Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up : Teacher Pre - listening : While - listening Teacher

Warm up : Teacher Pre - listening : While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

unit7: saving energy. Period 3 : listen :

I. Mơc tiªu bài học :


- Học sinh có khả năng nghe hiểu về chủ đề năng lợng mặt trời, chọn đúng sai và điền thông tin vào chỗ trống

II. Đồ dùng dạy học :


- Đài, băng

III. Họat động dạy học :


1. Warm up : Teacher


Students Content
Brainstorm: How to save energy?
- GV bæ sung thªm: - use nuclear power
- use solar energy HS nêu ý kiến tiết
kiệm năng lợng bằng cách nào
How to save energy? - turn of TVradio before going out
- travel by bike or public transports - reduce the amount of gasoilcoal
- take shower instead of bath - use nuclear power
- use solar energy

2. Pre - listening :


Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 135 -
- 135 -
Teacher Students
Content
GV dẫn dăt chủ đề bài nghe: - What do you know about
solar energy? - When can solar energy be
used? - Are many countries using
solar energy? - What do people use solar
energy for? - HS trả lời tùy thuộc vào
kiến thøc hiĨu biÕt cđa c¸c em.
Ex: People use solar energy to heat and cool
hometo cook food. - Solar energy is used
instead of coal, gas, oil and electricity has been
used in radio batteries
................... Giíi thiƯu tõ míi
HS ®äc tõ. Words
panels n: pa nô, ván, ô, bảng
installv: lắpđặt, cài đặt

3. While - listening Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 136 -
- 136 - Guees
Listen 1
2 3
4 5
GV mở băng, yêu cầu HS nghe kiểm tra bài tập True -
False, so sánh kết quả dự đoán - Gọi HS kiểm tra đáp án
- Cho HS nghe lại băng, dừng lại ở một số đoạn, hỏi một số
câu hỏi, giúp HS tìm và chữa lỗi sai của bài tập true - false.
+ Câu 2: false. Why? Most of our electricity now
comes from nuclear power. What else?
+ C©u 3: False How much percent of the solar
energy can provide power for the total population?
+ C©u 5: False. When will all the building in Sweden be
heated by solar energy? Cho HS nghe lại băng, yêu
cầu HS tự điền vào chỗ trống. - Cho HS nghe băng lần nữa để
kiểm tra đáp án
- Gọi HS đọc to các câu hoàn chỉnh.
- GV chữa lỗi nếu có và đa ra đáp án đúng
HS nghe băng làm bài và so sánh với dự đoán
HS trả lời HS nghe băng sửa các c©u
sai
S: Most of our electricity comes from the use of coal,
gas oil or nuclear powr
S: One percent of the solar energy that gets to the Earth
can provide enought power por the worlds population
S: In 2015.
HS nghe băng, điền từ HS nghe, kiểm tra lại đáp án
HS đọc câu hoàn chỉnh Ghi đáp án đúng
Key a
1. True 2. False
3. False 4. True
5. False
Key b
1. effective 2. pollution
3. countries 4. storer
5. roof 6. instead
Lời thoại băngnghe:
Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesnt cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from
our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil, or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar
energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population .
Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Suns energy is used to heat water. The energy can be
stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too . Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be
heated by solar energy and cars will use solae power instead of gas by the year 2015 .

4. - Post -listening


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Pre - listening : While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×