Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 2: Speak

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng hỏi và trả lời, nói về làng quê của mình

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster
- Phiếu học tập phát cho học sinh handouts

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Slap the board: - GV treo tranh 22 sgk
- GV đọc từ tiếng Anh, yêu cầu HS nhận biết tranh tơng
ứng xem phụ lục HS tham gia trò chơi
GV đọc tõ tiÕng Anh: - harvest rice
- water vegetable - feed the chicken
- plough the field - fly the kite
- swim in the river

2. Presentation Teacher


Students Content
Cho HS đọc 6 câu hỏi phần a trang 24
- Chia cặp, ph©n vai A – B và giải thích yêu
cầu bµi lun nãi: Các em hỏi và trả lời thông
tin về làng quê của mình dựa vào thông tin cho
sẵn trong các vai A, B. - Yêu cầu các vai đọc
thông tin của mình trong khung của mình
GV làm mẫu với HS T: Where is your home
village? - Yêu cầu các cặp hỏi
đáp tơng tự về quê của nhau. Lu ý HS che phần
thông tin của bạn trong quá trình luyện tập
- Gọi HS thực hành hỏi HS đọc câu hỏi
HS nghe giải thích yêu cầu bài nói
- HS đọc thông tin của vai mình
- HS nghe mẫu S: It’s to the west of
the city - HS lµm cặp
- HS hỏi đáp trớc lớp
Đáp án gợi ý mục a:
A: Where’s your home village? B: It’ s to the west of the city. And
where’s your home village? A: It’ s to the south of the city.
How far is it from here? B: It’s 15 kilometers from the city.
And your village? A: It’s 30 kilometers from here.
How can you get there? B: By motorbike. How about you?
A: I go by bus B: How long does it take to get
there? A: One hour. How long does it take
to get to your village? B: 50 minutes. What do people do
for a living in your village? A: They plant rice and vegetables.
And what about the people in your village?
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 48 -
- 48 -
B: They plant rice and raise cattle. A: Does your village have a river?
B: No, but there is a big lake. What about your village?
A: Yes, there is the river flowing across the village.

3. Practice Teacher


Students Content
GV hớng dẫn HS dựa vào các mẩu đối thoại a
để hỏi đáp về quê hơng thật của mình
- Cho HS thảo luận và bổ sung thêm một số
câu hỏi khác
Yêu cầu HS thực hành hỏi đáp theo cặp
các câu hỏi ở mục a và câu hái bæ sung nÕu
HS lµ ngêi thµnh phố thì yêu cầu các tởng t-
ợng vÒ mét vïng quê nào đó để hỏi đáp
- Gọi một vài cặp thực hiện đối thoại trớc lớp
- Giáo viên góp ý, sửa lỗi nếu cần
- HS nghe híng dÉn
- HS th¶o luận thêm câu hỏi
HS hoạt động cặp, luyện nói
HS hỏi đáp trớc lớp Một số câu hỏi bổ sung:
Is there any village fair in your home village?
Do you have many relatives in your home village?
Does your home village have interesting places? What are they?
What is your village famous for? How is your village?
What is the most enjoyable thing in your village?
What games do childrren in your village often play?
..............................
Một gợi ý nói phần b
S1: Where is your home village ? S2: It’s in Thuy Xuan village
S1: How far is it from here? S2: It’ s over 100 kilometers
S1: How can you get there? S2: By bus
S1: How long does it take to get there? S2: 3 hours
S1: What do people do for a living in your village?
S2: They plant rice and catch fish with a net
S1: Does your village have interesting places
S2: Yes. My village has beautiful beach and Dong Bat pagoda
S1: Do you have many relatives in your home village?
S2: My grandparents, my uncle, aunt
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 49 -
- 49 -
and my cousins live there S1: What is your village famous for?
S2: My village is famous for special seafood.
.etc.... .......................

4. Production Teacher


Students Content
Survey: - Ph¸t handouts cho
HS, yªu cầu HS làm nhóm, hỏi đáp câu hỏi
và điền vào các cột trong bảng điều tra
- Sau khi HS phỏng vấn xong, GV yêu cầu
một vài em trình bày cuộc pháng vÊn tríc
HS lµm nhãm, hỏi bạn nào thì điền
tên bạn đó vào cột name
Ex: S: Where is your
home village? Ha: It’s in Kim
Lien village .................
HS trình bày phỏng vấn trớc lớp
Ex: Her name ‘s Ha. Her your
W ha
t d o
pe op
le d
o fo
r a
li vi
ng pl
an t r
ic e
... ...
... ...
.
H ow
lo ng
35 m
in ut
es ...
... ...
... .
H ow
m ot
or bi
ke ...
... ...
... .
H ow
f ar
5 km
... ...
... ...
.
W he
re K
im L
ie n
vi ll
ag e
... ...
... ...
.
N am
e H
a L
an ...
... ...
.. ...
.

5. Homework Teacher


Students
- ViÕt vÒ làng quê của em theo yêu cầu của bài luyện nói
- Bài tập .... sách bài tập - Chuẩn bị phần Listen
HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi bài về nhà
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 50 -
- 50 -
UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 3: Listen

I. Mơc tiªu bµi häc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×