Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Tải bản đầy đủ - 22trang

3.1.2 Hội đồng nhân dân 3.1.2 Hội đồng nhân dân
: :

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước địa Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước địa
phương phương
, ,
đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ
của nhân dân của nhân dân
. .

Trình tự thành lập Trình tự thành lập
: :
do nhân dân địa phương trực tiếp bầu do nhân dân địa phương trực tiếp bầu
ra ra
theo nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ

Cơ c Cơ c
ấ ấ
u của Hội đồng nhân dân gồm u của Hội đồng nhân dân gồm
: :
 
Thường trực hội đồng nhân dân Thường trực hội đồng nhân dân
do hội đồng nhân dân do hội đồng nhân dân
bầu ra bầu ra
, ,
gồm có chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký gồm có chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký
. .
chỉ th chỉ th
ành ành
lập ở cấp tỉnh và huyện lập ở cấp tỉnh và huyện
. .
 
Các Ban của Hội đồng nhân dân Các Ban của Hội đồng nhân dân
: :
ở cấp tỉnh thì có ban ở cấp tỉnh thì có ban
kinh tế và ngân sách , ban văn hoá - xã hội , ban pháp chế kinh tế và ngân sách , ban văn hoá - xã hội , ban pháp chế
và ban dan tộc và ban dan tộc
. .
Ở cấp huyện có hai ban là ban văn hố-xã Ở cấp huyện có hai ban là ban văn hoá-xã
hội , ban pháp chế hội , ban pháp chế
 
Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình chủ yêu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình chủ u
là thơng qua các kỳ họp là thơng qua các kỳ họp
. .

Chủ tịch nước không phải là một hệ thống cơ quan mà chỉ là Chủ tịch nước không phải là một hệ thống cơ quan mà chỉ là
một chế định trong Hiến pháp một chế định trong Hiến pháp
. .

Chủ tịch nước là người đứng đầu, thay mặt Nhà nước Chủ tịch nước là người đứng đầu, thay mặt Nhà nước
trong các trong các
công việc đối nội và đối ngoại công việc đối nội và đối ngoại
. .
là biểu Quốc hội là biểu Quốc hội
Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
Công bố Công bố
Hiến pháp, luật, pháp lệnh Hiến pháp, luật, pháp lệnh
, ,
là là
c c
hủ tịch Hội đồng quốc phòng và hủ tịch Hội đồng quốc phòng và
an ninh an ninh
. .
Ðề nghị Ðề nghị
QH QH
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch
nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án T nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án T
AND AND
tối cao, Viện tối cao, Viện
trưởng trưởng
VKSND VKSND
tối cao tối cao
V.V…, Chủ tịch nước cử triệu hồi đại V.V…, Chủ tịch nước cử triệu hồi đại
sứ đăt mệnh toàn quyền của VN ở nước ngoài đồng thời tiếp sứ đăt mệnh toàn quyền của VN ở nước ngoài đồng thời tiếp
nhận đàm phán ký kết điều ước quốc tế với đại sứ đăt mệnh nhận đàm phán ký kết điều ước quốc tế với đại sứ đăt mệnh
cầm quyền của nước ngồi cầm quyền của VN sau đó trình cầm quyền của nước ngoài cầm quyền của VN sau đó trình
quốc hội. quốc hội.

Phó chủ tịch nước do quốc hội bầu ra theo sự giới thiệu của chủ Phó chủ tịch nước do quốc hội bầu ra theo sự giới thiệu của chủ
tịch nước có thể ủy quyền cho chủ tịch nước thưc hiện mơt số tịch nước có thể ủy quyền cho chủ tịch nước thưc hiện môt số
nhiệm vụ nhiệm vụ

3.3.1 3.3.1
Chính phủ Chính phủ
: :
là cơ quan hành là cơ quan hành
chính Nhà nước cao nhất chính Nhà nước cao nhất
, chấp hành , chấp hành
luật, nghò quyết của luật, nghò quyết của
QH. QH.
+ +
Chính phủ Chính phủ
do QH bầu ra để do QH bầu ra để
điều điều
hành toàn bộ hệ thống cơ quan quản hành toàn bộ hệ thống cơ quan quản
lý hành chính của Nhà nước lý hành chính của Nhà nước
. .
+ +
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
: :
Thủ tưởng Chính Thủ tưởng Chính
phủ phủ
. C . C
ác Phó thủ tướng, các bộ ác Phó thủ tướng, các bộ
trưởng và thủ trưởng các cơ quan trưởng và thủ trưởng các cơ quan
ngang bộ ngang bộ
Quyền v Quyền v
à Nghóa vụ à Nghóa vụ
của Chính ph của Chính ph
ủ: ủ:
Q Q
uản lý việc thực hiệ uản lý việc thực hiệ
n xây dựng n xây dựng
kinh tế, chính trò, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trò, văn hoá, xã hội,
an ninh quốc phòng an ninh quốc phòng
... ...
chính sách đối chính sách đối
ngoại của Nhà nước. ngoại của Nhà nước.
T T
ạo điều kiện để HĐND các cấp ạo điều kiện để HĐND các cấp
thực hiện tốt thực hiện tốt
các nhiệm vụ. các nhiệm vụ.

3.3.2 Ủy ban nhân dân 3.3.2 Ủy ban nhân dân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×