Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up : Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Warm up : Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

Yêu cầu HS thảo luận cặp cách tốt nhất đểbảo vệ môi
trờng. - Lu ý HS đổi vai, cố gắng
thuyết phục bạn làm những việc em nghĩ là thiết thực
nhất và sử dụng các cụm từ để thuyết phục ở phần a và
câu trả lời ở phần b . - Gọi 2 HS đọc đối thoại
mẫu phần c . - Yêu cầu HS làm cặp tơng
tự . Gọi HSthực hiện đối thoại
trên lớp . GV chữa lỗi, nhận xét.
- HS nghe yêu cầu
2 HS đọc : Example : HS lập đối thoại theo
cặp đổi vai . - Thực hiện đối tho¹i
tríc líp .
Example
S
1
: I think we should do sth to protect the environment .
S
2
: How can we do that? S
1
: We can use fewer plastixc bags. We should use tree leaves to
wrap food . S
2
: What about using cloth bag? S
1
: Thats a good idea . etc ...

5. Homework Teacher


Students
- Viết một đoạn hội thoại thuyết phục bạn em nên làm gì để bảo vệ môi trờng .
- Bài tập sách bài tập . - Chuẩn bị phần Listen
- Hs nghe híng dÉn lµm bµi vµ ghi bµi vỊ nhµ .
Soạn ngày: ..200

unit 6: The environment.
Dạy tuần: 20
Period 3 : Listen

I. Mục tiêu bài học :


- Học sinh có khả năng nghe hiểu đợc thông tin chính trong một báo cáo về việc đại dơng của chúng ta bị ô nhiễm nh thế nào và hoàn thành bản thông tin .
- Học sinh nắm đợc nguyên nhân và hậu quả của việc ô nhiễm đại dơng

II. Đồ dùng dạy học :


- Bảng phụ poster
- Bìa từ Word cards
- Đài, băng

III. Họat động dạy học :


1. Warm up : Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 116 -
- 116 -
Jumbled words. - Gắn bìa từ ghi một số chữ
cái bị đảo lộn lên bảng . - Yêu cầu hs sắp xếp các
chữ cái thành từ hoàn chỉnh .
Yêu cầu HS liệt kê một số loại ô nhiễm môi trờng
HS sắp xếp từ.
HS liƯt kª . o l p l u o n t i
→ Pollution
air land water pollution pollution pollution
stream; sea; lake; ocean
river

2. Pre - listening Teacher


Students Content
Yêu cầu HS thảo luận nhóm: What make our
oceans polluted?
- GV bỉ sung thªm : raw sewage : nớc thải, nớc
cống oil spill: sự rò dầu, sự đổ
dầu . HS thảo luận có
thể bằng tiếng Việt.
- Hs ®äc tõ - oil .
- waste materials - garbage
- factory wastes - raw sewage
- oil spill
True - False prediction - GV treo bảng phụ ghi một
số câu về thông tin trong nội dung bài nghe, yêu cầu
hs đoán đúng, sai - HS đọc bảng và
đoán
True or false
1. People pump raw sewage directly in to the sea.
2. Every year, ships drop about 16 million tons of garbage in to the sea
3. Oil spills ftom ships dont kill marine life .
4. Factories let waste materials run into the river .
5. Oil which is washed from the land doesnt pollute the ocean

2. While - listening Teacher


Students Content
Cho HS nghe băng lần 1 yêu cầu kiểm tra dự đoán
phần True - False . - Gọi hs trả lời và cho đáp
án - HS nghe băng
làm bài .
Key
1. T 2. F
3. F 4. T
5. F
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 117 -
- 117 -
- Cho HS nghe băng lần 2, hoàn thành bảng sgk trang
50, ghi lại những nguyên nhân gây ô nhiễm đại dơng
còn thiếu nếu hs yÕu kÐm, cã thÓ cho hs nghe từng
đoạn ngắn. - Yêu cầu HS so sánh câu
trả lời với bạn bên cạnh . - Gọi hs trả lời trớc lớp .
- Gv chữa lỗi, mở băng lần 3 kiểm tra đáp ¸n .
- HS nghe băng làm bài
- HS so sánh câu trả lời với bạn .
- Trả lời trớc lớp - Nghe băng kiểm
tra và ghi đáp án đúng
Key : Secondly: garbage is ...
Thirdly: ......... come from ships at sea Next: Waste materials come from
factories . Finally: Oil is washed from the land .
Lời thoại băng nghe :
Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage,
which is pumped directly into the sea Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of
garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it
also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which
then leads to the sea. And finally, oil is washed from the land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste .

4. Post - Listening : Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up : Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×