Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up : Teacher Presentation : Teacher Practice : Teacher

Warm up : Teacher Presentation : Teacher Practice : Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

4. Production Teacher


Students Content
Cho hs th¶o luËn nhãm: What should we do to save
water ? - Hs thảo luận
nhóm
Gợi ý thảo luận
We should save water: - by taking showers instead of faucets
- by getting a plumber to check the pipes regularly .
- remember to turn off the faucet when we dont use it
Word cue drill - Cho hs một số từ gợi ý yêu
cầu hs đặt câu hoàn chỉnh dùng cấu trúc gợi ý:
suggest + V-ing .
1. turn offlightbefore leaving classroom .
2. watchonly good TV programs .
3. reduceamount of wateryour family use .
Häc sinh dựa vào từ đã cho,
đặt câu theo cấu trúc.
Key: Word cue drill
1. I suggest turning off the light before leaving classroom
2. I suggest watching only good TV programs
3. I suggest reducing the amount of water your family uses

5. Homework Teacher


Students
- Viết 5 câu gợi ý bạn em cùng làm gì để tiết kiệm năng lợng ở trờng lớp
- Bài tập...sách bài tập - Chuẩn bị phần Speak
HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi bµi vỊ nhµ
Unit 7: saving energy. Period 2 : speak :

I. Mục tiêu bài học :


- Học sinh có khả năng đa ra lời đề xuất gợi ý và đáp lại lời đề xuất gợi ý về tiết kiệm năng lợng .
- Thảo luận ở mức độ đơn giản các biện pháp tiết kiệm năng lợng

II. Đồ dùng dạy học :


-
Bảng phụ poster

III. Họat động dạy học :


1. Warm up : Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 131 -
- 131 -
Kims game: GV theo tranh trang 59 Sgk, cho
HSquan s¸t 2 phút rồi tháo tranh .
- Yêu cầu hs ở 2 đội nhớ lại trong tranh có những thứ gì.
Đội nào nhớ và viết lại đợc nhiều từ hơn thì thắng .
- HS quan sát tranh và viết lại những từ chỉ đồ
vật trong tranh . Kims game
faucet ; cooking pot; lid; gas cooker; gas fire; fan; air-
conditioner; table; armchair; lighing fixture; TV, lamp;
bathroom; motorbike; bicycle; bus ...

2. Presentation : Teacher


Students Content
GV treo l¹i tranh trang 59, đặt câu hỏi làm rõ tình huống trong tranh
Is the fan on ? Who are reading book?
Should we turn the gas fire down? Should we go to workschool by
motorbikebicycle or bus? - HS nh×n tranh trả
lời
GV chỉ tranh a để ®a ra vÝ dơ vỊ viƯc ®Ị xt:
- I think we should turn off the faucet - I suggest fixing the faucet
- HS theo dõi và nghe ví dụ .
Yêu cầu HS nêu một số cách đa ra ý kiến đề xuất theo b¶ng trang 58 Sgk
- HS nêu một số cách gợi ý và đáp lại

3. Practice : Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 132 -
- 132 -
Yêu cầu HS quan sát lại các tranh trang 59 và họat
động cặp, đa ra các đề xuất về việc tiết kiệm năng lợng
- Gọi một số cặp phát biểu đề xuất trớc lớp hoặc gọi
HS lên bảng viết - HS thảo luận cặp
- HS trả lời Ex: S1: Shall we
turn the gas fire down :
S2: OK
Gỵi ý a Tranh b
- turn off the gas cooker . - repair the cooker. It may be broken
- turn the gas fire down Tranh c
- turn the fan off when we go out of the room .
- switch off the fan Tranh d :
- turn off the air conditioner when we are not in the living room .
Tranh e : - switch off the TV and the lighting
fixture to save electricity . Tranh f :
- fix the faucet in the bathroom . - get a plumber to check the faucet
Tranh g : - go to work by bike instead of
motorbike to save petrol . Tranh h:
- use the public buses .such as bus

4. Production : Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Presentation : Teacher Practice : Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×