Tải bản đầy đủ - 215 (trang)
Warm up Teacher Pre- listening Teacher While- listening Teacher

Warm up Teacher Pre- listening Teacher While- listening Teacher

Tải bản đầy đủ - 215trang

Unit 2: Clothing Period 3:listen

I. Mục tiêu bài học


- HS có khả năng nghe hiểu và nắm bắt thông tin cơ thĨ - Thùc hµnh bµi nghe hiĨu: nghe vµ kết hợp với việc quan sát tranh vẽ theo nội
dung bài nghe để xác định thông tin chính xác cần tìm lựa chọn tranh theo yêu cầu của bài .

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh vẽ quần áo và giầy dép theo yêu cầu bài nghe - Đài, băng

III. Hoạt động dạy học


1. Warm up Teacher


Students Content
Wordsquare - Yêu cầu HS ở 2 đội tìm
trong ô ch÷ 11 tõ theo hµng däc, ngang , chÐo
trong thêi gian 3’ §éi nào tìm đợc
nhiều từ hơn, chính xác thì thắng
blouse; shorts; plaid; faded; baggy; plain; striped;
sandals shoes
sleeved; pants

2. Pre- listening Teacher


Students Content
Cho HS quan sát tranh a, b, c
- Gv đặt câu hỏi gợi nhớ các từ chỉ quần áo, giầy dÐp
trong tõng tranh HS quan s¸t
tranh và trả lời từng tranh
XX Tranh a
A baggy pants B blue shorts
C a pink skirt
XXI Tranh b
Ngêi so¹n: Cao ViƯt Hµ - Gv Trêng THCS Hoµ TiÕn - 30 -
- 30 -
B L
O U
S E
Z S
A S
H O
R T
S A
G P
L A
I D
I N
G L
A E
B S
R D
Y A
Y N
E X
I A
R I
T O
T V
P L
X N
H G
H S
E S
E S
F A
D E
D D
Giíi thiƯu mét sè từ mới sẽ xuất hiện trong bài nghe
Giới thiệu tình huèng bµi nghe “ Mary is a 3 years old
girl was lost in the Car Fair
-Yêu cầu HS đoán xem lúc bị lạc Mary mặc quần áo và
đi giày dép gì Guess which clothes and sandals or shoes
Mary wears Nêu yêu cầu bài nghe:
nghe và đánh dấu tranh chỉ rõ quần áo và giày dép mà
Mary mặc lúc bị lạc -HS nghe giíi
thiƯu tõ và đọc từ
- HS nghe giới thiệu
tình huống và đoán
theo tranh
- HS nghe yêu cầu bài tập
A a long - sleeved white blouse B a short - sleeved pink blouse
C a short - sleeved white blouse
XXII Tranh c
A sandals B red shoes
C brown shoes
XXIII Words
missing: thất lạc, mất tích announcement: lời thông báo
Car Fair: hội chợ triển lãm ô tô

3. While- listening Teacher


Students XXIV
Content
Mở băng lần 1, yêu cầu HS nghe nắm thông tin
khái quát toàn bài
- Mở băng lần 2, kết hợp nhìn tranh, chọn đúng
tranh theo sự mô tả trên hệ thống loa phóng thanh
công cộng - Yêu cầu HS cùng với
bạn bên cạnh so sánh kết - HS nghe băng,
nắm khái quát thông tin
- HS nghe băng làm bài tập nghe
- HS so sánh kết quả nghe
XXV Key
a - B : She’s wearing blue shorts
b - A: She’s wearing a long- sleeved white blouse
c - C: She’s wearing brown shoes
Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoµ TiÕn - 31 -
- 31 - Guess
Listen a
b c
- HS trả lời trớc lớp - Viết đáp án đúng
Lời thoại băng nghe: Announcer on Public Announcement
Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair.
Her name’s Mary and she is 3 years old. She has short dark hair. She’s wearing shorts – blue shorts and a long – sleeved white blouse. She is wearing a pair of
shoes brown shoes. She may be carrying a large doll
If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you

4. Post- listening Teacher


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm up Teacher Pre- listening Teacher While- listening Teacher

Tải bản đầy đủ ngay(215 tr)

×