Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
While - reading Teacher Post - reading Teacher

While - reading Teacher Post - reading Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

Vocabulary game: Bingo - Yêu cầu HS chän 2 từ
trong số các từ vừa học và viết vào giấy
- Nghe GV ®äc tõ, nÕu tõ trïng víi GV th× nãi
Bingo HS nghe giíi thiƯu
néi dung bài, trả lời câu hỏi
HS đọc quảng cáo
Nghe giới thiệu từ
Tham gia trò chơi
Words
availableadj: có thể tiếp nhận beginnern: ngời mới bắt đầu, vỡ
lòng intermediateadj: trung bình,
trung cấp counciln: héi ®ång
Instituten: viƯn, trơ së Academyn: häc viƯn, trêng
trung häc Tuitionn: d¹y gia s

3. While - reading Teacher


Students Content
Cho HS đọc bảng a, yêu cầu HS đọc thầm
các mục quảng cáo và tìm thông tin điền vào
các ô trống. - Yêu cầu HS so sánh
kết quả - Gọi HS trả lời trớc
lớp - GV sửa lỗi nếu cần
thiết HS đọc 3 mẫu
quảng cáo, tìm thông tin điền
vào khung a
HS so sánh bài làm
HS trả lời
HS viết đáp án
Key a
School Class time
morning afternoon
evening ... Language
Level beginner
intermediate advanced ..
. Time
to start
Academy of
Language morning,
afternoon, evening
advanced Fist week
of November
Foreign Language
Council morning and
evening beginner
intermediate 3
rd
November New
English Institute
afternoon, evening,
weekend beginner
today
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 76 -
- 76 -
Cho HS ®äc phÇn ghi chÐp Notes cđa ông Lâm yêu cầu
cần tìm cơ sở học tiếng Anh Cho HS đọc thầm lại 3 quảng
cáo và trả lời c©u hái: Does Mr Lam wants to attend
the English class in the evening?
Which language level can he attend the English course?
When can he attend the English course?
- Yêu cầu HS chọn quảng cáo phù hợp với yêu cầu của «ng
L©m: Can you choose a suitable language school for Mr
Lam? HS ®äc Notes
HS đọc quảng cáo và trả lời
-Yes
- Intermediate level - late October, early
November
- The Foreign language council
Key b
Mr Lam - Foreign language council

4. Post - reading Teacher


Students Content
Guessing game: Gäi HS lªn bảng chọn cơ sở học tiếng Anh
phù hợp với bản thân mình trong số 3 quảng cáo.
- Yêu cầu HS ở dới lớp đặt câu hỏi Yes No question ®Ĩ đoán
bạn chọn cơ sở quảng cáo nào - HS nào đoán đúng cơ sở mà
bạn chọn thì lên chọn, các bạn ở dới lớp tiếp tục hỏi
Yêu cầu HS đặt tiêu đề cho phần Read
HS tham gia đoán Ex:
S1: chän The New English Institute
S2: Do you want to learn English in evening English
class? S1: Yes
S2: Do you want to start learning English in November
S1: No S2: I think you want to attend
the New English Institute S2 nên thay thế vị trí S1 và
trò chơi đoán tiếp tục ...... HS có thể đặt tiêu ®Ò
+ “Advertisements of English courses ”
+ “Mr Lam’s notes for an English course
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 77 -
- 77 -

5. Homework Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

While - reading Teacher Post - reading Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×