Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Củng cố: Hướng dẫn ho ̣c bài Mục tiêu

Củng cố: Hướng dẫn ho ̣c bài Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 61trang

AA = {
1 1
2
  −  ÷
 
2 }. 4
n
Kiờu gen Aa =
1 4
2
n n
ì ữ

Kiểu gen aa = {
1 1
2
n
  −  ÷
 
2 }. 4
n
GV yêu cầu HS rút ra nhâ ̣n xét về tần số kiểu gen qua các thế hê ̣ tự thu ̣ phấn?
? Giao phối gần là gì? ? Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối
gần thay đổi như thế nào? ? Ta ̣i sao luâ ̣t hôn nhân gia đình la ̣i cấm
không cho người có ho ̣ hàng gần trong vòng 3 đời kết hôn với nhau?
GV: Liên hệ quần thể người: hôn phối gần
 sinh con bị chết non, khuyết tật di truyền 20- 30 -- cấm kết hôn trong vòng 3 đời.

2. Quần thể giao phối gần


Khái niê ̣m: Đối với các loài đô ̣ng vâ ̣t, hiê ̣n tượng các cá
thể có cùng quan hê ̣ huyết thống giao phối với nhau thì được go ̣i là giao phối gần.
-Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối gần sẽ biến đổi theo hướng tăng tần số kiểu
gen đồng hơ ̣p tử và giảm tỉ lê ̣ kiểu gen di ̣ hợp tử.

IV. Củng cố:


Giáo viên cho ho ̣c sinh làm mô ̣t số câu hỏi trắc nghiê ̣m sau:
Câu 1: Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gần?
A. Hiện tượng thoái hoá. B. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm.
C. Tạo ưu thế lai. D. Tạo ra dòng thuần.
E. Các gen lăn đột biến có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp.
Câu 2: Cơ sở di truyền học của luật hơn nhân gia đình: “cấm kết hơn trong họ hàng gần” là:
A. ở thế hệ sau xuất hiện hiện tượng ưu thế lai. B. gen trội có hại có điều kiện át chế sự biển hiện của gen lặn bình thường ở trạng thái
dị hợp. C. ở thế hệ sau xuất hiện các biển hiện bất thường về trí tuệ.
D. gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra những bất thường về kiểu hình.
Câu 3: Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết và tự thụ phấn để:
A. củng cố các đặc tính q. B. tạo dòng thuần.
C. kiểm tra và đánh giá kiểu gen của từng dòng thuần. D. chuẩn bị cho việc tạo ưu thế lai, tạo giống mới.
E. tất cả đều đúng.
Câu 4: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:
B. AA = aa = 12
n
; Aa = 1-212
n
C. AA = aa = 12
n
+1 ; Aa = 1 - 212
n
+1 D. AA = aa = 1-12
n
+12 ; Aa = 12
n
+1 E. AA=aa=1-12
n
2 ; Aa=12
n
Đáp án:
Câu 1. C Câu 3: E Câu 2. D Câi 4: E

V. Hướng dẫn ho ̣c bài


- Về nhà ho ̣c bài và làm bài tâ ̣p cuối sách giáo khoa - Tìm hiểu cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối.
BÀI 17: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI.

I. Mục tiêu


Sau khi học xong bài này học sinh cần : - Nêu được các đặc trưng của quần thể về mặt di truyền học là đơn vị tiến hố cơ sở
của lồi giao phối - Trình bày được nội dung , ý nghĩa lí luận và ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacđi –
Van bec - Biết so sánh quần thể xét về mặt sinh thái học và di truyền học , tính toán cấu trúc
kiểu gen của quần thể ,tần số tương đối của các alen II.Thiết bị dạy học
Hình 17 trong sách giáo khoa

III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố: Hướng dẫn ho ̣c bài Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×