Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Pre - reading

Warm up Teacher Pre - reading

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 8: celebrations PERIOD 4: Read

I. Mục tiêu bài học


V - HS có khả năng đọc hiểu bài khoá về một số ý kién thể hiện tình cảm về bố
mình của một số ngời -
HS hiểu biết thêm ngày kỉ niệm của bố Father s day -
Giáo dục cho HS tình yêu thơng và kính trọng ngời Bố

II. Đồ dùng dạy học


- Album ảnh về những kỉ niệm với bố

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Guessing: - GV nêu dữ kiện yêu
cầu HS đoán “ It is celebrated on the third
Sunday in June when people give cards or
presents to their father . Which celebration is
it?” - Brainstorm: Yêu cầu
HS nêu một số hoạt động kØ niƯm ngµy lễ
của bố HS nghe dữ kiện và
đoán It s Father‘ s day ”
HS liƯt kª
Father s day activities
’ -
express one’s feelings to father -
buy father a present
- send postcards
- cook a special meal for Father
- treat Father a dinner
- visit and take father out to dinner

2. Pre - reading


Ngêi soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 161 -
- 161 -
Teacher Students
Content
Giíi thiƯu bµi häc gåm mét sè ý kiến thể hiện
tình cảm về bố m×nh cđa mét sè ngêi vµo ngµy lƠ
cđa bè ë Australia vµ MÜ Giíi thiƯu tõ míi
Rubout and remember xem phô lôc. Xoá và
nhớ các từ vừa học
Open prediction: Yêu cầu HS thảo luận nhóm và
đoán How do children in Australia and the USA
show their feelings on the Father ‘s day ?
HS nghe giới thiệu nội dung bài đọc
HS nghe giải nghĩa từ, đọc từ
HS ghi nhớ từ
HS thảo luận nhóm và đoán
Ex: - write a letter to
father - show their love and
respect to father - talk about their
father’s character and fathers consideration
.................
Words
- hugv: ôm chặt - priorityn
thing that is
regarded as more important than others: điều u tiên, vật u tiên
- sense of humor n: tÝnh hµi híc - disting guish v: ph©n biƯt -
lose heart v: mÊt hi väng - groom n
≈ a newly married
man : chó rĨ - considerate adj : chu đáo,
quan tâm - terrific adj
huge, excelent,
intense: vĩ đại, xuất sắc, tuyệt vời - generous adj: rộng lợng , bao
dung
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 162 -
- 162 -
Teacher Students
Content
Yêu cầu HS đọc 3 đoạn văn và kiểm tra dự
đoán Yêu cầu HS đọc bài lần
2 và trả lời các câu hỏi đọc hiểu theo cặp
- Gọi HS tr¶ lêi tríc líp - GV chữa lỗi và đa ra
đáp án đúng HS đọc và kiểm tra
dự đoán
HS đọc bài hỏi và trả lời theo cặp
Hỏi đáp trớc lớp Ghi đáp án đúng
Key
a To her Dad b – He is possibly dead. These
ideas may tell about that: “ .... how much you are missed ...., I now have
children, Dad ..........” - Her father is alive, because at the
end of the letter, she wishes her father a happy Father’s day
c His sense of humor d We can draw a father as a
teacher, a caretaker, a friend .........

4. Post - reading


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - reading

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×