Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE PERIOD 3: Listen

I. Môc tiêu bài học


- HS có khả năng nghe và xác định thông tin đúng sai về việc học tiếng Anh

II. Đồ dùng dạy học


- Đài, băng
- Bảng phụ poster

III. Hoạt ®éng d¹y häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Find someone who: Xem phụ lục
- Yêu cầu HS đặt c©u hái Yes No cho c¸c tõ cét
däc. Ex: Do you read stories in
English? HS hỏi đáp theo nhóm
và ghi tên các bạn trả lời Yes vào cột
Name HS nào điền đợc nhiều
tên vµo cét “Name ” tríc lµ ngêi chiÕn
th¾ng Activities
Name read stories in
English TuÊn, B×nh,
Long, ........ speak English
with friends .............
use a dictionary .............
.............. ..............

2. Pre - listening Teacher


Students Content
GV giíi thiệu nội dung hội thoại sắp nghe Nga is studying English in
London. She is talking to Kate about her studying English
GV nêu yêu cầu bài nghe: Nghe hội thoại giữa Nga và Kate, đánh dấu cột
True False va sửa câu sai Treo bảng phụ, cho HS đọc nhanh các
câu nhận định về Nga và đoán đúng, sai HS nghe giới thiệu
tình huống
Nghe yêu cầu bài tập
Đọc thông tin và đoán đúng sai

3. While - listening Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 72 -
- 72 -
Guess Listen
a b
c d
e f
HS nghe băng đánh dấu tích vào ô chỉ
thông tin đúng sai HS so sánh kết quả
HS trả lời HS nghe băng, sửa
lại các câu nhận định sai.
Key
b True c False. She works for an
international bank in Ha Noi d True
e False. Her listening is terrible. This is her biggest problem.
People talk very quickly and she can’t understand them
f True.
Lêi tho¹i băng nghe:
Host: Kate, can I introduce you to Nga? Shes studying English here in London.
Kate: Hello, pleased to meet you Nga: Pleased to meet you, too.
Kate: Where are you from, Nga Nga: I’m from Viet Nam
Kate: Why are you studying English here? Nga: I need it for my job
Kate: Really? So, what do you do? Nga: I work for a bank, an international bank in Ha Noi
Kate: Oh, I see. Did you learn English at school? Nga: Yes, and at university, too. But I’ve forget er ... forget ...
Kate: Forgotten Nga: Yes, of course. I’ ve forgoten a lot of it. I want to improve my writing
skills. You know ... sometimes I have to write letters in English. Kate: What about listening, Nga?
Nga: It’s terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can’t understand them.
Kate: Do you like studying English? Nga: Oh yes. It ‘ s an interesting language and it’s very useful; and I can
talk to people from all over the world ... and I can understand the words of my favorite songs, too.
Kate: Well. That ‘ s very good. Good luck to you, Nga.

4. Post - listening Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×