Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Nội dung phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Mục đích yêu cầu: Nội dung Đồ dùng dạy học.

Nội dung phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Mục đích yêu cầu: Nội dung Đồ dùng dạy học.

Tải bản đầy đủ - 70trang

- Làm lại đoạn hội thoại 2 20 - Học thuộc lòng bài hội thoại.
Rút kinh nghiệm :

...
...
Tuần 4 Ngày dạy:
Tiết 10 Ngày soạn:
Unit 2
making arrangements
Lesson 3 : listen

I. Mục đích yêu cầu- Học sinh tiếp tục chủ đề giao tiếp qua điện thoại. Chú ý mét sè cÊu tróc míi : Great, me, too ; I’m sorry ; I can’t

II. Néi dung


1. Tõ vùng 2. Cấu trúc


III. phơng pháp dạy học


Nghe, điền thông tin

IV. Đồ dùng dạy học


- SGK, băng, đài
iv. Tiến trình .
Teacher s activities

Students activities
’ - GV giíi thiƯu râ t×nh hng và yêu
cầu bài nghe bằng cách đặt câu hỏi : - Listen
- Answer the Teacher’s Questions
GV : This is a message Who is this …
for? HS : It’s for the principal
GV : Is the principal talking on the HS : No, he isn’t
phone? GV : Is he in?
HS : No, he isn’t - Gv cung cÊp 1 số cụm từ:
to leave a message : để lại lời nhắn - Write
to make an appointment : hẹn làm gì - Gv cho nghe lần 1 và điền các thông
tin trèng - Listen and Complete the missing
information - GV yªu cầu HS trao đổi bài cho nhau
- Listen 2times - GV cho nghe băng lần 2 để sửa lỗi
- Gv chữa bài, nêu đáp án đúng HS ghi vở
+ Date : September 20
th
Time: 7 o’clock + Date : September 20
th
Time: 7 o’clock + For : The principal
+ For : The principal - Message : Mrs Mary Nguyen wanted
to see you at 9.45 in the morning - Message : Mrs Mary Nguyen wanted
to see you at 9.45 in the morning - Tel : 64683720942
- Tel : 64683720942
Home work Häc thuéc héi thoại 120
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 11
Ngày soạn: Unit 2
making arrangements
Lesson 4: read

I. Mục đích yêu cầu:


HS đợc cung cấp những thông tin chính về nhà phát minh ra máy điện thoại Alexander Graham Boll
- Kỹ năng: phát triển kỹ năng đọc hiểu

II. Nội dung


1. Từ vựng:Emigrate, deaf – mutes, transmiting, assitant, demonstrate, countless 2. CÊu tróc:
Tobe born in ..
Neither
.nor ..

II. Đồ dùng dạy học.


- SGK, ảnh theo chủ đề
iv. Tiến trình .
Teacher s activities

Students activities

1. Warm up Good morning


Good morning How are you?
We are fine. And you? Fine, thanks
- GV ôn lại cho HS tên gọi các thiết bị thông tin qua trò chơi ghép từ
- HS tham gia trò chơi - GV đính lên bảng các từ xáo trộn
Fax Public Mobile – Address – Answering
Fax machine, address book Telephone directory, public-tole ,
Mobile phone, answering machine
Telephone – Machine – Telephone – Phone Machine Directory
- GV yêu cầu HS sắp xếp thành tên các thiết bị thông tin
- HS sắp xếp - GV cho đọc đồng thanh, ôn lại các
thiết bị trên - HS đọc đồng thanh

2. New lesson - GV giíi thiƯu mét sè tõ míi


ViÕt tõ vµo vë tõ míi - assistant : ngêi phơ t¸
- assistant : ngời phụ tá - conduct : thực hiện, tiến hành
- conduct : thùc hiƯn, tiÕn hµnh
- experiment : cc thÝ nghiƯm, thư nghiƯm
- experiment : cc thÝ nghiƯm, thư nghiƯm
- deaf mute : vừa câm vừa điếc - deaf mute : vừa câm vừa điếc
- demons trate : biĨu diƠn - demons trate : biĨu diƠn
- transmit : trun, ph¸t - transmit : trun, ph¸t
- device : thiÕt bị, máy - device : thiết bị, máy
- emigrate : xuÊt c¶nh, di c - emigrate : xuÊt c¶nh, di c
- exhibition : cc triĨn l·m, trng bµy - exhibition : cuộc triển lãm, trng bày
- Yêu cầu HS đọc từ mới - Đọc đồng thanh 2 lần
- Yêu cầu HS đọc cá nhân - 3 HS đọc
GV dùng tranh giới thiệu bài đọc, nêu 2 câu hỏi cho HS đoán
Trả lời câu hỏi What is in the picture?
What did he invent? HS đọc lần 1 để trả lời 2 thông tin trên,
GV chữa, nêu đáp án đúng
Đọc lần 1 - HS đọc lại câu trả lời
Its Alexander Greham He invented the telephone
- GV yêu cầu HS đọc thầm lần 2 , làm BT 122
- HS đọc thầm - HS trao đổi theo cặp, sửa lỗi, đa đáp
án đúng - Trao đổi theo cặp
aF, bF, cT , dF , eF, fT - Gv cho HS sửa lại câu sai :
Sửa lại câu sai a, The USA
Edinburgh b, In a hospital in Boston
At Boston University c, 1877
876 e, Between deaf – mutes
X - GV cho HS đọc lần 2làm BT3
Đọc lần 3 - GV cho HS so sánh đáp án với bạn
ngồi cạnh So sánh đáp án với bạn
- Gv gọi HS trả lời, chữa lỗi sai nếu có và đa đáp án đúng
Đáp án Ghi đáp án đúng vào vở
1 2
3 4
5 6
7 d
e a
g c
b f
1 2
3 4
5 6
7 d
e a
g c
b f
- Sau bài đọc : GV cho 1 HS khá đóng vai Alexander Graham Bell để trả lời
phỏng vấn Đặt các câu hỏi để phỏng vấn và tr¶ lêi
P
1
:When did you emigrate to the USA? P
2
:Where did you work with deaf mutes?
P
3
: Who did he conduct many experiments with ?
P
4
: Where did he demonstrate his invention?

3. Cñng cố - GV nhắc lại những sự kiện chính trong


cuộc đời nhà phát minh Alexander G.B
- Nghe, ghi nhớ.

4. Home work


Chép BTVN - Chép lại BT222 và học thuộc lòng từ
mới - Kể lại những sự kiện chính trong cuộc
đời của nhà phát minh Alexander G.B
Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 12
Ngày soạn:
Unit 2
making arrangements
Lesson 5: write

I. Mục tiªu .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Mục đích yêu cầu: Nội dung Đồ dùng dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×