Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Tải bản đầy đủ - 22trang

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT


BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT
Những động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vơ tính? I SINH SẢN VƠ TÍNH LÀ GÌ?
ONG TRÙNG ROI
KIẾN THUỶ TỨC
BỊ
Điền dấu X vào ơ cho câu đúng nhất về khái niệm
sinh sản vơ tính ở động vật:
A - Sinh sản vơ tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, khơng có sự kết hợp giữa
tinh trùng và tế bào trứng.
B - Sinh sản vơ tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra nhiều cá thể mới giống hệt mình.
C - Sinh sản vơ tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, khơng có sự kết
hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
D - Sinh sản vơ tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng, tạo ra các cá thể giống mình.
X
Sinh sản vơ tính ở động vật dựa trên cơ sở nào?
Ở hầu hết mọi trường hợp, sinh sản vơ tính dựa trên phân bào nguyên nhiễm, các tế bào phân chia và phân
hoá để tạo ra các cá thể mới.
Đọc thông tin SGK mục II và kết hợp với quan sát H.44.1 H.44.2. Hãy hồn thành phiếu học tập sau:
Hình thức Đại diện
Đặc điểm
Phân đơi
Nảy chồi
Phân mảnh
Trinh sản
Hình thức Đại diện
Đặc điểm
Phân đôi
Động vật đơn bào,
giun dẹp
_Cơ thể mẹ tự co thắt ở giữa rồi tách làm 2 phần giống nhau,
mỗi phần lớn lên cho ra cơ thể mới.
_sự phân đôi tế bào gồm cả chất nguyên sinh và nhân
Hình thức Đại diện
Đặc điểm
Nảy chồi
Thuỷ tức, San hô, b
ọt biển
_Mỗi phần nhỏ của cơ thể lớn nhanh hơn những vùng lân cận
để trở thành một cơ thể mới.
Hình thức Đại diện
Đặc điểm
Phân mảnh
B
ọt biển, giun dẹp,
Hải quỳ. _cá thể bố mẹ có thể phân
thành 2 hay nhiều mảnh, mỗi mảnh phát triển thành một cơ
thể mới.
Bọt biển Hải quỳ
Hình thức Đại diện
Đặc điểm
Trinh sinh
Ong, ki
ến, Rệp.
_Tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có
bộ NST đơn bội n.
_Sinh sản trinh sinh thường xen kẽ sinh sản hữu tính.
Qua bảng trên, em hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vơ tính ở động vật?
Giống nhau
Khác nhau Phân đôi
Nảy chồi
Phân mảnh
Trinh sinh
_1 cá thể có thể sinh ra 1 hoặc nhiều cá thể giống cá thể mẹ, khơng có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
_Dựa trên nguyên phân để tạo ra cơ thể mới.
Dựa trên phân chia đơn giản
Nguyên phân nhiều lần
Dựa trên mảnh vụn vỡ, qua nguyên phân tạo cơ thể mới.
Dựa trên phân chia tế bào trứng không qua thụ tinh
sản vơ tính giống hệt các thể mẹ?
Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua chân và càng bị gãy tái
sinh được chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vơ tính khơng? Vì sao?
Đọc thơng tin SGK trang 173, hãy chọn và ghi lại các ưu điểm, hạn chế của sinh sản vơ tính?
Ưu điểm của sinh sản vơ tính: 1. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì
vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 2. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về
mặt di ruyền. 3. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn
định, ít biến động.
Nhược điểm của sinh sản vơ tính: Tạo ra các thế hệ con giống nau về mặt di truyền. Vì vậy, khi
điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí tồn bộ quần thể bị tiêu diệt
1 NUÔI MÔ SỐNG:
Nghiên cứu SGK mục III.1, cho biết: nuôi mô sống được tiến hành như thế nào?
_Tách mô từ cơ thể động vật để nuôi cấy trong môi trường đủ chất dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt đơ thích
hợp, giúp mơ tồn tại và phát triển.
_Ứng dụng: nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da.
2 Nhân bản vô tính
:
Thành tựu lớn từ nhân bản vơ tính cuối thế kỷ 20 là gì?
C
u ừ
Dolly
2 Nhân bản vơ tính
:
-Chuyển nhân của một tế bào xôma2n
vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân
kích thích tế bào trứng đó phát triển
thành một phơi cơ thể mới.
Nhân bản vơ tính có ý nghĩa gì đối với đời sống?
Ý nghĩa: •Tạo ra cá thể mới có đặc điểm
sinh học giống như tế bào gốc.
•ứng dụng để tạo ra các mơ, cơ quan mới thay thế các mô, cơ
quan bị bệnh, bị hư hỏng ở người.
2 Nhân bản vơ tính
:
Nhân bản vơ tính có ý nghĩa gì đối với đời sống?
Ý nghĩa:
•Tạo ra cá thể mới có đặc điểm sinh học giống như
tế bào gốc.
•ứng dụng để tạo ra các mơ, cơ quan mới thay thế
các mô, cơ quan bị bệnh, bị hư hỏng ở người.
Câu1: So sánh sinh sản vơ tính ở thực vật và
động vật?
•Đều khơng có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.
•Đều tạo ra cơ thể mới bằng hình thức ngun phân. •Giống nhau:
•khác nhau:
Hình thức sinh sản
Thực vật
Động vật
•Sinh sản sinh dưỡng •Sinh sản bằng bào tử
•Phân đơi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
Câu 2: Cơ sở tế bào học của sinh sản vơ tính là:

A. Tổ hợp vật chất di truyền


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×