Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

UNIT 3: A trip to the countryside PERIOD 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ

I. Mục tiêu bài học


- Giới thiệu chủ đề bài học về các hoạt động, sinh hoạt ở nông thôn
- Giới thiệu nội dung bài đọc về chuyến đi về quê của gia đình Ba
Nội dung ngôn ngữ: - Modal could with wish - Prepositions of time
- Adverb clauses of result

II. Đồ dùng dạy học


- Đài băng
- Tranh trang 22 sgk
- Bảng phụ poster

III. Hoạt ®éng d¹y häc


1. Warm up Teacher


Students Content
Chatting: Hái HS mét vài câu hỏi về nông thôn
Have you ever been to a countryside?
Are you familiar with the life in the countryside?
What do you know about the activities in the countryside?
Cho HS xem tranh trang 22 vµ chØ tranh 6 hái: What is he
doing? - Yêu cầu HS làm nhóm nói về
các hoạt động ở quê trong tranh
- Gọi HS đọc tên các hoạt động trong tranh
Which activities do you like best if you go to the
countryside? HS nói chuyện cùng
GV
HS nhìn tranh trả lêi “ He is plowing ”
HS lµm nhóm nêu tên các hoạt động
trong tranh Trả lời trớc lớp
Key
1 watering the vegetables 2 swimming
3 feeding the chickens 4 harvesting
5 feeding the pigs 6 plowing in the field
7 A buffalo boy is flying his kite
8 Some children are playing football

2. Presentation


Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 44 -
- 44 -
Teacher Students
Content
GV dẫn dắt chủ đề bài đọc Do you have your homevillage
in the countryside? Do you sometimes go to the
countryside? How do you get there?
What do you see on the way to your village?
Giíi thiƯu tõ míi
Jumbled words: bbomoa
≈ bamboo
bynnaa ≈
banyan hinsre
≈ shrine
GV giíi thiƯu chuyến đi về quê của gia đình Ba.
Mở băng, yêu cầu HS nghe đồng thời theo dõi bài đọc
trong sách - GV đặt câu hỏi để giới thiệu
mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả T: What did they do when they
felt tired and hungry?
- Giíi thiƯu mƯnh ®Ị chØ íc mn ë hiƯn t¹i víi “ Could”
HS trả lời và nghe dẫn dắt chủ đề bài
HS nghe giải nghĩa từ và đọc từ
HS sắp xếp chữ cái thành từ hoàn chỉnh
HS nghe băng, theo dõi sách
S: Everyone felt tired and hungry, so
they sat down under the tree and had a
snack. HS nghe giíi thiƯu
Words:
bamboo forest n: l tre banyan tree n: cây đa, cây si
shrine n: miếu thờ, am

so vì thế, vì vậy : mở đầu
mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả
Iwish I could visit your village again some day

3. Practice Teacher


Students Content
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 45 -
- 45 -
Lucky number xem phụ lục:
- Chia lớp thành 2 đội - Cho HS đọc lại bài,
trả lời câu hỏi b. Mỗi câu hỏi tơng đơng với
một số. Số may mắn là 3, 5, 7.
- 7 câu hỏi còn lại tơng ứng víi 7 c©u hỏi
phần b - Sau mỗi câu trả lời
của HS, GV yªu cầu một HS trong cùng đội
nhắc lại - GV chữa lỗi nếu có
và thống nhất đáp án - HS đọc bài tập
- HS đọc bài và làm bài
- HS so sánh
- HS trả lời - HS ghi đáp án
đúng
HS ở 2 đội chọn số và trả lời
Đội nào ghi đợc nhiều điểm hơn
thì thắng
Key a
1. F : Ba and his family had a day trip to their home village
2. T 3. F : There is a big old banyan tree at
the entrance to the village 4. F : People had a snack under the
banyan tree 5. T
6. F : People had a picnic on the river bank
7. T 8. F : Liz took a lot of photos to show
the trip to her parents 9. T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Số may mắn là: 2, 4, 8. Các số còn lại tơng ứng với 7 c©u hái sgk
Key b
1 It ‘ s 60 kilometers to the north of Ha Noi
2 Ba and his family got to the village by bus
3The banyan tree is at the entrance to the village
4 They saw the shrine of a Viet Namese hero on the mountain
5 They had a picnic on the river bank 6 Liz took a lot of photos to show the
trip to her parents 7 Liz wishes she could visit Ba’s
village again

4. Prodution Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Presentation Practice Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×