Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE PERIOD 2: Speak

I. Môc tiêu bài học


- HS có khả năng thuyết phục ai đó làm gì
- Thực hành kỹ năng nói: Thuyết phục bạn bè tham gia học tiếng Anh

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Bingo: Treo bảng phụ ghi các cách học tiếng Anh. Yêu cầu HS
chọn 3 cách học ghi vào giấy của mình. GV đọc 3 cách học,
nếu HS nµo trïng với GV thì Bingo
Yêu cầu HS lên bảng viết lại câu có nghĩa với câu đã cho
HS tham gia trò chơi
HS viết lại Why don’t we go to
Huong pagoda? = Let’s go to Huong
pagoda

2. Presentation Teacher


Students Content
Giíi thiƯu một số thành ngữ dïng ®Ĩ thut phục:
Yêu cầu HS đọc bảng ghi các thành ngữ sgk
GV nêu tình huống Thu, Tam and Kim are awarded
a scholarship of US2,000 to attend an English
language summer course abroad”
Cho HS đọc thông tin quảng cáo về 3 trờng sgk
Giới thiệu từ mới:
Vocabulary game:
Jumbled words
orimotryd dormitory putaonreti reputation
HS đọc bảng
HS nghe giới thiệu tình huống
HS đọc thông tin Nghe giải nghĩa từ, ®äc tõ
HS s¾p xÕp chữ cái thành từ hoàn chỉnh
Words
dormitoryn: kí túc xá, nhà tËp thĨ
reputationn: danh tiÕng
experiencev: cã kinh nghiƯm, tõng trải, trải
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 69 -
- 69 -
HS thảo luận cặp HS trả lời
Ex: S1: Which school would you
like to go? S2: I’ d like to go to The
Brighton Language center. S1: Why?
S2: Because I can practice English with English people
qua Western culturen:
văn hoá phơng Đông beautiful sceneryn:
danh lam thắng cảnh

3. Practice Teacher


Students Content
Chia nhóm 3 em, mỗi em trong nhóm chän
vai Thu, Tam vµ Kim dïng thông tin quảng
cáo về cơ sở dạy tiếng Anh trong bảng để
thuyết phục bạn mình cùng tham dự khoá học
ở cơ sở đó - Gäi mét nhãm đọc
mẫu sgk và bổ sung lời nói của bạn còn lại
- Yêu cầu các nhóm luyện nói tơng tự mẫu
- Gäi mét vµi nhãm diƠn l¹i héi thoại trớc
lớp, cho các nhóm khac nhận xét.
- GV sửa lỗi trình bày của từng vai và bổ sung
thông tin nếu cần HS theo nhãm chän
vai
HS ®äc mÉu vµ bỉ sung
HS lun nãi theo nhãm
HS nãi tríc líp
Nghe GV nhËn xÐt, söa lỗi
Một số gợi ý luyện nói:
Thu: I think we should go to The Brighton language Center. If we
study English in England, we can study the English culture, too
Tam: I disagree because the course will last 6 weeks. Do you think it ‘s
long enough for us to improve our English. Moreover, the course is
the most expensive Kim: But that school has excellent
reputation. We can live in a dormitory on campus. It’s much
cheaper than we live in an apartment.
Thu: I agree because we can have many chances to practice speaking
English Tam: That ‘ s a good idea

4. Production Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×