Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Practice: Prepositions of time Teacher Practice: Modal could with wish and the past simple with wish

Practice: Prepositions of time Teacher Practice: Modal could with wish and the past simple with wish

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 6: Language focus
I
. Mục tiêu bài học
- Luyện tập và củng cố :
+ Modal “could” with “wish” + The past simple with “ wish”
+ Prepositions of time + Adverb clauses of result

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster
- Tranh trang 28 29 sgk

III. Hoạt động dạy học


1.Warm up Teacher


Students Content
Matching: GV treo b¶ng phơ ghi mét sè
giíi tõ chØ thêi gian vµ tõ, cơm tõ chØ thêi
gian - Yªu cầu HS ghép
các từ thích hợp trong bảng với nhau
HS đọc bảng và ghép
Ex: On Monday; at night; in the
morning; ...... on at in between up to
till for Monday; night; 10 o’clock; the morning;
the afternoon; the summer; June; the beginning of October; 8 am and 3 pm.

2. Practice: Prepositions of time Teacher


Students Content
a GV giới thiệu yêu cầu bµi tËp 2 trang 30: “Look at
MrThanh’s itinerary for his business trip to Singapore.
Complete the sentences. Use the prepositions in the box”.
Cho HS ®äc lé tr×nh trong khung
- Gäi mét HS đọc các giới từ cho sẵn.
- Gọi HS đọc câu mẫu a - Yêu cầu HS chọn giới từ thích
hợp điền hoàn chỉnh các câu từ HS nghe yêu cầu bài
tập 2
HS đọc lộ trình và các giới từ
HS đọc mẫu HS lµm bµi
Key 2
a at b on
c between d till
e after f upto
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 61 -
- 61 -
b Yêu cầu HS điền giới từ bài 3 trang 30
- Cho HS so sánh câu trả lời với bạn
- Gọi HS trả lời, GV chữa lỗi nếu có
HS trả lời tríc líp
HS lµm bµi tËp 3 HS so sánh câu trả
lời HS ph¸t biĨu tríc líp
Key 3
a on b at in
c in d for
e in f at

3. Practice: Modal could with wish and the past simple with wish


“ ”
“ ”
“ ”
Teacher Students
Content
GV chØ tranh a bµi 1 trang 28 và nêu tình huống Ba doesnt
have a new bicycle. He’s thinking of it. So he wishes he
could have a new bicycle -
Yêu cầu HS nhắc lại cấu trúc câu biểu đạt mong ớc ở
hiện tại
- Cho HS xem tranh còn lại, dùng từ gợi ý cho sẵn, viết các
câu biểu đạt mong ớc với wish - Gọi HS đọc câu viết trớc lớp
- GV sửa lỗi, cho đáp án đúng
Yêu cầu HS nói một số câu biểu đạt mong ớc ở hiện tại của
bản thân các em HS nhìn tranh
nghe giới thiệu
HS nhắc lại cấu trúc
HS xem tranh, viết câu theo từ gợi ý
HS trả lời HS ghi đáp án
đúng
HS phát biểu Ex: I wish I had
many English books
- I wish I could go on a picnic with
my friend
............
S wish S V past simple could
mong ớc những điều trái với thực tế ở hiện t¹i
Key 1
b Hoa wishes she could visit her parents
c I wish I passed the exam d We wish it did not rain
e He wishes he could fly f They wish they stayed in Hue

3. Practice: Adverb clauses of result Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Practice: Prepositions of time Teacher Practice: Modal could with wish and the past simple with wish

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×