Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 5: tHE mEDIA PERIOD 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ

I. Mục tiêu bài học


- Giới thiệu chủ đề bài học về phơng tiện truyền thông.
- Giới thiệu ngữ liệu và nội dung bài học về một số phơng tiện truyền thông
- Ôn lại danh động từ sau một số động từ Gerunds after some verbs

II. Đồ dùng dạy học


- Đồ dùng trực quan Real objects: TV; radio; newspaper; computer - Tranh picture vÒ mét sè hoạt động sử dụng phơng tiện truyền thông
- Phiếu học tập handouts; thẻ ghi Flashcard
- Đài, băng

III. Hoạt động dạy häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Treo tranh sgk trang 40, cho HS nhận biết các hoạt động liên
quan đến lĩnh vực truyền thông trong tranh và đặt một số câu
hỏi: What is he doing?
...................... Gọi 2 em HS đọc đối thoại
mẫu - Yêu cầu HS làm cặp hỏi đáp
tơng tự dựa theo tranh. Khuyến khích HS có thể hỏi đáp thêm
một số câu khác mẫu - Gọi một vài cặp thể hiện đối
thoại trớc lớp HS quan sát tranh,
nhận biết và trả lời
Hes watching TV .............
HS đọc ví dụ mẫu HS hỏi đáp theo
cặp
HS hỏi đáp trớc lớp
Gợi ý hái thªm:
- What kind of books do you read?
- Do you read books at home in the library?
- Do you have a computer of your own?
- What do you often do on the Internet?
- Which programs do you listen to watch?
....................

2. Presentation Teacher


Students Content
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 88 -
- 88 -
Is he a crier? Is he shouting?
- Chỉ vào cái điều khiển TV What is this?
......................
Matching: Cho HS nghe băng lần 1, yêu cầu HS ghép chủ đề
của mối đoạn băng - Gắn thỴ ghi Flashcard lên
bảng gồm: + Newspapers and magazine
+ Criers + Radio and TV
+ Interactive TV Mở băng lần 2, cho HS nghe
để kiểm tra đáp án bài ghép trên
HS nghe giới thiệu chủ đề bài
Nghe giải nghĩa từ, đoán từ và đọc từ
HS trả lời câu hỏi
- Yes
- Its a remote control
HS nghe băng và làm bài tập ghép
HS nghe băng và kiểm tra đáp ¸n
Words:
criern: ngêi rao b¸n, ngêi rao tin tøc
latest newsn: tin giê chãt shoutv
≈ yell: la hÐt
commercialn ≈
TV or radio adverstisement: sự
quảng cáo trên đài hay TV remote controln: ®iỊu
khiĨn tõ xa interactive TVn: TV ®iỊu
khiĨn tõ xa
Key: Matching
1 Criers 2 Newspapers and
magazine 3 Radio and TV
4 Interactive TV

3. Practice Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 89 -
- 89 -
Yêu cầu đọc lại bài và trả lời c©u hái 1, 2, 3 phÇn b
theo cặp - Gọi một số cặp hỏi đáp trớc
lớp Grammar Awareness:
- Yêu cầu HS tìm trong bài câu có dùng danh động từ
HS đọc bảng mục a HS đọc bài và điền số
đoạn văn vào cột Passage Letter
HS trả lời trớc lớp Viết đáp án đúng
HS đọc bài và làm cặp
HS trả lời trớc lớp
HS tìm câu: In Viet Nam people love
reading newspapers and magazines”
Key a
1. D 2. B
3. B 4. C
5. A 6. D
Key b
1 A town crier was a person whose job was to go through
city streets ringing a bell to shout the latest new as he
was walking. 2 The Kien Thuc Ngay Nay
is one of the most popular magazines and is widely read
by both teenagers and adults. 3 People can get the latest
information and enjoy interesting and inexpensive
local and international programs in a convenient
way.

4. Prodution Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×