Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu Nội dung Đồ dùng dạy học. Tiến trình . Mục đích yêu cầu . Nội dung

Mục đích yêu cầu Nội dung Đồ dùng dạy học. Tiến trình . Mục đích yêu cầu . Nội dung

Tải bản đầy đủ - 70trang

- Tả lại phòng khách của gia đình
Rút kinh nghiệm :
..
...
...
Tuần 6 Ngày dạy:
Tiết 16 Ngày soạn:
Unit 3
at home
Lesson 3: listen

I. Mục đích yêu cầu


- HS ôn lại chủ đề : cách làm các món ăn - HS luyện kỹ năng nghe, phát hiệnvà phân biệt những dụng cụ vật đợc đề
cập đến trong bài, từ đó chọn đáp án đúng.

II. Nội dung


1. Từ vựng: Garlic, ham

2. Cấu trúc


III. Đồ dùng dạy học.


- SGK, băng, catset, tranh phãng to

IV. TiÕn tr×nh .


Teacher s activities

Students activities

1. Tríc bài nghe - HS quan sát tranh và nêu tên các vật trong


tranh qua câu hỏi của GV HS nhìn tranh tr¶ lêi
What is this? It’s a pan
What are these? It’s rice

2. Thùc hiƯn bµi nghe


- Listen 1
- Gv yêu cầu HS nghe băng lần 1 cho biết các nguyên liệu cần thiết hoạt động nhóm
Viết tên các nguyên liệu cần cho món cơm rang
- GV yêu cầu từng nhóm đứng lên đa ra đáp án đầy đủ
HS đa ®¸p ¸n rice
big pan garlic and green peppers
ham and peas - GV cho nghe lần 2 cách làm món cơm rang
đa ra một số câu hỏi
Nghe trả lời câu hỏi 1- Can Lan cook the special Chinese Fried
Rice? Yes, she can
2- How much oil can she put in? Just a little
3- What can she do with the garlic? She can fry the garlic
4- What can she do then? She can put the ham and the peas
in 5- When can she put the rice and salt in?
After 10 minutes 6- How much salt can she put in?
A teaspoon of salt

3. Sau bài nghe - Thảo luận nhóm đa ra cách làm món ăn này


Làm việc theo nhóm GV đa ra đáp án đúng
Ghi vào vở - Put a little oil in the big pan
- Wait until it’s hot - Fry the garlic and the green peppers
- Put the ham and the peas in pan - Put the rice and a teaspoon of salt in

4. Home work


Chép BTVN - Viết cách làm món cơm rang vào vở
- Làm BT trong SBT Unit 3
Rút kinh nghiệm :
..
...
...
Ngày dạy: Tiết 17
Ngày soạn: Unit 3
at home
Lesson 4: read

I. Mục đích yêu cầu .


- Qua bài đọc, HS hiểu đợc nội dung, cách trình bày lời cảnh báo. Đợc làm quen với 1 loạt từ vựng: safety, precautions, matches
- Nâng cao kỹ năng ®äc hiÓu.

II. Néi dung


1. Tõ vùng Destroys, sockets, beads
2. CÊu trúc Keep sth out of
..

III. Đồ dùng dạy học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu Nội dung Đồ dùng dạy học. Tiến trình . Mục đích yêu cầu . Nội dung

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×