Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Presentation : Teacher Practice : Teacher

Presentation : Teacher Practice : Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

5. Pesticide : Thuốc trừ sâu Yêu cầu hs quan s¸t
tranh trang 47 SGK và ghép các từ trong khung
thÝch hỵp víi tranh . - Gäi một số hs trả lời
GV yêu cầu hs nêu thêm các vấn đề bức xúc
về môi trờng ở địa phơng em hay ë ViƯt Nam .
- Hs ghÐp tranh theo cỈp .
- Hs trả lời . - Hs có thể nêu :
+ Cutting down the forests .
+ Burning the forests + Wasting too much
water . + Producing too
much trash . + Polluting the land
the river, the ocean. + Burning too much
coal, oil, gas .
..........
Tranh a : air pollution . Tranh b : spraying peticides
Tranh c : garbage dump Tranh d : water pollution
Tranh e : deforestation Tranh f : dynamite fishing

2. Presentation : Teacher


Students Content
GV dẫn dắt chủ đề bài đọc :
What are you doing to our environment?
What should you do to protect our environment?
Giíi thiƯu t×nh hng bài đọc: Mr Brown and
some
volunteer conservationists are going
to clean the beach. What is each of them going to
do? What does Mr Brown want to happen to the
beach? Hs tr¶ lêi
Hs nghe giíi thiƯu t×nh hng
- We should save waterclean the school yardstreet road .
- We should plant treesflowers - We shouldnt damage trees
- We shouldnt throw trash on the streetin the country .
... etc ...

3. Practice : Teacher


Students Content
Matching: - Cho hs nghe băng, đồng
thời theo dõi SGK để tìm xem Ai làm việc gì .
- Nghe băng, theo dõi sách và tìm
thông tin làm bài tËp
Key a
1. Group1 - f Walk along the shore
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 111 -
- 111 -
- Giải nghĩa một sè tõ míi provide v: cung cÊp
rock n : hßn đá realia . spoil v: Làm h hỏng
a . - Nghe gi¶i nghÜa tõ
2. Group 2 - e check the sand . 3. Group 3 - b check among the
rocks . 4. Mr. Jones - a collect all the
bags and take them to the garbage dump
- Gọi một vài hs trả lời. GV chữa bài nêu đáp án
đúng
Answer the questions - Cho hs đọc các câu hỏi
từ 1 đến 5, sau đó yêu cầu hs đọc lại bài khóa và tìm
câu trả lời . - Gọi một vài cặp trả lời
câu hỏi trớc lớp . - GV sửa lỗi, thống nhất
đáp án .
GV gợi mở cấu trúc mới câu điều kiện loại 1
trong bài bằng cách hỏi lại HS câu hái 5:
What will they achieve if they work hard today ?
Ghi bảng câu trả lời, gạch chân động từ trong 2
mệnh đề: . - Giải thích ý nghĩa: Câu
điều kiện loại 1 diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở
hiện tại hoặc tơng lại. - Yêu cầu HS nhận biết
thêm câu điều kiện loại 1 trong bài đọc .
- Hs trả lời - Hs ghi đáp án đúng
- Hs đọc câu hỏi . - Đọc bài và hỏi đáp
theo cặp .
HS trả lời . - Ghi đáp án đúng
- HS trả lời If they work hard today,
theyll make the beach clean and
beautiful againsoon .
HS nªu If you cant find your place, I
will help you get there with this map
5. Mrs. Smith - c provide a picnic lunch for everyone .
6. Mr.Brown - d give out the bags.
Key b
1. The speaker is Mr. Brown. 2. The listeners are members of
the volunteer consevationists . 3. They are on the beach .
4. They are going to clean the beach .
5. If they work hard today, they vill make the beach clean and
beautiful again soon .
Conditional sentence type 1 If clause , main clause
Simple present, Simple future .

4. Production:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Presentation : Teacher Practice : Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×