Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Quốc hội Quốc hội

Quốc hội Quốc hội

Tải bản đầy đủ - 22trang

3.1 Hệ thống cơ quan quyền lực NN 3.1 Hệ thống cơ quan quyền lực NN
 
Hệ thống cơ quan quyền lực của nhà nước bao gồm Hệ thống cơ quan quyền lực của nhà nước bao gồm
: :
Q Q
uốc hội uốc hội
và và
H H
ội đồng nhân dân ội đồng nhân dân
các cấp các cấp
. .
3.1.1 Quốc hội 3.1.1 Quốc hội
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất
của nhân dân, của nhân dân,
cơ cơ
quan quyền lực quan quyền lực
n n
hà nước cao nhất hà nước cao nhất
của nước Cộng hoà xã của nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vị trí, tính chất c Vị trí, tính chất c
ủa ủa
Quốc hội Quốc hội
: :
Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của
nhân dân cả nước nhân dân cả nước
, nên còn gọi là cơ quan đại biểu cao , nên còn gọi là cơ quan đại biểu cao
nhất của nhân dân nhất của nhân dân
Quốc hội là Quốc hội là
cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp
. .

Cơ cấu tổ chức của Quốc Hội gồm có: Cơ cấu tổ chức của Quốc Hội gồm có:
Uỷ ban thương vụ Uỷ ban thương vụ
Quốc hội Quốc hội
, ,
Hội đông dân tộc Hội đông dân tộc
, C , C
ác uỷ ban của quốc hội ác uỷ ban của quốc hội
. .

Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thương trực của Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thương trực của
Quốc hội Quốc hội
. .

Gồm Gồm
: :
chủ tịch quốc hội chủ tịch quốc hội
, ,
các phó chủ tịch quốc hội các phó chủ tịch quốc hội
, ,
các uỷ các uỷ
viên.Thành viên của Uỷ ban thường vụ quốc hội không viên.Thành viên của Uỷ ban thường vụ quốc hội khơng
thê đồng thời là thành viên của chính phủ. thê đồng thời là thành viên của chính phủ.

Uỷ Uỷ
ban thường vụ Quốc hội có ban thường vụ Quốc hội có
nhiệm vụ và quyền hạn nhiệm vụ và quyền hạn
: :
+ +
Cơng bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội Cơng bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội
t t
ổ chức ổ chức
việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp
. .
+ +
Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của
Quốc hội Quốc hội
giám sát hoạt động của Chính phủ, T giám sát hoạt động của Chính phủ, T
AND AND
, ,
VKSND, VKSND,
đình chỉ việc thi hành các văn bản của Chính đình chỉ việc thi hành các văn bản của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ phủ, Thủ tướng Chính phủ
v.v… v.v…

là tổ chức tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc là tổ chức tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc
. .

Gồm chủ tịch Gồm chủ tịch
, ,
các phó chủ tịch các phó chủ tịch
, ,
các uỷ viên do Quốc hội các uỷ viên do Quốc hội
bầu ra bầu ra

Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội
những vấn đề dân tộc;Giám sát việc thi hành chính sách những vấn đề dân tộc;Giám sát việc thi hành chính sách
dân tộc. dân tộc.
C C
ác uỷ ban của quốc hội ác uỷ ban của quốc hội

U U
ỷ ban pháp luật, uỷ ban kinh tế và ngân sách, uỷ ban quốc phòng ỷ ban pháp luật, uỷ ban kinh tế và ngân sách, uỷ ban quốc phòng
và an ninh ninh, và an ninh ninh,
uỷ ban văn hoá, giáo dục nhanh, thiếu niên và nhi uỷ ban văn hoá, giáo dục nhanh, thiếu niên và nhi
đồng, đồng,
uỷ ban về các vấn đề xã hội, uỷ ban khoa học, công nghệ và uỷ ban về các vấn đề xã hội, uỷ ban khoa học, công nghệ và
môi trường, uỷ ban đối ngoại môi trường, uỷ ban đối ngoại
. .

Uỷ ban lâm thời, là những uỷ ban do Quốc hội thành Uỷ ban lâm thời, là những uỷ ban do Quốc hội thành
l l
ập ập
ra khi cần ra khi cần
để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điề để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điề
u u
tra về một vấn đề tra về một vấn đề
nhất định nhất định
Quốc hội: Quốc hội:

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập
pháp pháp
; Quyết định những vấn đề cơ bản về đối nội, ; Quyết định những vấn đề cơ bản về đối nội,
đối ngoại đối ngoại
. .

Xây dựng củng cố và phát triển bộ máy nhà nước Xây dựng củng cố và phát triển bộ máy nhà nước
; ;
quy định chung về t quy định chung về t
ổ ổ
chức, hoạt động của các cơ chức, hoạt động của các cơ
quan nhà nước, thành lập, bãi bỏ các bộ; điều chỉnh quan nhà nước, thành lập, bãi bỏ các bộ; điều chỉnh
địa giới hành chính.... địa giới hành chính....

Quốc hội giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước Quốc hội giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước
, ,
việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật nhằm bảo việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật nhằm bảo
đảm cho các cơ quan nhà nước hoàn thành nhiệm đảm cho các cơ quan nhà nước hoàn thành nhiệm
vụ, vụ,
quyền hạn quyền hạn
3.1.2 Hội đồng nhân dân 3.1.2 Hội đồng nhân dân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quốc hội Quốc hội

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×