Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ - 70trang

to go to the circusto stay at home to go go the movie with parentsto go the
movie with friends to drink coffeenever drink coffee

4. Home work


Ghi bµi tËp vỊ nhµ - Häc thuéc cÊu tróc : used to, had to
- Làm BT trong SBT
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 23
Ngày soạn: Unit 4
our past
Lesson 3: listen

I. Mục đích yêu cầu .


- HS làm quen với 1 câu chuyện dân gian có bài học đạo đức sâu sắc. - HS luyện kỹ năng nghe hiểu đại ý của câu chun

II. Néi dung


1. Tõ vùng: Foolish, greedy

2. CÊu tróc


III. ph¬ng pháp


Nghe chọn thông tin

IV. Đồ dùng dạy học.


- SGK, băng, đài

V. Tiến trình .


Teacher s activities

Student s activities

1. Vào bài - GV yêu cầu HS kể những việc thờng làm


2 HS
trong QK dïng cÊu tróc used to - 2 HS lên bảng đổi :
They went to school together but now they don’t any more
 They went to go to school They didn’t come home late but how they
often come home late  They didn’t use to come
home late

2. Tríc bµi nghe a, New words


Ghi tõ vµo vë - to lay eggs : đẻ trứng
- to lay eggs : đẻ trøng - excitedly : hµo høng
- excitedly : hµo høng - in amazement : ngạc nhiên
- in amazement : ngạc nhiªn - foolish : ngèc nghÕch
- foolish : ngèc nghÕch - greedy : tham lam
- greedy : tham lam - folt tale : trun d©n gian
- folt tale : trun dân gian - moral lesson : bài học đạo đức
- moral lesson : bài học đạo đức - Yêu cầu HS đọc từ mới
Đọc đồng thanh 2 lần - Yêu cầu đọc cá nhân
3 HS đọc cá nhân b, GV dẫn dắt
- Do you often read stories? Trả lời câu hái
- What kind of stories do you like? - Do you like folktales?

3. Thùc hiƯn bµi nghe - Nghe lần 1


Nghe lần 1, trình bày dự đoán của HS nghe băng và kiểm tra dự đoán của mình
Đáp án: Chép đáp án
- Its about chickens with gold eggs - It’s about chickens with gold
eggs - It’s about a farmer and his wife
- It’s about a farmer and his wife Nghe lần 2 + 3
Nghe lần 2 + 3 tìm thông tin Nghe tìm thông tin
- the chickens - the husband
- the wife Trao đổi đáp án cho nhau
Trao đổi ®¸p ¸n
Chickens Husband
Wife laid many eggs collected sold eggs greedy
laid a gold found one gold egg
egg oneday killed all the eggs
were dead foolish

4. Sau bài nghe GV yêu cầu HS rút ra bài học đạo đức phù hợp


nhất với câu chuyện Rút ra bài học đạo đức sau câu
chuyện §¸p ¸n : b, Don’t be foolish and greedy

5. Home work


Chép bài về nhà - Tóm tắt lại câu chuyện trên
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 24
Ngày soạn: Unit 4
our past
Lesson 4: read

I. Mục đích yêu cầu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×