Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
While - writing Teacher Post writing Homework Teacher

While - writing Teacher Post writing Homework Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

Teacher Students
Content
Giíi thiƯu t×nh huống và mục đích yêu cầu bài viết “ In
Viet Nam people don’t celebrate Mother’ day or
Father’ day. You think it is necessary to have a day to
celebrate for your Mom and another for your Dad. Write
to a friend to show this idea ” Cho HS đọc dàn ý bài viết
Outline Cho HS thảo luận cặp và
ghi lại tất cả các ý các em tìm đợc qua các câu hỏi khai thác
của GV nh: 1 why is it necessary to have
a day to celebrate to your Mom and another for your
Dad? 2 When should you celebrate
these days? 3 How should you celebrate
these days? 4 What special gifts should
you give to Mom and Dad? 5 What special food should
you offer to Mom and Dad? 6 Do you think your idea
will be supported ? 7 Do you hope these days
will be celebrated world wide - Gäi một số em hỏi đáp trớc
lớp các câu hỏi thảo ln HS nghe giíi
thiƯu t×nh hng, yêu cầu bài viết
HS đọc dàn ý HS thảo luận cặp
theo các câu hỏi và ghi lại ý kiến
của bạn
Hỏi đáp trớc lớp
Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận
1 to express feelings, memories and love for parents
- to enhance family traditions - to bring family members closer
2 – on Sunday every family members is free from work or
study - early Spring Autumn the
weather is fine and cool 3 – have party
- send greeting cards - go on picnic
- have dinner at home with all family members
4 - give parents new clothes, tonic medicine
5 – special dishes - parent’ s favorite food
6 yes, I do 7 I hope we will have Mother’ s
day and Father’s day and Father’ day nationwide

3. While - writing Teacher


Students Content
Yêu cầu HS viết th cá nhân diễn đạt ý kiến về việc tổ chc một ngày
trong năm để kỉ niệm bố và mẹ - GV đi quanh lớp giúp đỡ bổ xung,
cung cấp ngữ liệu nếu cần HS tự viết cá nhân, sử dụng
các gợi ý ở trên
Bài viết gợi ý:
Dear Minh, Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn
- 167 - - 167 -
I’m writing to you to tell my idea about an important celebration. In my opinion, it is necessary to have aday to celebrate for our parents in our country.
The main reason is children will have a special day to express their feelings, memories and love for their parents. Moreover, we have an opportunity to
enhance family traditions. On this occasion, members of families can have a chance to get together, to know one another and to help one another
Ithink the time to celebrate that day should be on Sunday because Sunday is a day off so everybody is free from work or study. And the most suitable time is in
Spring or Autumn because the weather is ussualy fine. On that day, all the children should return to their parents’ house. They
should have a family party with special food. Chilren should serve their parents the food that they like best. Chilren should give their parents flower, bring them a
special cake or send them cards. It ‘ s not necessary to give our parents expensive gifts because our parents understand the meaning of our deeds.
I believe the idea will be supported and the day will be celebrated nationwide because everybody loves their parents and wants their parents to be
happy. Love
Your: Ngoc

4. Post writingTeacher Students
Content
Yêu cầu HS trao đổi bài viết với bạn
- Gọi một vài HS đọc th - GV chữa lỗi bài viết
HS trao đổi bài HS đọc th viết của mình
Nghe GV chữa lỗi bài của bạn và tự chữa bài cho
mình

5. Homework Teacher


Students
- Viết lại lá th hoàn chỉnh - Bài tập .... sách bài tập
- Chuẩn bị phần Language focus HS nghe híng dÉn lµm bµi tËp vµ ghi
bµi vỊ nhµ
UNIT 8: celebrations PERIOD 6: Language focus

I. Mục tiêu bài học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

While - writing Teacher Post writing Homework Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×