Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình . Warm up Hỏi 1 số câu hỏi New lesson - GV yêu cầu HS đọc lần 1 và tìm thông tin về

Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình . Warm up Hỏi 1 số câu hỏi New lesson - GV yêu cầu HS đọc lần 1 và tìm thông tin về

Tải bản đầy đủ - 70trang

Chickens Husband
Wife laid many eggs collected sold eggs greedy
laid a gold found one gold egg
egg oneday killed all the eggs
were dead foolish

4. Sau bài nghe GV yêu cầu HS rút ra bài học đạo đức phù hợp


nhất với câu chuyện Rút ra bài học đạo đức sau câu
chuyện Đáp ¸n : b, Don’t be foolish and greedy

5. Home work


ChÐp bài về nhà - Tóm tắt lại câu chuyện trên
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 24
Ngày soạn: Unit 4
our past
Lesson 4: read

I. Mục đích yêu cầu .


- Về kiến thức : HS đợc biết thêm1 truyện dân gian về những nhân vật hiền lành nhng gặp khó khăn tr¾c trë trong cuéc sèng cuèi cïng cã 1 cuéc sống hạnh
phúc. - Về kỹ năng : HS nâng cao kỹ năng hiểu dạng tóm tắt nội dung truyện,
điền từ, trả lời câu hỏi

II. Nội dung


1. Từ vựng


Upset, daughter, broken heart,magically, own 2. CÊu tróc
Tobe cruel to sb Change sth into sth

III. phơng pháp


Đọc điền thông tin, trả lời câu hỏi

IV. Đồ dùng dạy học.


- SGK, phấn, bảng phụ - Băng, đài

V. Tiến trình .


Teacher s activities

Student s activities

I. Warm up Hỏi 1 số câu hỏi


Trả lời - Do you like folktales ?
- What usually happened at the … - Name the titles of some folktales know

II. New lesson - GV yêu cầu HS đọc lần 1 và tìm thông tin về


3 nhân vật trong bài
Đọc lần 1 1- Little Pea Hạt đậu nhỏ
2- Stout Nut hạt dẻ lớn 3- Step mother mĐ kÕ
- GV giíi thiƯu 1 sè từ mới :
Ghi từ mới vào vở cruel : độc ác
upset happy rags quần áo rách
prince : hoàng tử fairy : cô tiên
broken heart : Trái tim đau khổ Change sthg into sth : biến cái gì thành cái gì
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
HS đọc đồng thanh 2 lần - Yêu cầu HS đọc cá nhân
3 HS đọc cá nhân Những từ khác khuyến khích HS đoán nghĩa
GV gọi lần lợt các nhóm cho ý kiến Tóm tắt thông tin về 3 nhân vật
GV đa ra đáp án gợi ý : HS tham khảo
1. Little pea : Her mom and dad die lived with stepmother
did choreshad old clothes
2. Stout Nut : had new clothes 3. Step mother cruel
Đọc lần 2: làm BT 142
Đọc lần 2 hoàn thành câu - GV yêu cầu HS đọc thầm, tự hoàn thành cân
bằng từ, cụm từ trong câu chuyện - GV yêu cầu HS trao đổi đáp án với ngời bên
cạnh Trao đổi bài
- GV gọi HS chữa bài - Đa ra đáp án đúng
Chữa đáp án đúng vµo vë a, aframe..
… b, died
… …
c, used again …
… …
d, marrychoose …
… e, new clothes
… …
f, lost
- GV yêu cầu HS đọc lại từng câu
HS đọc Đọc lần 3 : làm BT 242
Đọc lần 3 trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS đọc lại câu truyện và trả lời
câu hỏi - GV đa đáp án đúng
Chép vào vở a, She was a poor farmer’s daughter
b, She made Little Pea do the chores allday c, Before the festival started, a fairy appeared
and magically changed her rags into beautiful clothes
d, The prince decided to marry the girl who filled the lost shoe who owned it
e, This is not a true story because there is a fairy

IV. Củng cố GV yêu cầu HS trả lêi c©u hái


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình . Warm up Hỏi 1 số câu hỏi New lesson - GV yêu cầu HS đọc lần 1 và tìm thông tin về

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×