Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Practice: Gerunds Teacher Practice: Tag question

Practice: Gerunds Teacher Practice: Tag question

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 5: The media PERIOD 6: Language focus

I. Mơc tiªu bài học


- Luyện tập và củng cố các điểm ngữ pháp: + Câu hỏi láy Tag questions
+ Danh động tõ sau mét sè ®éng tõ Gerunds after some verbs - Nâng cao kĩ năng làm bài tập hoàn thành câu, hỏi đáp và viết câu

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Matching: Yêu cầu HS ghép từ ở cột A víi B
HS ghÐp tõ 1 – f
2 – b 3 – a
4 – d 5 – c; 5 - e

2. Practice: Gerunds Teacher


Students Content
Yêu cầu HS nhắc lại một số ®éng tõ theo sau danh
động từ mà các em đã học ở Anh 8.
Nêu yêu cầu bài 4 trang 46: Dïng tõ trong 3 cét, viÕt
c©u thËt vỊ bè mĐ, anh chị em, ngời thân, bạn bè và
bản thân mình - Gäi mét HS ®äc vÝ dụ
mẫu - Yêu cầu HS làm bài cá
nhân HS nhắc lại
Nghe yêu cầu bài tập
Đọc ví dụ HS lµm bµi
love like
hate + V - ing dislike
enjoy
Đáp án gợi ý bài 4: 1 My brother enjoys playing
games, but my sister doesn’t. She likes listening to music
2 My cousin dislikes reading advertisement, but I like. She loves
writing letter
etc ............... Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn
- 105 - - 105 -
A B
1 watch a games 2 listen
b to music 3 play
c articles 4 write
d letters 5 read
e advertisement f sports
Trao ®ỉi kết quả Lên bảng viết bài
Cả lớp tham gia trò chơi
S: - play - go
............. HS đọc mẫu
HS hỏi đáp cặp
Hỏi đáp trớc lớp

3. Practice: Tag questionTeacher Students
Content
Gäi 2 HS ®äc vÝ dơ a bµi 1 trang 45
- Qua vÝ dơ a, giới thiệu và giải thích các dùng
câu hỏi láy
- GV treo bảng phụ ghi một bài thơ dùng để giới
thiệu cách đặt câu hỏi láy
- Yêu cầu HS làm cặp, đọc các lời đối thoại cho
HS đọc ví dụ Nghe giải thích
cách dùng câu hỏi láy
Đọc bài thơ và nghe giải thích
cách đặt câu hỏi láy
HS làm bài Câu hỏi láy để ngụ ý xin ngời nghe xác
nhận thêm câu mình vừa phát biểu. Là hình thức nghi vÊn nhÑ nhàng, thực sự
không muèn hái chØ mong ngời nghe đồng tình
Just for you to remember
Đầu: trợ, khuyết, phần sau lặp lại Đầu: động th
ờng , thay did does - do
Xác định đầu, nghi phđ sau NÕu phđ dïng tríc nghi sau mét mình
Trớc danh sau đại hợp tình Phải không dịch vậy phân minh rõ ràng
- Nếu vế 1 là to be, động từ đặc biệt, động từ khuyết thiếu thì ta láy lại nh thế.
- Nếu vế 1 là động từ thờng thì láy lại dùng các trợ động từ “ did – does - do”
- NÕu vÕ 1 là câu trần thuật khẳng định thì câu hỏi láy là hình thức phủ định và
ngợc lại
Ngời soạn: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 106 -
- 106 -
Giải thích yêu cầu bài 2 trang 45: Hỏi và trả lời
về các chơng trình TV mà mọi ngời thích hoặc
không thích. - Cho HS đọc bảng và
giải thích:
= like
x = dont like Gọi 2 cặp HS đọc mÉu
a, b - GV lu ý cách trả lời
trong câu hỏi láy: Trả lời Yes No theo sù thËt
- Cho HS hỏi đáp theo cặp
- Gọi HS hỏi đáp trớc lớp. GV chữa lỗi nếu có
HS đọc đối thoại trớc lớp
Nghe yêu cầu bài tập
HS đọc bảng
Đọc mẫu Nghe giải thích
Hỏi đáp theo cặp Hỏi đáp trớc lớp
- Nếu vế 1 chủ ngữ là danh từ thì láy lại là đại từ
Key 1
b didnt he? c wasnt it?
d do you? e aren’t we?
Ex: S1: Hanh and Huy like news, do they?
S2: Yes, they do S3: Trang doesn’t like sports, does she?
S4: No, she doesn’t
................

4. Production Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Practice: Gerunds Teacher Practice: Tag question

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×