Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Home work Mục đích yêu cầu Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Home work Mục đích yêu cầu Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ - 70trang

Who left this message ? Who took this message?
What did Tom call about ? What time will Tom come ?
- HS thảo luận nhóm, điền thông tin vào phiếu
Thảo luận nhóm điền vào phiếu nhắn tin - Các nhóm treo phiếu lên bảng, GV
giúp HS sửa lỗi Sửa lỗi
Đáp án : Date : September 20
Time : 8.30 For : Nancy
Message : Tom called about playing tennis this afternoon. He will come over
to pick you up at 1.30 Taken by : Lisa
Chép đáp án vào vở

III. Home work


Chép BTVN - Viết 1 đoạn văn giống EX2
- Viết 1 phiếu nhắn tin nh EX 1
Rút kinh nghiệm :

...
...
Tuần 5
Ngày dạy: Tiết 13
Ngày soạn: Unit 2
making arrangements
Lesson 6: language focus

I. Mục đích yêu cầu


- Học sinh luyện cấu trúc be going to để nói về dự định trong tơng lai
- Ôn tập và luyện trạng từ chỉ nơi chốn

II. Đồ dùng dạy học.


- SGK, băng, catset

III. Tiến trình .


Teacher s activities

Students activities

1. Warm up - GV yêu cầu HS dịch : Ngày mai tôi sẽ


đi thăm anh ấy HS dịch sang TA theo 2 cÊu tróc
will + Vtobe going to
Yêu cầu HS nhận xét sự giống và khác nhau của 2 câu
Tìm sự khác biệt - GV giải thích
Chúng ta dùng will visit để diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tơng lai.
Hành động này đợc quyết định ngay tại thời điểm nói, không có sự sắp xếp và
chuẩn bị trớc. Chúng ta dùng am going to visit để diễn
tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tơng lai. Hành động này có sự sắp xếp và chuẩn
bị trớc . - Nghe , chép vào vở

2. New lesson GV híng dÉn HS lµm bµi tËp nµy


HS lµm theo nhãm 1. They are going to go fishing
2. She’s going to read a new novel 3. She’s going to do her homeworkin
Math 4. She’s going to watch an action movie
on TV tonight 5. She’s going to give him a birthday
party New words
Ghi vào vở fishing rods : cần câu
Action movie : phim hành động invite sbd to : mời ai đi đâu
- Ex 2 : Đọc kỹ bài 2
GV híng dÉn cho HS lµm bµi tËp - Lµm theo cặp
HS chép mẫu vào vở, tự đánh dấu bản thân v hoặc x vào cột You
Sau đó luyện theo cặp cho HS hỏi ngời bên cạnh rồi điền vào cột your partner
GV đi vòng quanh lớp, sửa lỗi cho HS - Sửa lỗi chép câu trả lời đúng vào vở - Ex 3 : Luyện trạng từ chỉ nơi chốn
- GV yêu cầu HS nhắc lại các trạng từ chỉ nơi chốn đã học. GV nghe yêu cầu
bổ sung
- HS nhắc lại trạng từ chỉ nơi chốn
- GV yêu cầu HS điền trạng từ trong hộp vào đúng vị trí
Làm việc theo cặp - HS trao đổi đáp án theo cặp
Trao đổi đáp án - GV chữa lỗi, đa đáp án
HS chép đán án đúng vào vở Wheres Tuan ? I think he’s upstairs
No, He isn’t here Penhaps he’s outside
No, hesn’t there I’m not outside. I’m inside Ba

3. Home work


Chép bài tập về nhà 1. HS viết 5 câu với cấu trúc be going
to 2. HS viết 1 đoạn văn miêu tả về vị trí
của ngời hoặc vật. Trong đó sử dụng đủ các trạng từ chỉ nơi chốn của bài 3
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 14
Ngày soạn: Unit 3
at home
Lesson 1: getting started

I. Mục đích yêu cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Home work Mục đích yêu cầu Đồ dùng dạy học. Tiến trình .

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×