Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Tiến trình .

Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Tiến trình .

Tải bản đầy đủ - 70trang

Ngày dạy: Tiết 3
Ngày soạn: Unit 1
my friends
Lesson 2 : speak

I. Mục đích yêu cầu- Luyện tập mô tả đặc điểm ngoại hình để nhận dạng - Luyện phát triển kỹ năng nghe hiểu.

II. Nội dung


1. Từ vựng


- slim : gầy, mảnh mai - bold hair : hãi
- blond = yellow= fair - curly straight

2. CÊu tróc


VÞ trÝ cđa tÝnh tõ ghÐp : kÝch cì, tÝnh chất, đặc điểm, màu sắc.

III. Phơng pháp dạy học


Luyện kỹ năng đọc. Cách ghép tính từ .

IV. Đồ dùng dạy học


SGK, phấn, bảng,

V. Tiến trình .


Teacher s activities

Student s activities

1.Warm up : - How are you?
- Nghe, tr¶ lêi - What’s the weather like today ?
… It’s …
- What does Nam look like? He’s …

2. Check up the old lesson Play a game


HS tham gia trò chơi GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS viết
tính từ tả hình dáng, tÝnh c¸ch
short light fat heavy
slim tall
GV HS cïng ch÷a bài - Làm BT trên bảng

3. New lesson GV đọc bµi khãa giíi thiƯu tõ míi b»ng


tranh - ViÕt tõ vào vở
- slim : gầy, mảnh mai - slim : gầy, mảnh mai
- bold hair : hói - bold hair : hãi
- blond = yellow= fair - blond = yellow= fair
- curly straight - curly straight
Yêu cầu HS đọc từ mới Đọc đồng thanh 2 lần
GV gọi HS điền những từ này vào phần kiểm tra bài cũ
HS trả lời
GV đa bức tranh giới thiệu - Xem tranh , nghe
A: This person is short thin. She has long blond hair
B : Is this Mary? A: Yes
NhÊn m¹nh : hình dáng dùng tobe
Ghi vở tóc dùng to have
GV yêu cầu HS miêu tả thêm 1 nhân vật HS tr¶ lêi This person is tall strong
Tall : kích cỡ Strong : đặc điểm
He has short black hair Short : kích cỡ
grey fair
curly
brow blond
black
Black : màu sắc short curly blond hair
kích cỡ - đặc điểm màu sắc GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm
Làm việc theo nhóm, sắp xếp các tính từ cho đúng
Build Hair
tall thin
long curly
blord short
fat short straight fair
slim dark
bold GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm
Làm việc theo nhóm Tả lại 1 ngời trong tranh, ngời khác
đoán HS trao đổi
Home work :
Dùng những tính từ và vị trí của tính từ ghép để miêu tả những ngời thân
trong gia đình ít nhất 5 ngêi HS ghi vµo vë
Rót kinh nghiƯm :
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
...
...
Tuần 2 Ngày dạy:
Tiết 4 Ngày soạn:
Unit 1
my friends
Lesson 3 : listen

I. Mục đích yêu cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu Nội dung Phơng pháp dạy học Đồ dùng dạy học Tiến trình .

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×