Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Practice: Relative clause Teacher

Warm up Teacher Practice: Relative clause Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

+ Mệnh đề trạng ng÷ chØ sù nhỵng bé Adverb clauses of concession
- Rèn kĩ năng giải dạng bài tập kết hợp câu, hoàn thành câu

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster
- Tranh sgk trang 71 - 72

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Lucky number - Viết 8 số lên bảng
có 3 số may mắn - Yêu cầu HS ở 2 đội
chọn số. Mỗi số tơng đơng với một câu hỏi,
nếu HS chọn đợc số may mắn thì không
phải trả lời câu hỏi vẫn đợc 1 điểm
- Trả lời đúng một câu hỏi đợc 1 điểm.
Đội nào đợc nhiều điểm hơn thì thắng
HS tham gia trò chơi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Your friend has a new shirt. What do you say to compliment him her
2 When is Tet celebrated? 3 Lucky number
4 Which song does Scotman ussually sing on New Year ‘s Eve?
5 Lucky number 6 What do people often do on Father’s
day? 7 Lucky number
8 How does your family often celebrate Tet?

2. Practice: Relative clause Teacher


Students Content
a Giới thiệu mệnh đề quan hệ
GV nêu lại mẫu câu trong bµi “Listen and Read” vµ
giíi thiƯu: HS nghe giíi thiƯu
ý nghÜa và cách sử dụng của mệnh đề
quan hệ - Tet is a festival
which occurs in
late January or early February - Family members
who live apart
try to be together at Tet Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn
- 169 - - 169 -
HS nghe GV giải thích và phân biệt
2 loại mệnh đề quan hệ
HS nghe yêu cầu bài tập
Ex: Đại từ quan hệ That
The book that interest children much are picture – books
Ex: Defining clause:
- The pen which is on the table is mine
- The girl who is talking to Nam is my sister
nếu bỏ đại từ quan hệ thì tiền ngữ the pen và “the girl” kh«ng râ
nghÜa Non - Defining clause
- This book, which you talked with me about, is one of Dicken’ s novel
- Shakespeare, who wrote Romeo and Juliet, died in 1616.
Key 1
a Auld Lang Syne is a song which is sung on New Year ‘ s Eve
b This watch is a gift which was given to me by my aunt on my
Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 170 -
- 170 -
- Gäi HS tr¶ lêi các câu hoàn chỉnh trớc lớp
- GV chữa lỗi, cho đáp án đúng
c Giải thích yêu cầu bài tập 2 trang 71: Miêu tả từng ng-
ời trong tranh sử dụng đại từ quan hệ
- Cho HS quan sát 2 tranh sgk
- Cho HS ®äc vÝ dơ mÉu - Yêu cầu HS làm bài tập
theo cặp - Gọi một vài HS đọc to câu
trả lời trớc lớp
- GV chữa lỗi và cho đáp án đúng
HS làm bài cá nhân và so sánh
kết quả
HS trả lời trớc lớp
HS nghe yêu cầu bài tập
HS quan sát tranh
Đọc ví dụ mẫu HS làm bài theo
cặp HS trả lời
HS ghi đáp án đúng
14
th
birthday c My friend Tom, who sings
Western folk songs very well, can compose songs.
d We often go to the town cultural house, which always opens on
public holidays e I like reading books which tell
about different peoples and their cultures
f On my mom’s birthday my dad gave her roses, which were very
sweet and beautiful g Judy like the full – moon
festival, which is celebrated in mid – fall very much
h Tomorrow I’ll go to the airport to meet my friends, who come to
stay with us during the Christmas
Key 2
Mom is the woman who is sitting in an armchair receiving a gift
from the little girl Dad is the man who is standing
behind my sister Linda is the little girl who is
wearing a pink dress giving a gift to Mom
Grandmother is the woman who is wearing a violet blouse
giving a gift to the baby Uncle John is the man who is
wearing a pink jumper Jack is the little boy who is
sitting on his mother ‘s lap

3. Practice: Adverb clauses of concession Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Practice: Relative clause Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×