Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Hoạt động dạy học

Warm up Teacher Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 215trang

Unit 2: Clothing Period 6:Language focus

I. Mục tiêu bài học


- Luyện tập và củng cố: + Thì hiện tại hoàn thành The present perfect với các trạng từ:
since; for; already; yet; ever + Câu bị động The passive dùng với thì hiện tại hoàn thành,
hiện tại đơn, quá khứ đơn và tơng lai đơn + Câu bị động dùng với động từ tình thái và cấu trúc với have to
be going to

II. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ poster

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Finding Friends: Yêu cầu HS đánh dấu tích vào
cột thích hợp HS đánh dấu
2.Practice: The present perfect Teacher
Students Content
a Tõ phÇn warm up: Yêu cầu HS nhắc lại cách
dùng since và for
-Cho 2 HS đọc hội thoại mẫu bài 1 trang 19 sgk
-Yêu cầu HS sử dụng - HS nhắc lại
since: ®øng tríc tõ chØ mốc thời gian
for: đứng trớc từ chỉ khoảng thời gian
-HS đọc mẫu
-HS làm cặp thiÕt
Key1
b A: Come and see my photo
album B: Lovely Who’s this boy?
A: Ah It’s Quang, my brother’s friend
B: How long have you known him?
A: I’ve known him for seven
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 40 -
- 40 -
Since for
six years seven months
Junuary three week
monday 2003
b Jumble sentences: Yêu cầu HS sắp xếp từ thành
câu hoàn chØnh -Cho HS ®äc thông tin
cho sẵn bài 2 trang 20 và khung động từ gợi ý
- Gọi 2 HS đọc bài hội thoại mẫu
- Yêu cầu HS làm cặp t- ơng tự bài mẫu
- Gọi một số cặp kiểm tra đáp án và sửa lỗi nếu cần
c Cho HS đọc ví dụ mẫu bài 3 trang 20 theo cặp
-GV lu ý sù khác nhau giữa thì hiện tại hoàn
thành và quá khứ đơn giản
-Yêu cầu HS hoạt động cặp đặt câu hỏi và trả lời
dựa theo c¸c tõ gợi ý trong bảng
lập hội thoại tơng tự -HS hỏi đáp trớc lớp
-HS sắp xếp từ thành câu
-HS đọc thông tin và các động từ
-Một cặp đọc mẫu -Hỏi đáp tơng tự
-HS đọc ví dụ -HS nghe giải thích
-HS hoạt động cặp
-HS hỏi đáp trớc lớp months
B: Have you seen him recently?
A: No, I haven’t seen him since January
He has + V-ed....
c A: Come and see my photo
album B: Lovely Who’s this girl?
A: Ah It’s Hoa, my new friend
B: How long have you known her?
A: I’ve known her for three weeks
B: Have you seen her recently? A: No, I haven’t seen her since
Monday She has +V-ed......
XXXVIII S¾p xÕp c©u
1 have already visited HaLong Bay I
→ I have already visited
HaLong Bay 2.Maryyethaseaten?
breakfast?
→ Has Mary eaten breakfast
yet?
+ Hiện tại hoàn thành: Hành động đã xảy ra trong quá khứ,
còn tiếp tục đến hiện tại + Quá khứ đơn giản: hành
động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, không còn liên
quan đến hiện tại
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 41 -
- 41 -

3. Practce: The passive


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×