quan sát tranh
Đọc ví dụ mÉu HS lµm bµi theo
cặp HS trả lời
HS ghi đáp án đúng
14
th
birthday c My friend Tom, who sings
Western folk songs very well, can compose songs.
d We often go to the town cultural house, which always opens on
public holidays e I like reading books which tell
about different peoples and their cultures
f On my mom’s birthday my dad gave her roses, which were very
sweet and beautiful g Judy like the full – moon
festival, which is celebrated in mid – fall very much
h Tomorrow I’ll go to the airport to meet my friends, who come to
stay with us during the Christmas
Key 2
Mom is the woman who is sitting in an armchair receiving a gift
from the little girl Dad is the man who is standing
behind my sister Linda is the little girl who is
wearing a pink dress giving a gift to Mom
Grandmother is the woman who is wearing a violet blouse
giving a gift to the baby Uncle John is the man who is
wearing a pink jumper Jack is the little boy who is
sitting on his mother ‘s lap

3. Practice: Adverb clauses of concession Teacher


Students Content
a Giới thiệu mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhợng bộ: Thờng
đợc giới thiệu bởi một trong các liên từ: although; even
though; though HS nghe giải thÝch
Ex: Adverb clauses of concession - An goes out although it ‘s raining
- Although it ‘s raining, An goes
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 171 -
- 171 -
c Cho HS quan sát tranh và đọc ví dụ a bài 4 trang
72 - Gi¶i nghÜa mét sè tõ míi
weather bureau: Bản tin dự báo thời tiết
predict
guess: đoán, dự
báo - Yêu cầu HS quan sát các
tranh còn lại và hoàn chỉnh các câu tiếp theo dựa vào từ
gợi ý cho s½n lu ý dïng đúng thì của động từ
- Gọi HS đọc to các câu trả lời trớc lớp
- GV chữa lỗi và nêu đáp án đúng
HS nghe yêu cầu bài tập
- Đọc ví dụ
- Làm bài theo cặp - Trả lời trớc lớp
- Ghi đáp án đúng
HS quan sát tranh, đọc ví dụ
Nghe giải nghĩa từ
HS làm bài
HS trả lời Ghi đáp án đúng
out
Key 3
b Although we don’t have a Mother’s day in Viet Nam, Dad
and I have special gifts and parties for my mom every year on the 8
th
of March c We went to Ha Noi to wach the
parade on the National Day last year even though we live in Nam
Dinh d Many tourists enjoy festivals in
Viet Nam though they do not understand Viet Namese culture
very much e Even though in Australia
Christmas season is in sumer Autralians enjoy Christmas as
much as people in European countries do.
f Although Jim came to the show late due to the traffic jam, he could
see the main part of the show
Key 4
b Even though Liz has an exam tomorrow, she is still watching TV
now. c It rained yesterday although the
weather bureau predicted the weather would be fine
d Ba ate a lot of food though he wasn’t hungry
e Even though the keyboard wasn’t working well, Mary tried to
finish her letter

4. Homework Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn


- 172 - - 172 -
Teacher Students
- Làm các bài tập Language focus vào vở bài tập
- Bài tập .... sách bài tập - Chuẩn bị phần Unit 9
HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi bài về nhà
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 173 -
- 173 -
UNIT 9: NATURAL DISASTERS PERIOD 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ

I. Mục tiêu bài học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Practice: Adverb clauses of concession Teacher Homework Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×