Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Quy trình tìm hiểu thực tế Nguyên nhân của thực tế

Quy trình tìm hiểu thực tế Nguyên nhân của thực tế

Tải bản đầy đủ - 29trang

1.3.d Ngắt nhịp chính xác Khi học sinh đã đọc đúng, đọc, phát âm chính xác thì giáo viên hớng dẫn
ngắt nhịp đối viới từng câu thơ trong một bài thơ. Muốn ngắt nhịp chính xác bài thơ cần phải căn cứ vào ba cơ sở sau.
+ Cơ sở ngữ pháp Căn cứ vào xác định chủ ngữ, vị ngữ riêng để ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị
ngữ, thành phần trạng ngữ ngắt riêng. + C
ơ sở ngữ nghĩa Khi ngắt nhịp thì ý nghĩa của câu vẵn phải đảm bảo không hiểu sai lệch sang
ý khác của nội dung câu thơ. + Cơ sở cảm xúc
Tùy theo nội dung của từng bài , từng câu thơ mà có cảm xúc cho phù hợp,
đọc giọng kéo dài, hoặc dứt khoát, đọc nhẹ nhàng, đọc giọng mạnh mẽ. Tóm lại : Nếu ngắt nhịp tùy tiện học sinh sẽ không hiểu nội dung của bài.
Dẫn đến hậu quả là các em không biết viết văn, ở bậc tiểu học hai khái niệm đọc và viết là luôn luôn đi với nhau. Chính vì vậy việc ngắt nhịp đúng là u tè
rÊt quan träng viƯc hìng dÉn häc sinh ®äc diễn cảm thơ.
Chơng 2 : Cơ sở thực tiễn

2.1 Quy trình tìm hiểu thực tế


2.1.1 Tam Thanh là một xã nghèo, có địa bàn 1.675km
2
, 78 là ngời dân tộc nhng đợc Đảng ủy và UB các cấp ban ngành rất quan tâm và phụ huynh
cũng quan tâm đến con em mình..
2.1.2 Điều tra khảo sát lớp 5 Vào đầu năm học Nhà trờng tiến hành khảo sát kết quả thấy lớp 5 kết quả
đọc diễn cảm hay đối với môn tập đọc đặc biệt là thể thơ qúa ít. Dự giờ của giáo viên đang dạy lớp 5 .
8
Mục đích : Tìm hiểu phơng pháp giảng dạy, các bớc tiến hành của một giờ lên lớp và kết quả luyện đọc của học sinh sau một giờ tập ®äc. T«i nhËn
thÊy r»ng ®ång trÝ rÊt quan träng giê tập đọc song giáo viên và học sinh coi trọng việc tìm hiểu bài. Học sinh chủ yếu là trả lời câu hỏi và tìm hiểu nội dung
bài, việc luyện đọc đúng đọc diễn cảm cho học sinh thì quá ít, và ít đựơc quan tâm.
2.1.3. Trắc nhiệm. Sau khi dự giờ lớp 5 bài tập đọc học thuộc lòng.
Đẹp thay non nớc Nha Trang Tiếng Việt 5 tập 1 Tôi đã sử dụng phiếu trắc nghiệm về những lỗi học sinh thờng mắc nh sau :
Phiếu điều tra học tập
Họ tên : Lớp 5
Bài học : Tập đọc Học thuộc lòng :
Đẹp thay non níc Nha trang C©u hái:
1. Em cã thÝch học tập đọc đặc biệt là những bài thuộc thể thơ không ? vì sao ?
2. Đọc đúng, đọc hay giúp em những gì ? 3. Bài tập : Em hãy ngắt nhịp thơ 1 và gạch dới từ cần nhấn giọng khi
đọc diễn cảm đoạn đoạn thơ sau : Dừng chân nghỉ lại Nha trang
Hiu hu gió thỉi trêi quang tut vêi Xanh xanh mỈt biĨn da trời
Cảnh sao quyến rũ lòng ngời khó quyên. Đẹp thay non níc Nha trang – TV 5 – tËp 1 .
9
NhËn xÐt : Sau khi häc sinh lµm vµo phiÕu tôi thu lại và tổng hợp kết quả cụ thể nh
sau : Bảng khảo sát lỗi đọc trớc thực nghiệm :
STT Các loại lỗi
Sai số lợng
1 2
3
4 Ngọng về vần uyêt uêt
Ngọng về vần uyên uên Ngọng về vần ôn on
Ngắt sai nhịp 2.1.4. Kết quả trắc nghiệm tôi thấy số lỗi học sinh mắc phải qúa lớn.
Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ tôi trong việc dạy thực nghiệm và tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đọc kém của học sinh mình.

2.2 Nguyên nhân của thực tế


2.2.1 Do hạn chế của tài liệu dạy tập đọc. Hệ thống văn bản cha có nhiều lợi thế cho đọc hay đọc hiểu và đọc diễn cảm. Dung lợng và trình độ sắp xếp
các bài tập đọc đôi chỗ cha hợp lí. Vì vậy có nhiều bài tập đọc chỉ có thể dạy đọc nhớ, khó dạy đọc hiểu do nội dung không có chiều sâu.
2.2.2 Câu hỏi và bài tập chỉ yêu cầu học sinh một phơng thức hoạt động duy nhất : Dùng lời. Điều này có nhiều hạn chế, số lợng học sinh đợc làm việc
trên lớp ít bởi một ngời nói phải có ngời nghe không thể toàn bộ học sinh cùng nói. Không tích cực hóa đợc học sinh.
Các câu hỏi ở sách chủ yếu là yêu cầu học sinh tái hiện các chi tiết của bài, ít câu hỏi mang tính suy luận.
2.2.3 Tinh thần, thái độ của các em còn yếu, các em cha kiên trì tập chung vµo häc tËp häc song ë líp vỊ nhµ không chịu xem và đọc lại bài và đọc
trớc bài hôm sau.
10
2.2.4 Nguyên nhân đáng kể là gia đình các em thuộc dân tộc ít ngời. Từ ông bà, cha mẹ, những ngời thân trong gia đình đều có giọng nói, giọng đọc sai,
vì vậy ở lớp cô giáo đã sửa cho các em nhng khi về đến gia đình các em lại nói giọng theo mọi ngời Do phơng ngữ ở địa phơng nên đâu lại vào đấy.
2.2.5 Do trình độ giáo viên cha đồng đều nên mỗi giáo viên lại có cách hiểu khác nhau. Khi cho các em đọc giáo viên chỉ chú ý đến số lợng đọc không
chú ý đến chất lợng đọc, ít hớng dẫn cụ thể. Mà ngoài giờ tập đọc ra giáo viên còn cha chú ý đến việc rèn luyện đọc cho học sinh ở các môn khác nh ở môn
đạo đức. Muốn học sinh đọc đúng diễn cảm thể thơ ngời giáo viên phải giúp các
em phát âm chuẩn, đọc đúng ngữ điệu câu giúp các em tự hiểu nội dung bài. Muốn học sinh đọc diễn cảm hay ngoài việc hớng dẫn đọc đúng giáo viên phải
giúp các em xác định đúng nhịp thơ, phải đặt mình vào vị trí của nhân vật, của tác giả.
Ngoài ra giáo viên phải biết cách tổ chức một giờ học nhẹ nhàng sinh động, xây dựng đợc phong trào thi đua đọc hay đọc diễn cảm. Ngoài giờ học kết
hợp với việc rèn đọc trong tất cả các môn học khác giúp các em học tích cực hóa việc học hành môn TiÕng ViƯt.

1. Híng dÉn ®äc ®óng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình tìm hiểu thực tế Nguyên nhân của thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×