Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Mục tiêu : Sau khi học song bài này học sinh phải 1. Kiến thức : Phơng tiện dạy học : Tiến trình bài dạy :

Mục tiêu : Sau khi học song bài này học sinh phải 1. Kiến thức : Phơng tiện dạy học : Tiến trình bài dạy :

Tải bản đầy đủ - 61trang

I. Mục tiêu : Sau khi học song bài này học sinh phải 1. Kiến thức :


-
Giải thích đợc sự cách ly địa lý dẫn đến sự phân hoá vốn gen giữa các quần thể.
-
Giải thích tại sao các quần đảo lại là nơi lý tởng cho quá trình hình thành loài mới. Tại sao ở các đảo giữa đại dơng lại hay có những loài đặc hữu.
- Trình bày TN của Đốtđơ chứng minh cách ly địa lý dẫn đến sự cách ly sinh sản
2. Kỹ năng : Phát triển năng quan sỏt,phõn tớch kờnh hình trong bài học. 3. Gi¸o dơc : Cđng cố niềm tin say mê tìm hiểu thiên nhiên

II. Phơng tiƯn d¹y häc :


1. GV: GA, SGK ,SGV, PhiÕu häc tËp. 2. HS : Häc bµi cò vµ chn bị bài mới
III. Phơng pháp chủ yếu : - Vấn đáp tìm tòi - VÊn ®¸p t¸i hiƯn - Tự nghiên cứu SGK

IV. Tiến trình bài dạy :


1. Kiểm tra bài cũ : Trình bày các cơ chế cách ly và vai trò trong quá tình tiến hoá? 2.
Nội dung bài mới:
đvđ: Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hớng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách ly sinh sản với quần thể gốc. Có một số phơng
thức hình thành loài mới khác nhau.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: 36’
T×m hiĨu vỊ sự hình thành loài khác khu vực địa lý GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk và cho biết
VD: Cho hai dãy núi ven biển có một loài cây mọc đều sau đó nớc biển dâng cao.
Yêu cầu thảo luận nhóm: - Điều gì xảy ra với qt thực vật ở 2 dãy núi?
- Hình thành loài bằng con đờng địa lý thờng xảy ra với những loài có đặc điểm nh thế nào? Thời
gian diễn ra? - Sự cách ly địa lý có nhất thiết hình thành loài mới
không? Quần đảo là gì? - Tạo sao nói Quần đảo là phòng thí nghiệm sống
cho nghiên cứu hình thành loài - Tại sao ở các đảo lại hay có các loài đặc hữu?
Phiếu học tập:
Nghiên cứu nội dung SGK mục 2 trang 131 hoàn thành nội dung bảng sau:
Đối tợng. Nguyên liệu.
Cách tiến hành. Kết quả.
Nhận xét và giải thích HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : kết luậ, bổ sung

I. Hình thành loài khác khu vực địa lý. 1. Vai trò của cách ly địa lý trong quá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Sau khi học song bài này học sinh phải 1. Kiến thức : Phơng tiện dạy học : Tiến trình bài dạy :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×