Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu Kỹ năng Chuẩn bị Mục đích yêu cầu

Mục đích yêu cầu Kỹ năng Chuẩn bị Mục đích yêu cầu

Tải bản đầy đủ - 70trang

Rút kinh nghiệm :

...
...
Ngày dạy: Tiết 9
Ngày soạn: Unit 2
making arrangements
Lesson 2 : speak

I. Mơc ®Ých yêu cầu- Học sinh tiếp tục chủ đề giao tiếp qua điện thoại. Chú ý một số cấu trúc mới : Great, me, too ; I’m sorry ; I can’t

II. Kỹ năng


Học sinh nâng cao kỹ năng nói theo cặp cách sắp xếp sự việc qua điện thoại

III. Chuẩn bị


- SGK, băng, catxet
iv. Tiến trình .
Teacher s activities

Pupils activities

1. Warm up Ask Ps some Questions


HS tr¶ lêi

2. Check up the old lesson - GV gọi HS lên bảng, thực hiện đoạn


hội thoại qua điện thoại với nội dung t- ơng tự bài tiết trớc.

3. New lesson - GV yêu cầu HS đọc kỹ các câu a k


bài 1 tìm ra từ mới
Đọc kỹ các câu a k a pop concert
a band
- GV yêu cầu HS đọc lần 2 tìm ra các thông tin :
Tìm thông tien + Tên 2 ngời gọi điện
Eric Adam + Ai gọi cho ai
Adam phones Eric + Mơc ®Ých cđa cc gäi ®iƯn
To inwite Eric to a pop concert - GV yªu cầu HS làm bài tập. Xếp thành
bài có nghĩa theo trình tự: cá nhân cặp so sánh kết quả
- làm bài tập
- Cuối cùng GV chữa đa ra ®¸p ¸n: 1-b ; 2-f ; 3-j ; 4-a ; 5-i ; 6-e ; 7-e ; 8-k;
9-g ; 10-h ; 11-d Read the dia
- GV yêu cầu 2,3 cặp HS đọc lại hội thoại theo đáp án.
- GV hỏi 1 số câu hỏi để kiểm tra độ hiểu của HS
Answer – Qs 1. What are they going to do tonight?
2. Which band are they going to watch 3. Where when are they going to
meet? - GV yêu cầu HS đọc kỹ Ex 220
- Read exercise 2 HS phải hiểu ngữ cảnh của bài hội
thoại - Do exercise
- HS làm bài cá nhân, tìm câu nói của Bảo để lắp ghép vào hội thoại :
a, May I speak to Ba, please? This is Bao
- Listen and correct b, I’m fine, thanks, and you?
c, Can you play chess tonight? d, What about tomorrow after now?
e, I’ll meet you at the Contral Chess club
f, Is 2 o’clock OK? - GV ch÷a bài sau đó cho HS luyện nói
theo cặp 2 3 cặp
Practice in pairs Home work :
- Làm lại đoạn hội thoại 2 20 - Học thuộc lòng bài hội thoại.
Rút kinh nghiệm :

...
...
Tuần 4 Ngày dạy:
Tiết 10 Ngày soạn:
Unit 2
making arrangements
Lesson 3 : listen

I. Mục đích yêu cầu- Học sinh tiếp tục chủ đề giao tiếp qua điện thoại. Chú ý một số cấu trúc míi : Great, me, too ; I’m sorry ; I can’t

II. Néi dung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu Kỹ năng Chuẩn bị Mục đích yêu cầu

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×