Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục tiêu . Nội dung Đồ dùng dạy học.

Mục tiêu . Nội dung Đồ dùng dạy học.

Tải bản đầy đủ - 70trang

Unit 2
making arrangements
Lesson 5: write

I. Mục tiêu .


- Luyện phát triển kỹ năng viết lời nhắn điện thoại. Điền các thông tin vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.

II. Néi dung


1. Tõ vùng Delivery service, stationery order
2. CÊu tróc Reach ..at

III. Đồ dùng dạy học.


- SGK, các tin nhắn thực tế trong cuộc sống.
iv. Tiến trình .
Teacher s activities

Students activities

1. Warm up - GV híng dÉn HS ôn lại các động từ có


liên quan đến bài cần dạy bằng trò chơi Net work. Gv gợi mở
- Tham gia trò chơi
Đọc to cụm từ
- GV yêu cầu HS đọc kỹ phiếu nhắn tin của bài 123. Trả lời câu hỏi
Đọc kỹ phiếu rồi trả lời a, Who is this message?
It’s for Mr Ha b, Who left this message?
Mrs Liªn did c, Who took this message?
Tam did - GV gi¶i thÝch tõ míi
Nghe, ghi delivery n : sù giao hàng
- HS đọc đoạn văn có chỗ trống rồi điền Đọc kỹ đoạn văn rồi điền
make a phone call call
phone answer the phone
pick up the phone
take a message
dial
- GV yªu cầu HS so sánh đáp án với ng- ời ngồi cạnh
So sánh đáp án - GV chữa bài, đa ra ®¸p ¸n ®óng
Ghi vë 1. phoned 5. name
2. May 12 6. delivery 3. speak 7. Mr Ha
4. took 8. at 1. phoned 5. name
2. May 12 6. delivery 3. speak 7. Mr Ha
4. took 8. at
- Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn 1 HS đọc đoạn văn
- Yêu cầu 1 HS dịch - 1 HS dịch sang tiếng Việt
2. GV yêu cầu HS đọc kỹ bài tập 2 Đọc bài tập 2
- HS đọc đoạn văn, tìm từ mới stationery order : đặt hàng VPP
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm điền vào phiếu nhắn tin
Làm việc theo nhóm điền vào phiếu nhắn tin
- GV gọi HS kiểm tra lại đáp án HS đọc bài của mình
- Sửa lỗi cho HS Nhìn lên bảng chữa vµo vë
Date : June 16 Time : After midday
For : Mrs Van Message : Mr Nam called about his
station ery order His telephone number is 8634082. He wanted you to call him
at 8634082 Taken by : Mr Toan
3. Qua EX 1, EX 2, GV yêu cầu HS tự rút ra mÉu phiÕu nh¾n tin
Ghi nhí mÉu nh¾n tin - Date :
- Time : - For :
- Massage : - Taken by :
- Date : - Time :
- For : - Massage :
- Taken by :
- HS đọc kỹ phiếu nhắn tin rồi trả lời Đọc làm việc theo cặp
Who is this message for?
Who left this message ? Who took this message?
What did Tom call about ? What time will Tom come ?
- HS thảo luận nhóm, điền thông tin vào phiếu
Thảo luận nhóm điền vào phiếu nhắn tin - Các nhóm treo phiếu lên bảng, GV
giúp HS sửa lỗi Sửa lỗi
Đáp án : Date : September 20
Time : 8.30 For : Nancy
Message : Tom called about playing tennis this afternoon. He will come over
to pick you up at 1.30 Taken by : Lisa
Chép đáp án vào vở

III. Home work


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu . Nội dung Đồ dùng dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×