Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân

Tải bản đầy đủ - 22trang


3.3.1 3.3.1
Chính phủ Chính phủ
: :
là cơ quan hành là cơ quan hành
chính Nhà nước cao nhất chính Nhà nước cao nhất
, chấp hành , chấp hành
luật, nghò quyết của luật, nghò quyết của
QH. QH.
+ +
Chính phủ Chính phủ
do QH bầu ra để do QH bầu ra để
điều điều
hành toàn bộ hệ thống cơ quan quản hành toàn bộ hệ thống cơ quan quản
lý hành chính của Nhà nước lý hành chính của Nhà nước
. .
+ +
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
: :
Thủ tưởng Chính Thủ tưởng Chính
phủ phủ
. C . C
ác Phó thủ tướng, các bộ ác Phó thủ tướng, các bộ
trưởng và thủ trưởng các cơ quan trưởng và thủ trưởng các cơ quan
ngang bộ ngang bộ
Quyền v Quyền v
à Nghóa vụ à Nghóa vụ
của Chính ph của Chính ph
ủ: ủ:
Q Q
uản lý việc thực hiệ uản lý việc thực hiệ
n xây dựng n xây dựng
kinh tế, chính trò, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trò, văn hoá, xã hội,
an ninh quốc phòng an ninh quốc phòng
... ...
chính sách đối chính sách đối
ngoại của Nhà nước. ngoại của Nhà nước.
T T
ạo điều kiện để HĐND các cấp ạo điều kiện để HĐND các cấp
thực hiện tốt thực hiện tốt
các nhiệm vụ. các nhiệm vụ.

3.3.2 Ủy ban nhân dân 3.3.2 Ủy ban nhân dân
: :
UÛy ban Ủy ban
nhân dân nhân dân
là bộ phận cấu thành quan là bộ phận cấu thành quan
trọng của bộ máy nhà nước trọng của bộ máy nhà nước
+ UBND do HĐND + UBND do HĐND
cùng cấp bầu ra cùng cấp bầu ra
là cơ quan chấp hành của hội đồng là cơ quan chấp hành của hội đồng
nhân dân , nhân dân ,
là cơ là cơ
quan hành chính quan hành chính
nhà nước ở đòa phương. nhà nước ở đòa phương.
+ UBND gồm: + UBND gồm:
Chủ tòch Chủ tòch
UBND, UBND,
Phó Phó
chủ tòch chủ tòch
UBND, UBND,
Các thành viên Các thành viên
khác khác
UBND, UBND,
Các cơ quan chuyên Các cơ quan chuyên
môn thuộc môn thuộc
UBND UBND
là các sở, là các sở,
phòng phòng
ban. ban.
Nhiệm vụ và quyền hạn UBND Nhiệm vụ và quyền hạn UBND
: :
do do
luaät tổ chức luật tổ chức
HĐND HĐND
va va
UBND UBND
quy quy
đònh đònh
, UBND , UBND
quản lý tất cả các lónh quản lý tất cả các lónh
vực khác nhau của đời sống xã hội vực khác nhau của đời sống xã hội
trên đại bàn lãnh thổ trên đại bàn lãnh thổ
 
Bao g Bao g
ồm ồm
: :
Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
, t , t
òa án nhân dân òa án nhân dân
tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương
, ,
Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân
huyện quận và tương đương huyện quận và tương đương
, ,
Tòa án quân sự các cấp Tòa án qn sự các cấp

Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
: hội đồng thẩm phán nhân dân : hội đồng thẩm phán nhân dân
tối cao, các tòa chuyên trách của nhân dân tối cao, bộ máy tối cao, các tòa chuyên trách của nhân dân tối cao, bộ máy
giúp việc của tòa án nhân dân tối cao, các hội thẩm nhân giúp việc của tòa án nhân dân tối cao, các hội thẩm nhân
dân, thư ký dân, thư ký

T T
òa án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung òa án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung
ương ương
: ủy ban thẩm phán, các tòa chuyên trách : ủy ban thẩm phán, các tòa chun trách

Tòa án nhân dân huyện quận và tương đương Tòa án nhân dân huyện quận và tương đương
: chánh : chánh
án, phó chánh án, thẩm phán, hội thẩm án, phó chánh án, thẩm phán, hội thẩm

Tòa án qn sự các cấp Tòa án qn sự các cấp
: tồ an qn sự trung ương, : toà an quân sự trung ương,
quân sự quân khu vá tương đương, tòa án quân sự khu quân sự quân khu vá tương đương, tòa án quân sự khu
vực vực
 
Bao Bao
goàm: goàm:
VKSND tối cao VKSND tối cao
, ,
VKSND tỉnh, thành phố trưc VKSND tỉnh, thành phố trưc
thuộc thuộc
trung ương trung ương
, ,
VKSND huyện, quận và tương dương VKSND huyện, quận và tương dương
, ,
VKSND VKSND
quân sự. quân sự.

+ +
VKSND t i cao ố
VKSND t i cao ố
:Viện trưởng VKSND tối cao, Uỷ ban kiểm sát, :Viện trưởng VKSND tối cao, Uỷ ban kiểm sát,
Các cục, viện, văn phòng và trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Các cục, viện, văn phòng và trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ

+ VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Viện trưởng, các + VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Viện trưởng, các
phó Viện trưởng, kiểm sát viên. phó Viện trưởng, kiểm sát viên.
+ VKSND + VKSND
huyện, quận và tương huyện, quận và tương
đ đ
ương ương
: coù các bộ phận công : có các bộ phận công
tác do Viện trưởng, Phó viện trưởng và một số Kiểm sát viên. tác do Viện trưởng, Phó viện trưởng và một số Kiểm sát viên.
Không có Uỷ ban kiểm sát. Không có Uỷ ban kiểm sát.
+ VKS qn sự + VKS qn sự
các cấp các cấp
: VKSQS : VKSQS
trung ương, VKSQS quân khu, trung ương, VKSQS quân khu,
VKSQS quân chủng… VKSQS quân chủng…
CHXHCN Việt Nam CHXHCN Việt Nam
H H
oạt động oạt động
dựa trên những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm đảm bảo dựa trên những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm đảm bảo
cho bộ máy đó hoạt động nhòp nhàng, đồng bộ và hiệu quả cho bộ máy đó hoạt động nhòp nhàng, đồng bộ và hiệu quả
+ +
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà Nguyên tắc Đảng lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước. nước.
+ +
Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào việc quản lí Nhà Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào việc quản lí Nhà
nước. nước.
+ +
Nguyên tắc tập trung, dân chủ Nguyên tắc tập trung, dân chủ
+ +
Nguyên tắc pháp chế XHCN Nguyên tắc pháp cheá XHCN
Một bộ máy nhà nước ưu việt. Một bộ máy nhà nước ưu việt.
 
Tóm lại Nhà nước Cơng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà Tóm lại Nhà nước Cơng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà
nước của dân do dân và vì dân, quyền lực thuộc về tay nhân dân, nước của dân do dân và vì dân, quyền lực thuộc về tay nhân dân,
lấy dân làm gốc. lấy dân làm gốc.

Người dân có cuộc sống bình đẳng, ấm no, tự do, hạnh phúc. Với Người dân có cuộc sống bình đẳng, ấm no, tự do, hạnh phúc. Với
phương trâm “làm theo năng lực, hưởng theo lao động.” phương trâm “làm theo năng lực, hưởng theo lao động.”

ĐCS VIỆT NAM lãnh đạo và đề ra phương hướng để bộ máy ĐCS VIỆT NAM lãnh đạo và đề ra phương hướng để bộ máy
nhà nước xây dựng đất nước theo Chủ nghóa MAC – LÊNIN và nhà nước xây dựng đất nước theo Chủ nghóa MAC – LÊNIN và
tư tưởng HỒ CHÍ MINH, đưa đất nước ta đi lên CNXH. Một xã tư tưởng HỒ CHÍ MINH, đưa đất nước ta đi lên CNXH. Một xã
hội mơ ước mà ở đó con người được phát triển toàn diện. hội mơ ước mà ở đó con người được phát triển toàn diện.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×