Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
have b. have had c. had d. will have 16. The city theatre has to b. have to c. had to d. have

have b. have had c. had d. will have 16. The city theatre has to b. have to c. had to d. have

Tải bản đầy đủ - 215trang

a. have b. have had c. had d. will have 16. The city theatre


in 1900.
……………
a. built b. was built c. has been built d. will be built 17. The teacher said: This homework
carefully.
…………
a. has to do b. has to be done c. had to do d. had to be done 18. Thong Nhat bicycles
made in Viet Nam.
……………
a. are b. have been c. were d. will be 19. Your father doesnt work in that bank ,
.. ? …………
a. is he b. does he c. doesnt he d. isnt he 20. If he wants to get good marks, he
. study harder.
…………

a. has to b. have to c. had to d. have


Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 109 -
- 109 -
Soạn ngày .. . 2000 unit 6: The environment. Dạy tuần: 19 Period 1 : Getting started - Listen and read

I. Mục tiêu bài học


- Giới thiệu ngữ liệu và chủ đề bài học về môi trờng, gợi mở cho häc sinh mét sè vÊn ®Ị bøc xóc vỊ môi trờng.
- Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trờng. Trọng tâm ngôn ngữ: - Từ vựng về môi trờng
- Câu điều kiện loại 1 Conditional sentence type 1
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh su tầm về các vấn đề ô nhiễm môi trờng rác thải, ống khói nhà máy...
- Đài, băng - Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up : Teacher


Students Content
Brainstorm : What makes our
environment polluted ? - Yªu cầu hs liệt kê các ý
kiến . Hs nêu ý kiÕn
- Man dirties the air with gases, smoke, poison to the water
- Damages the soil with fertilizers, throw trash on the land and in the
water . - Destroy animal .
- Motor vehicles fill the air with noise .
- Many trees are cut down
Gap - fill:
- GV theo bảng phụ, yêu cầu hs điền từ đã cho vào
các chỗ trống: Hs điền từ thích hỵp
Gap - fill
1___ is the process of removing the trees .
2. We have to take rubbish to the___
Garbage dump; deforestation;
air pollution; pesticide;
dynamite 3___ is chemical used for killing
insects . 4. Vehicles make ___ in the cities
5. ___ is a powerful explosive .
- Chữa bài điền từ, đồng thời giải nghĩa từ mới
Hs nghe và đọc từ Key
1. deforestation : Sự phá rừng 2. Garbage dump: Bãi đổ rác
3. Dynamite: Chất nổ 4. Air pollution : Ô nhiễm không
khí
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà TiÕn - 110 -
- 110 -
5. Pesticide : Thuèc trõ sâu Yêu cầu hs quan s¸t
tranh trang 47 SGK và ghép các tõ trong khung
thÝch hỵp víi tranh . - Gäi mét sè hs tr¶ lêi
GV yêu cầu hs nêu thêm các vấn đề bức xúc
về môi trờng ở địa phơng em hay ở Việt Nam .
- Hs ghép tranh theo cặp .
- Hs trả lời . - Hs cã thĨ nªu :
+ Cutting down the forests .
+ Burning the forests + Wasting too much
water . + Producing too
much trash . + Polluting the land
the river, the ocean. + Burning too much
coal, oil, gas .
..........
Tranh a : air pollution . Tranh b : spraying peticides
Tranh c : garbage dump Tranh d : water pollution
Tranh e : deforestation Tranh f : dynamite fishing

2. Presentation : Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

have b. have had c. had d. will have 16. The city theatre has to b. have to c. had to d. have

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×