Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Tiến trình .

Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Tiến trình .

Tải bản đầy đủ - 70trang

Lesson 5 : write

I. Mục đích yêu cầu- Luyện phát triển kỹ năng viết về một số câu tả bạn thân, bạn bè.\\

II. Nội dung


1. Từ vựng 2. Cấu trúc


Hiện tại thờng

III. Phơng pháp dạy học


Viết thông tin dựa vào từ gợi ý

IV. Đồ dùng dạy học


Phấn, bảng phụ, SGK

V. Tiến trình .


Teacher s activities

Pupils activities

1.Vào bài - Chữa bài tập về nhà
Chữa bài tập - Trò chơi ô chữ ôn bài
Find out all adjs in the Crossword puzzle .
Play a game Lu ý : Chia lớp thành 2 đội, thi nhau tìm
từ, độ nào nhanh đội đó thắng. GV có thể phát phiếu
h A R D W O R K I N G C u S E E Q U I C K C D L
m L S C H T Y L G U W E o I E I K G B Z E F O V
r N R N S O C I A B L E o T V Q U I E T P L S R
u A E G E N E R O U S O
s F D M A G L O V E L Y
Đáp án hard working , quick, sociable,
quiet, generous, lovely
humious, slim, recerued, out going, clever
 fat , nice, slow  lazy
ugly HS đọc to các tính từ tìm đợc
HS ®äc

2. Tríc bµi viÕt GV : At the beginning of the new


school year, each student has to fill a form Read Tam’s form and then the
paosage below Read the form
+ HS đọc tờ khai của bạn Tam đoạn văn để đối chiếu thông tin xem có khớp
không HS đọc
+ Làm việc theo cặp, 2 ngời : 1 ngời đọc, 1 ngời đối chiếu
Làm việc theo cặp - GV hỏi một số câu hỏi kiểm tra mức
độ hiểu của HS Trả lời câu hỏi GV
T : Whats his name ? He’s Le Van Tam
What is his age? He’s fourteen

3. Thực hành bài viết - GV phát cho mỗi HS 1 bản khai và


yêu cầu HS hỏi và điền vào đó thông tin về bạn ngồi cạnh
Trao đổi thông tin
- HS hái b¹n ngåi c¹nh thay hisher = your
HS thay thế - HS ghi thông tin vào bản khai
HS ghi vë Name : Nguyen Viet Linh , age : 13
Appearance : tall, slim, long straight hair Characters: land, humorous, hard-working
address : 01 Tran Hung Dao, Ha Noi family : mother, father, younger brother
friends : Lan, Mai, Hien + Sau khi hoàn thành bản khai, đổi bạn
bên cạnh kiểm tra Trao ®ỉi, kiĨm tra
Ex 3: Now write a paragraph about … Nhìn vào phiếu viết đoạn văn
+ HS nhìn vào bản khai viết đoạn văn t- ơng tự
VD : His name is 4. Sau bài viết
HS trao đổi bài với bạn, bổ xung thông tin cho nhau
GV chấm một số bµi 5. Home work
Hoµn thiƯn bµi viÕt
Rót kinh nghiƯm :
……………………………………………………………………………
...
...
Tuần 3 Ngày dạy:
Tiết 7 Ngày soạn:
Unit 1
my friends
Lesson 6 : language focus

I. Mục đích yêu cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Tiến trình .

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×