Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ - 70trang

Unit 4
our past
Lesson 4: speak

I. Mục đích yêu cầu .


- Luyện phát triển kỹ năng nói; Nói về sự khác nhau giữa cuộc sống ngày nay và cuộc sống trong qu¸ khø dïng used to + V

II. Néi dung


1. Tõ vùng: Thatch, muddy
2. CÊu tróc Used to + V

III. phơng pháp


Luyện nói, miêu tả tranh

IV. Đồ dùng dạy học.


- SGK, tranh, ảnh

V. Tiến trình .


Teacher s activities

Student s activities

1. Giíi thiƯu bµi GV dïng tranh giíi thiƯu


Theo dâi tranh Look at the picture. What are 2 pictures
about? Kẻ bảng vào vở tìm những vật
nhìn thấy ở P
1
và P
2
GV gợi ý HS kẻ bảng vào vở
Past Present
- small house - big houses, buildÝng
- walked - travelled by car,
motobike - stayed at home
- electricity, mobile phone - no electricity
- big shops - worked in the field
- modern clothes, uniforms - traditional clothes
- watch T.V - market
- super market - go to school
Bổ sung vào vở
GV tổng hợp các ý kiến và yêu cầu 2 HS lên bảng viết

2. Luyện nói


Luyện nói theo cỈp Gv lun mÉu 1 vÝ dơ víi HS
GV :People used to live in small houses HS : Now people live in big houses
GV gäi tõng cỈp 1 HS nãi sù viÖc trong QK, 1 HS nãi sù viÖc ở hiện tại
HS thực hành theo cặp GV nghe sửa lỗi cho HS
Đáp án: Chép đáp án vào vở
1. They used to walk now they can go by car, motorbike
1. They used to walk now they can go by car, motorbike
2. They used to work in the field now they work in big shops.
2. They used to work in the field now they work in big shops.
3. There used to be no electricity now there is electricity everywhere
3. There used to be no electricity now there is electricity
everywhere
4. People used to wear traditional clothes now they wear clothes and uniforms
4. People used to wear traditional clothes now they wear clothes
and uniforms
5. Children used to stay at home now they go to school
5. Children used to stay at home now they go to school
6. People used to go to the village market now they go to the supermarket
6. People used to go to the village market now they go to the
supermarket

3. Mở rộng GV yêu cầu HS dùng used to để nói về những


việc trớc đây thờng làmBâygiờ không còn nữa HS thực hành nói
Last year I used to get up late now I get up early
He didn’t use to go out but now he often goes out
GV yªu cầu HS luyện theo cặp những việc họ thờng làm
Luyện nãi theo cỈp to get good marksto get bad marks
to go to the circusto stay at home to go go the movie with parentsto go the
movie with friends to drink coffeenever drink coffee

4. Home work


Ghi bµi tËp vỊ nhµ - Häc thc cÊu tróc : used to, had to
- Lµm BT trong SBT
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 23
Ngày soạn: Unit 4
our past
Lesson 3: listen

I. Mục đích yêu cÇu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu . Nội dung phơng pháp Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×