Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : CẤU TẠO : CẤU TẠO :

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : CẤU TẠO : CẤU TẠO :

Tải bản đầy đủ - 33trang

1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : 1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG :
- Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. - Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Khung dây dẫn quay đều trong từ - Khung dây dẫn quay đều trong từ
trường đều B trường đều B
 
Φ Φ
= NBScos = NBScos
ω ω
t t
 
e = E e = E
sin sin
ω ω
t t
 
i = I i = I
sin sin
ω ω
t + t +
ϕ ϕ
? ?
? ?
Máy gồm hai bộ phận cơ bản : +
Phần cảm : tạo ra
từ trường ,
thường là nam châm điện
.
+ Phần ứng
: tạo ra suất điện động
cảm ứng , là một
khung dây gồm
nhiều vòng dây
2. CẤU TẠO : 2. CẤU TẠO :
Stato Stato
Rôto Rôto
Một trong hai phần có thể Một trong hai phần có thể
quay quay
quanh một trục, gọi là quanh một trục, gọi là
rôâto rôâto
. Phần kia . Phần kia
đứng yên đứng yên
, gọi là , gọi là
stato stato
. .
Rôto máy Rôto máy
phát điện phát điện
trong ôtô trong ôtô
Stato máy phát Stato máy phát
điện trong ôtô điện trong ôtô
Làm thế nào để suất điện Làm thế nào để suất điện
động trong khung dây có động trong khung dây có
giá trò đủ lớn để sử dụng giá trò đủ lớn để sử dụng
trong công nghiệp và trong công nghiệp và
trong đời sống ? trong đời sống ?
Để tăng suất điện động cảm ứng, Để tăng suất điện động cảm ứng,
các cuộn dây của phần cảm và phần các cuộn dây của phần cảm và phần
ứng được quấn trên các ứng được quấn trên các
lõi thép lõi thép
. .
Lõi thép làm bằng các lá thép Lõi thép làm bằng các lá thép
mỏng mỏng
ghép cách điện ghép cách điện
với nhau, để với nhau, để
tránh dòng điện Fucô. tránh dòng điện Fucô.
ω
n
B ω
t A
B
Làm thế nào để nối 2 đầu Làm thế nào để nối 2 đầu
dây của máy phát với dây của máy phát với
mạch điện tiêu thụ ? mạch điện tiêu thụ ?
N N
S S
B B
a a
b b
A A
B B
Nếu phần ứng quay
, người ta lấy
điện ra ngoài bằng bộ góp
. Đó là
một hệ thống gồm hai vành khuyên
gắn với hai đầu khung và hai chổi
quét cố đònh tì lên hai vành khuyên
để đưa điện ra mạch ngoài.
BỘ GÓP BỘ GÓP
Vành khuyên
Chổi quét
CÁCH LÀM GIẢM VẬN TỐC CÁCH LÀM GIẢM VẬN TỐC
QUAY CỦA RÔTO QUAY CỦA RÔTO
Nếu máy có Nếu máy có
p p
cặp cực tương ứng cặp cực tương ứng
cũng phải có cũng phải có
p p
cuộn dây, khi đó tần cuộn dây, khi đó tần
số dòng điện do máy phát ra là : số dòng điện do máy phát ra là :
60
= np
f
p : là số cặp cực. p : là số cặp cực.
n : là số vòng quay của n : là số vòng quay của
Rôtophút Rôtophút
Nhà máy nhiệt điện dùng Nhà máy nhiệt điện dùng
động cơ đốt trong động cơ đốt trong
Đập xả nước của một nhà máy
thuỷ điện
Các tua bin máy phát thuỷ điện
Nhà máy đang hoạt động
Một nhà máy điện hạt nhân
II. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
3 PHA 3 PHA
Là một hệ thống gồm 3 dòng điện Là một hệ thống gồm 3 dòng điện
xoay chiều có cùng biên độ, cùng xoay chiều có cùng biên độ, cùng
tần số, nhưng lệch pha nhau 2 tần số, nhưng lệch pha nhau 2
π π
3 3
N
S 1
2 3
Ba cuộn dây
của phần
ứng đặt lệch
nhau 13
vòng tròn
trên stato.
Phần ứng : stato Phần cảm : là rôto,
là nam châm điện
NGUYÊN TẮC CẤU TẠO
Hãy nhắc lại nguyên tắc cấu tạo
của máy phát điện xoay chiều một
pha
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Hãy nhắc lại nguyên tắc hoạt
động của máy phát điện xoay
chiều một pha Máy phát điện xoay chiều 3 pha
hoạt động dựa trên hiện tượng
cảm ứng điện từ : khi từ thông qua
3 cuộn dây biến thiên điều hòa
làm sinh ra 3 suất điện động cũng
biến thiên điều hòa, và 3 dòng
điện xoay chiều ở mạch ngoài.
Cho nam châm quay tròn đều thì
từ thông qua 3 cuộn đây sẽ biến
thiên điều hòa. Vậy làm cách nào cho từ thông
qua 3 cuộn dây biến thiên điều
hòa ?
1
2 3
N
S
N S
N S
Vậy từ thông
qua 3 cuộn
dây biến
thiên lệch
pha nhau như
thế nào ?
1
2 3
N
S
N S
N S
thông Φ
1
của cuộn
dây 1 đang đạt
cực đại.
Sau 13 chu kỳ
quay của rôto, thì
Φ
2
mới cực đại.
Sau 13 chu kỳ
nữa, thì Φ
3
cực
đại.
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Đố : khi rôto
quay với chu kỳ
T, sau bao lâu
tới Φ
2
, Φ
3
đạt
cực đại ?
CÁCH MẮC HÌNH SAO
Dây pha 1
Dây trung hòa
Dây pha 3 Dây pha 2
Ba điểm đầu của các cuộn dây nối với ba mạch ngoài bằng ba dây dẫn khác nhau gọi
là dây pha dây nóng. Ba điểm cuối của các cuộn dây nối với nhau
trước, rồi nối với ba mạch ngoài bằng một dây dẫn chung gọi là dây trung hòa dây
nguội. Hiệu điện thế giữa một dây pha và dây
trung hòa gọi là hiệu điện thế pha U
p
. Hiệu
điện thế giữa hai dây pha gọi là hiệu điện thế dây U
d
p d
U U
3 =
CÁCH MẮC TAM GIÁC
Dây pha 1
Dây pha 3 Dây pha 2
Điểm cuối của cuộn này nối điểm đầu của
cuộn kia … tạo thành 3 điểm. Ba điểm đó
lại nối với các mạch ngoài bằng ba dây
pha. Tải cũng mắc hình tam giác.
Máy phát điện xoay chiều 1 pha hoạt động Máy phát điện xoay chiều 1 pha hoạt động
dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
Phần cảm Phần cảm
: Tạo ra từ trường. : Tạo ra từ trường.

Phần ứng Phần ứng
: Tạo ra dòng điện. : Tạo ra dòng điện.
Phần quay Phần quay
: Rôto, : Rôto,
phần đứng yên phần đứng yên
: Stato. : Stato.
Bộ góp : 2 vành khuyên và 2 chổi quét. Bộ góp : 2 vành khuyên và 2 chổi quét.
Từ thông Từ thông
Φ Φ
được tăng cường bằng các lõi được tăng cường bằng các lõi
ghép cách điện. ghép cách điện.
Tần số dòng điện : Tần số dòng điện :
=
np f
60
1 So sánh cấu tạo máy phát điện một pha
và ba pha.
2 Trình bày nguyên tắc hoạt động của
máy phát điện xoay chiều ba pha.
3 Vẽ sơ đồ cách mắc điện hình sao và
hình tam giác.
Câu 1. Câu 1.
Câu nào sau đây là đúng : Câu nào sau đây là đúng :
a. a.
Máy phát điện xoay chiều biến Máy phát điện xoay chiều biến
đổi điện năng thành cơ năng. đổi điện năng thành cơ năng.
b. b.
Máy phát điện xoay chiều biến Máy phát điện xoay chiều biến
đổi năng lượng điện thành năng đổi năng lượng điện thành năng
lượng cơ và ngược lại. lượng cơ và ngược lại.
c. c.
Máy phát điện xoay chiều biến đổi Máy phát điện xoay chiều biến đổi
cơ năng thành điện năng. cơ năng thành điện năng.
d. d.
Các phát biểu trên đều sai. Các phát biểu trên đều sai.
Câu 2. Câu 2.
Các cuộn dây của phần cảm và Các cuộn dây của phần cảm và
phần ứng đều được quấn trên các lõi phần ứng đều được quấn trên các lõi
thép silic để: thép silic để:
a. Tránh dòng điện Foucault. a. Tránh dòng điện Foucault.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : CẤU TẠO : CẤU TẠO :

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×