Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Củng cố GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi Home work Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Củng cố GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi Home work Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ - 70trang

IV. Củng cố GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi


Trả lời câu hỏi - Do you like the story ?
- Who do you like? hate? Why? - What is the moral lesson from the story

V. Home work


ChÐp BTVN - Làm bài 12 vào vở BT ở nhà
- Chuẩn bị bài viết
Rút kinh nghiệm :
..
...
...
Tuần 9 Ngày dạy:
Tiết 25 Ngày soạn:
Unit 4
our past
Lesson 5: write

I. Mục đích yêu cầu .


- Luyện phát triển kỹ năng viết : Viết lại câu truyện cổ tích dùng đúng thời của ®éng tõ.

II. Néi dung


1. Tõ vùng Servant, wisdom, ,traw

2. CÊu trúc


III. phơng pháp


Dùng từ gợi ý để viết thành câu chuyện

IV. Đồ dùng dạy học.


- SGK, phấn, bảng phụ

V. Tiến trình .


Teacher s activities

Student s activities

1. Kiểm tra bài cũ - Tóm tắt lại câu chuyện The lost shoe


1 HS GV nhËn xÐt cho ®iĨm

2. New lesson a, GV giới thiệu bằng 3 câu hỏi


- Nghe, trả lời - Do you know the title “This is my wisdom”
- Who are the 3 characters in the story? - What was the buffalo doing?
b, GV yêu cầu HS đọc câu chuyện, hoàn thành câu chuyện bằng các từ trong khung HS cố
gắng đoán nghĩa các từ mới
Hoàn thành câu chuyện bằng các từ cho sẵn
New words: Chép vào vở
- servant master - straw : rơm, rạ
- straw : rơm, r¹ - Stripe : säc, v¹ch
- Stripe : säc, v¹ch - to escape : trèn
- to escape : trèn - to graze : gỈm cá
- to graze : gỈm cá GV gọi 1 số HS đọc câu trả lời trớc lớp
Đọc câu trả lời GV cho đáp án
Chép đáp án vµo vë a, appeared came e, went
b, was f, tied c, raid g, lit
d, left h, burned i, escaped
a, appeared came e, went b, was f, tied
c, raid g, lit d, left h, burned
i, escaped
c, Bài viết HS hãy tởng tợng mình là ngời nông dân và kể
lại câu chuyện cho bạn bè nghe. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi
nhóm 4 ngời, mỗi ngời viết 2 câu
Làm việc theo nhóm 4 ngời, mỗi ngời viết 2 câu
Cả nhóm cùng sửa GV đa đáp án
Chữa bài vào vở BT
One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearly, atiger came. It asked why
the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had sthg
called wisdom. The tiger wanted to see ti, but I told it I left the wisdom at home. Then I tied
the tiger to a tree with a rope because. I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some
straw and I burned the tiger. The tiger escaped but today it still has black stripes from the
burns. 3. Củng cố
GV yêu cầu HS rút ra bài học từ câu chuyện
Rút ra bài học

4. Bµi tËp vỊ nhµ


ChÐp BT vỊ nhµ - HS viÕt lại BT 243
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 26
Ngày soạn: Unit 4
our past
Lesson 6: language focus

I. Mục đích yêu cầu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi Home work Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×