Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Warm – up: Pre – listen Whil – listen read:

Warm – up: Pre – listen Whil – listen read:

Tải bản đầy đủ - 122trang

Soạn ngày ..tháng ..năm
Unit 3:
At home
Tiết 12 : Getting started listen and read I. Objective:
By the end of the lesson. SS will be able to listen and read. Help
your parsents do housework.

II. Language content:


- Newwords - Structure
- Must – have to – ought to
- Relexive pronouns Đại từ phản thân

III. Teaching aids:


- Teacher ’s book.
- Student book.

IV. Procedure:


T SS

1. Warm – up:


T ark SS look at the picture in the book
T ark SS some question
Answer - What is she doing?
- She is wasching bow - What is she doing?
- She is making the bed - What is she doing?
- She is sweeping the floor - What is she doing?
- She is cooking - What is she doing?
- She is tidying up - What is she doing?
- She is feading the chickens T ark SS question.
What do you have o do at home? Do you have to cook meals
Yes. I do Do you have to feed the chickens?
Yes No = 34 =

2. Pre – listen


– read:
T intruduce read the dialogue and listen.
Mrs. Vui is buzy- she ’ll return home
late - listen
She arks Nam to help her with housework
T ark SS read dialogue cefully after SS look for newwords and struture.
T ark SS listen cau 1
- Listen T ark SS listen 1. 2. 3
- Listen and repeat Then listen and repeal

3. Whil – listen read:


T ark SS look the book practice with a partner
- practice T wirte newwords on the board
- Cupboard : thóng - Steamer: nåi hÊp
- Sink: chËu rưa
- listen - Saucepan: ch¶o
- read - Fying pan : chảo rán
Stove: bếp lò T introduce structure.
a. Must phải là khiếm trợ động từ đợc dùng để diễn tả sự bắt buộc
hay sự cần thiết có tính chủ quan và tính có quy t¾c.
VD: She must do this exercise again.
- listen, write
b. Have to: Diễn tả sự bắt buộc hay sự cần thiết có tính khách quan do
yếu tố bên ngoài. VD: You have to at home.
c. ought to + V nêu diễn tả lời khuyên.
VD: We ought to obeyour parsents
= 35 =
Chóng ta ph¶i nghe lêi cha mĐ .. Đại từ phản thân:
Số ít Sè nhiỊu
Ng«i
1. Myself
ourselves 2. yourself
yourselves 3. Him self
themsdves - Listen
Herself - Write
It self Use: ĐTPT diễn tả hành động trở
lại với chính ngời thực hiện ĐTPT có thể làm túc từ tân ngữ.
T ark SS practice with a partner about structure.
Practice.
Example SS
1
: I must do exercise this evening
SS
2
: I have to play football this afternoon
SS
3
: We ought to reacher do homework carefully.
T call some SS practice. 4. Post
– listen – and read:
T ark listen again and read T ark SS on the board ark and
answer Ark and answer
SS
1
: What does Nam have to do? SS
2
: He had to cook dinner SS
1
: Why does he have to cook dinner?
SS
2
: Bc his mom will he home larte SS
1
: Why does he have to go to marteel.
= 36 =
SS
2
: he ought to buy some fish and vegetables for diner.

5. Homework: T ark SS at home learn and do


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Warm – up: Pre – listen Whil – listen read:

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×