Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Đặc điểm Đặc điểm

Đặc điểm Đặc điểm

Tải bản đầy đủ - 22trang

D.BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM D.BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
I. Khái niêm, đăc điểm bộ máy NNVN I. Khái niêm, đăc điểm bộ máy NNVN

1.1 1.1
Kh Kh
ái niệm ái niệm
Bộ máy nhà nước XHCN Việt nam Bộ máy nhà nước XHCN Việt nam
là một hệ thống gồm nhiều cơ là một hệ thống gồm nhiều cơ
quan thuộc nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau quan thuộc nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau
. Được thành lập, tổ . Được thành lập, tổ
chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất
tạo tạo
thành một cơ chế đồng bộ thành một cơ chế đồng bộ
nhằm thực hiện những nhiệm vụ chức nhằm thực hiện những nhiệm vụ chức
năng của nhà nước năng của nhà nước
. .

1.2 Đặc điểm 1.2 Đặc điểm
Được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền XHCN Được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền XHCN
Nhân dân trao Nhân dân trao
các quyền của mình cho QUỐC HỘI các quyền của mình cho QUỐC HỘI
. Vì QUỐC HỘI là cơ quan đại . Vì QUỐC HỘI là cơ quan đại
biểu đại diện cho nhân dân biểu đại diện cho nhân dân
. .

Bộ máy nhà nước và chế đònh chủ tòch nước sẽ được bầu cử 5 năm Bộ máy nhà nước và chế đònh chủ tòch nước sẽ được bầu cử 5 năm
một lần. một lần.

Trước cách mạng tháng 8-1945 nhà nước ta là thuộc địa Trước cách mạng tháng 8-1945 nhà nước ta là thuộc địa
nửa nửa
phong kiến phong kiến
và và
phong kiến phong kiến
.Nên bộ máy Nhà nước đứng đầu là VUA, Quan lại và địa .Nên bộ máy Nhà nước đứng đầu là VUA, Quan lại và địa
chủ đàn áp nông dân. chủ đàn áp nông dân.

Ngày 291945 Ngày 291945
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
là Nhà nước đầu là Nhà nước đầu
tiên của dân, do dân, vì dân tiên của dân, do dân, vì dân
. .
Theo hi Theo hi
ến ến
ph ph
áp áp
n n
ă ă
m 1946 b m 1946 b
ộ ộ
m m
áy áy
nh nh
à à
n n
ước ước
ta g ta g
ồm ồm
: h : h
ệ ệ
th th
ống ống
c c
ơ ơ
quan quan
đại đại
di di
ện ện
, h , h
ệ ệ
th th
ống ống
c c
ơ ơ
quan ch quan ch
ấp ấp
h h
ành ành
h h
ệ ệ
th th
ống ống
c c
ơ ơ
quan t quan t
ư ư
ph ph
áp áp
TA t TA t
ối ối
cao, TA ph cao, TA ph
úc úc
th th
ẩm ẩm
, TA , TA
đệ đệ
nh nh
ị ị
c c
ấp ấp
v v
à à
TA s TA s
ơ ơ
th th
ẩm ẩm
. .

Theo hiến pháp 1959 bộ máy nhà nước ta gồm Theo hiến pháp 1959 bộ máy nhà nước ta gồm
: :
Hệ thống cơ quan đại diện; Hệ thống cơ quan đại diện;
Hệ thống cơ quan chấp hành; Hệ thống cơ quan xét xử; Hê thống cơ quan Hệ thống cơ quan chấp hành; Hệ thống cơ quan xét xử; Hê thống cơ quan
kiểm sát kiểm sát
tối cao tối cao
và và
tỉnh huyện tương đương. tỉnh huyện tương đương.
Chủ tịch nước là nguyên thủ Chủ tịch nước là nguyên thủ
quốc gia quốc gia
. .

Theo hiến pháp 1980 thì bộ máy nhà nước ta gồm Theo hiến pháp 1980 thì bộ máy nhà nước ta gồm
: :
Hệ thống cơ quan đại Hệ thống cơ quan đại
diện gồm diện gồm
QH QH
, Hội đồng nhà nước vừa l , Hội đồng nhà nước vừa l
à à
chủ tịch nước, vùa là ủy ban chủ tịch nước, vùa là ủy ban
thường vụ thường vụ
QH QH
và và
HĐND HĐND
các cấp; Hệ thống cơ quan chấp hánh gồm các cấp; Hệ thống cơ quan chấp hánh gồm
: :
H H
ội ội
đồng bộ trưởng và đồng bộ trưởng và
UBND UBND
các cấp; Hệ thống cơ quan các cấp; Hệ thống cơ quan
TAND TAND
; hệ thống cơ ; hệ thống cơ
quan kiểm sát quan kiểm sát
. .
Sơ đồ bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam Sơ đồ bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
NHÂN DÂN NHÂN DÂN
QUỐC HỘI QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
NƯỚC NƯỚC
TAND.TC TAND.TC
CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ
VKSND.TC VKSND.TC
TAND.TỈNH TAND.TỈNH
TAND.HUYỆN TAND.HUYỆN
VKSND.TỈNH VKSND.TỈNH
VKSND HUYỆN VKSND HUYỆN
UBND TỈNH UBND TỈNH
UBND XÃ UBND XÃ
UBND HUYỆN UBND HUYỆN
HĐND TỈNH HĐND TỈNH
HĐND HUYỆN HĐND HUYỆN
HĐND XÃ HĐND XÃ
Bầu cử Bầu cử
bổ nhiệm bổ nhiệm
Phê chuẩn Phê chuẩn
3.1 Hệ thống cơ quan quyền lực NN 3.1 Hệ thống cơ quan quyền lực NN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm Đặc điểm

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×