Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Yêu cầu dạy học phân môn tập đọc :

Yêu cầu dạy học phân môn tập đọc :

Tải bản đầy đủ - 29trang

Phần nội dung
Chơng I những cơ sở lý luận

1.1 Yêu cầu dạy học phân môn tập đọc :


Các kỹ năng đọc thành tiếng về các mặt Phát âm đúng và rõ các tiếng có vần khó, có phụ âm đầu hoặc phụ âm
cuối, có thanh dễ lẫn lộn, ngắt nhịp đúng câu văn, thơ cụ thể là ngắt nhịp thơ đúng, thể hiện đợc tinh thần và nội dung bài học bằng sắc thái giọng
đọc vui, buồn, trầm, bổng, gợi cảm
Hiểu và cảm thụ bài đọc : Muốn đọc diễn cảm đợc bài thơ, học sinh phải có khả năng hiểu bài đọc ở mức độ nhất định. Khi đã có kỹ năng đọc
tốt thì học sinh mới cảm thụ sâu sắc hơn. Phân môn tập đọc luôn thẻ hiện sự
gắn bó chặt chẽ giữa quá trình đọc và quá trình hiểu hiểu nội dung cơ bản của bài qua hệ thống từ ngữ, kiểu câu, bố cục và thể loại văn bản để đọc
đúng và ®äc diƠn c¶m tõ ®ã gióp häc sinh cảm thụ cái hay, cái đẹp của t t- ởng tình cảm của nghệ thuật ngôn từ để thể hiện ra cách đọc, giọng đọc diễn
cảm. Ta cần hiểu Đọc là gì ?
Môn tiếng Việt ở trêng tiĨu häc cã nhiƯm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ đợc thể hiện
trong bốn dạng hoạt động, t tởng chúng là bốn kỹ năng : Nghe, đọc, nói, viết, đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ. Là quá trình chuyển dạng chữ viết
sang lời nói nó có âm thanh và thông hiểu nó ứng với hình thức đọc thành tiếng . Là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị
nghĩa không có âm thanh đọc thầm. Đọc không chỉ là công việc giải bộ mã gồm hai phần: Chữ viết và
phát âm.
4
Trên thực tế ngời ta không hiểu khái niệm đọc đầy đủ. Nhiều chỗ, chỉ nói đến đọc nh nói ®Õn viƯc sư dơng bé m· ch÷ âm, còn việc chuyển từ âm sang
nghĩa không đợc chú ý đúng mực. ý nghĩa của việc đọc:
Tất cả những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hóa, khoa học, t tởng, tình cảm của các thế hệ trớc và của cả những ngời đơng thời,
phần lớn đã ghi đợc lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì con ngời không
thể tiếp thu nền văn minh của loài ngời, không thể có một cuộc sống bình th- ờng và hạnh phúc đợc. Biết đọc con ngời đã nâng khả năng tiếp thu, tiếp nhận
lên nhiều lần, từ đây con ngời biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sèng nhËn thøc c¸c mèi quan hƯ tù nhiên, xã hội, t duy.
Biết đọc con ngời sẽ có khả năng chế ngự một phơng tiện văn hóa cơ bản giúp họ giao tiếp với thế giới bên ngoài của ngời khác, thông hiểu t tởng,
tình cảm của ngời khác. Đặc biệt đọc các bài thơ con ngời không chỉ thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động nảy nở tình cảm với những ớc mơ tốt đẹp,
khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sáng tạo cũng nh đợc bồi dỡng tâm hồn. Không biết đọc và đã biết đọc và đã biết đọc rồi mà đọc không hay, không
diễn cảm thì xẽ không hiểu đợc nội dung của tác phẩm văn chơng đặc biệt là thơ.
Vì vậy dạy học có một ý nghĩa hết sức to lớn. Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với ngời đi học. Nó là một công cụ để học tập các môn
khác. + ý nghĩa của việc đọc diễn cảm .
Trong chơng trình Tiếng Việt lớp 5 thể loại thơ chiếm khá nhiều trong các bài phân môn tập đọc. Học sinh lớp 5 việc đọc diễn cảm là điều có ý nghĩa
quan trọng. Giúp các em hiểu đợc rõ nội dung của văn bản. Giáo dục các em yêu sách, giàu kiến thức về ngôn từ, đời sống và kiến thức văn học cho học sinh,
phát triển ngôn ngữ t duy và kiến thức văn học cho học sinh, phát triển 5
ngôn ngữ t duy cho các em, giáo dục t duy, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ cho các em.

1.2. Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu dạy học phân môn tập đọc :

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×