Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Mục tiêu Tiến trình tổ chức bài dạy 1. Ởn đi ̣nh lớp Các đă ̣c trưng di trùn của q̀n thể 1. Đi ̣nh nghĩa q̀n thể

Mục tiêu Tiến trình tổ chức bài dạy 1. Ởn đi ̣nh lớp Các đă ̣c trưng di trùn của q̀n thể 1. Đi ̣nh nghĩa q̀n thể

Tải bản đầy đủ - 61trang

Phiếu học tập số 5
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau Bảng nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống
Đối tượng Nguồn vật liệu
Phương pháp Vi sinh vật
Thực vật Động vật
Đáp án phiếu học tập số 1
1.
Đó là các cum từ : 1 Phiên mã 2 Dịch mã
3 Biểu hiện 4 Sao mã
2.Bản đồ
gen nguyên tắc bố sung gen Nguyên tắc bán bảo toàn
Đáp án phiếu học tập số 4
Chỉ tiêu so sánh Tự phối
Ngẫu phối -Giảm tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp
-Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể -Tần số alen không đổi qua các thế hệ
- Có cấu trúc p2AA :2pqAa:q2aa -Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ
-Tạo ra nguồn biến dị tổt hợp +
+ +
+ +
+
+
Đáp án phiếu học tập số 5
Đối tượng Nguồn vật liệu
Phương pháp Vi sinh vật
Đột biến Gây đột biến nhân tạo
Thực vật Đột biến, biến dị tổ hợp
Gây đột biến, lai tạo Động vật
Biến dị tổ hợpchủ yếu Lai tạo
các phiê học tập khác giáo viên cho hs về nhà tự làm để hôm sau kiểm tra
BÀI 16: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

I. Mục tiêu


quần thể. - Biết cách tính tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể.
- Nêu đươ ̣c xu hướng thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự thu ̣ phấn và giao phối gần.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế sản xuất chăn nuôi
II. Phương tiện dạy học Bảng 1: Sự biến đổi tỉ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp trong quần thể tự thụ phấn
thế hệ tỷ lệ KG đồng hợp
tỷ lệ KG dị hợp kiểu gen
1001 Aa
1 2
3 ……….
50 1- 12 75
87,5 5012
25 12,5
n Bảng 16 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu.

III. Tiến trình tổ chức bài dạy 1. Ổn đi ̣nh lớp


2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới
Hoa ̣t đô ̣ng của thầy trò Nô ̣i dung
Hoạt động 1: tìm hiểu các đặc trưng di truyền của quần thể
GV Cho ho ̣c sinh quan sát tranh về mô ̣t số
quần thể. Yêu cầu ho ̣c sinh cho biết quần thể là gì?
HS nhớ la ̣i kiến thức lớp 9 kết hợp với quan sát tranh nhắc la ̣i kiến thức.
GV dẫn dắt: Mỗi quần thể có mô ̣t vốn gen đă ̣c trưng.
GV đưa ra khái niê ̣m về vốn gen: Vốn gen là tâ ̣p hơ ̣p tất cả các alen có trong quần thể ở
mô ̣t thời điểm xác đi ̣nh. ? Vâ ̣y làm thế nào để xác đi ̣nh được vốn
gen của mô ̣t quần thể? HS Đo ̣c thông tin SGK để trả lời.
- Yêu cầu nêu được: + Xác đi ̣nh được tần số alen
+ Xác đi ̣nh thành phần kiểu gen của quần thể.
= Vốn gen được thể hiện qua tần số alen và tỉ số KG của quần thể.

I. Các đă ̣c trưng di truyền của quần thể 1. Đi ̣nh nghĩa quần thể


Quần thể là mô ̣t tổ chức của các cá thể cùng loài, sống trong cùng mô ̣t khoảng
không gian xác đi ̣nh, ở vào mô ̣t thời điểm xác đi ̣nh và có khả năng sinh ra các thế hê ̣
con cái để duy trì nòi giống.
2. Đă ̣c trưng di truyền của quần thể vốn gen : tập hợp tất cả các alen có trong
quần thể ở một thời điểm xác định, các đặc điểm của vốn gen thể hiện thông qua các
thông số là tần số alen và tần số kiểu gen Tần số alen:
- tỉ lê ̣ giữa số lượng alen đó trên tổng số
alen của các loa ̣i alen khác nhau của gen đó trong quần thể ta ̣i mô ̣t thời điểm xác đi ̣nh.
quần thể sau: Quần thể đâ ̣u Hà lan gen quy đi ̣nh màu hoa
đỏ có 2 loa ̣i alen: A - là hoa đỏ, a – là hoa trắng.
Cây hoa đỏ có KG AA chứa 2 alen A Cây hoa đỏ có KG Aa chứa 1 alen A và 1
alen a. Cây hoa trắng có KG aa chứa 2 alen a.
Giả sử quần thể đâ ̣u có 1000 cây với 500 cây có KG AA, 200 cây có KG Aa, và 300 cây
có KG aa. ? Tính tần số alen A trong quần thể cây này
là bao nhiêu?
GV yêu cầu HS tính tần số alen a? HS dựa vào khái niê ̣m để tính tần số alen A
trong quần thể
HS dựa vào khái niê ̣m tính tần số kiểu gen của quần thể ?
HS áp du ̣ng tính tần số kiểu gen Aa và aa. GV Cho ho ̣c sinh làm ví du ̣ trên.
? Tính tần số kiểu gen AA.? GV yêu cầu HS tương tự tính tần số kiểu gen
Aa và aa?
Hoạt động 2: tìm hiểu cấu trúc di truyền của quần thể
GV cho HS quan sát mô ̣t số tranh về hiê ̣n tượng thoái hóa do tự thu ̣ phấn.
Gv vấn đáp gợi ý để rút ra kết luận: P: Aa x Aa
F
1
: 50 đồng hợp AA + aa : 50 dị hợp Aa
F
2
: 75 đồng hợp : 25 dị hợp F
3
: 87,5 đồng hợp : 12,5 dị hợp .
. .
F
n
: Cơ thể dị hợp: ½
n
Cơ thể đồng hợp : 1 – ½ GV cho HS nghiên cứu bảng 16 SGK yêu
cầu HS điền tiếp số liê ̣u vào bảng? GV đưa đáp án: Thế hê ̣ thứ n có Kiểu gen
Tổng số alen A = 500 x 2 + 200 = 1200. Tổng số alen A và a là: 1000 x 2 = 2000.
Vâ ̣y tần số alen A trong quần thể là: 1200 2000 = 0.6
Tần số kiểu gen của quần thể:
Tần số của mô ̣t loa ̣i kiểu gen nào đó trong quần thể đươ ̣c tính bằng tỉ lê ̣ giữa số cá thể
có kiểu gen đó trên tổng số cá thể có trong quần thể.
Tần số KG AA trong quần thể là 500 1000 = 0.5
Chú ý: Tùy theo hình thức sinh sản của từng
loài mà các đă ̣c trưng của vốn gen cũng như các yếu tố làm biến đổi vốn gen của quần thể
ở mỗi loài có khác nhau.

II. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thu ̣ phấn và giao phối gần.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Tiến trình tổ chức bài dạy 1. Ởn đi ̣nh lớp Các đă ̣c trưng di trùn của q̀n thể 1. Đi ̣nh nghĩa q̀n thể

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×