Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Trọng tâm ngôn ngữ Đồ dùng dạy học.

Trọng tâm ngôn ngữ Đồ dùng dạy học.

Tải bản đầy đủ - 70trang

I. Mục đích yêu cầuSau khi kết thúc bài, HS sẽ có khả năng : - Nói về dự định hành động trong tơng lai
- Biết dàn xếp các cuộc hẹn gặp

II. Trọng tâm ngôn ngữ


be going to Advs of place here, there, upstans, inside, outside

III. §å dïng dạy học.


- Băng, catsset - Tranh, ảnh, máy điện thoại di động
iv. Tiến trình .
Teacher s activities

Pupils activities

1. Getting started - GV cầm sổ điện thoại hoặc điện thoại


để giíi thiƯu - Nghe
GV : What’s this? GV : It is a mobile phone
- GV yêu cầu HS nói tên các đồ vật trong tranh bằng tiếng việt, sau đó hỏi
xem các em đã biết những đồ vật nào bằng tiếng Anh
It is an address book Đoán tên các vật trong tranh
- Gv cho HS ghép tên đồ vật với tên t- ơng ứng đối chiếu kết quả
- Làm việc theo cặp ghép tên tơng ứng - GV kiểm ta đồng thời luyện phát âm
GV : Picture a HS đồng thanh an answering machine
- Chữa bài : Đáp án :
a, an answering machine b, a mobile phone
c, a fax machine d, a telephone directory
e, a public telephone directory f, an address book

2. Listen and read - Gv cho HS xem tranh, giới thiệu nhân Listen


vật, nội dung bài học Answer
GV : These are Hoa and Nga. What are they doing?
GV : They are phoning talking on the phone
HS : Nga wants to see the movie with Hoa toninght, what would she say when
they are talking on the phone P : Would you like …
Let’s …
Qua giíi thiƯu GV giúp HS ôn lại các cách mời, rủ bạn cùng làm gì
- GV cho HS nghe lần 1 . Nêu yêu cầu: GV: What would you say when you
answer the phone?
GV :I would read my telephone number to answer the phone
GV : What would you say when you are the caller?
P : Iwould say: Could I speak to …
- GV cho nghe lÇn 2: Can please
HS nghe băng, đọc đồng thanh - Listen and read
Yêu cầu đọc theo nhóm, GV đi quanh lớp sửa lỗi
Chú ý : - Hold on : cầm giữ máy
Write - Wheres it on : chiếu ở đâu
- Im useing my cousins bike : chỉ hành động tơng lai
- is 6.30 alright ? ổn chứ
Practice + GV nêu yêu cầu BT2, giải thích tõ
míi Read the dialogue ask and answer ex
2 + GV gọi HS trả lời trớc lớp, sửa lỗi
a, Nga made the call + Thông qua BT2, HS nắm đợc các bíc
thùc hiƯn dµn xÕp 1 cc hĐn. GV vµ HS nêu lại các bớc này
b, Nga introduced herself c, Nga invited Hoa to the movie
d, Nga aranged a meeting place e, Hoa arranged the time
f, Nga agreed to the time
Home work :
- Học thuộc hội thoại - Viết câu trả lêi vµo vë bµi tËp
Rót kinh nghiƯm :
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
... ……………………………………………………………………………
...
Ngµy dạy: Tiết 9
Ngày soạn: Unit 2
making arrangements
Lesson 2 : speak

I. Mục đích yêu cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trọng tâm ngôn ngữ Đồ dùng dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×