Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
cạc thao tạc trong bng : Tab : âãún ä kãú tiãúp

cạc thao tạc trong bng : Tab : âãún ä kãú tiãúp

Tải bản đầy đủ - 88trang

Cạch thỉïc hoảt âäüng ca tháưy v tr
Näüi dung kiãún thỉïc
Giạo viãn : xem bng v nháûn xẹt ?
Hc sinh : âãø di chuøn con tr trong cạc ä ta dng phêm Tab

1, cạc thao tạc trong bng : Tab : âãún ä kãú tiãúp


Shift- Tab : âãún ä kãú træåïc Alt - Home : vãö ä âáöu trong
cäüt Alt - End : vãö ä cuäúi trong cäüt
Giạo viãn: hỉåïng dáùn cạc cạch âiãưu chènh bng v
lm máùu Hc sinh: Thao tạc theo näüi
dung bi hc Biãøu tỉåüng ghẹp cäüt,
dng
Ghẹp cäüt, dng
2 Chn ä:
âỉa tr chüt vo cảnh trại ca ä räưi nhạy
chüt, ä âỉåüc chn s âỉåüc bäi âen
3Chn dng: Âỉa tr chüt vãư âáưu
dng räưi nhạy chüt, dng âỉåüc chn s âỉåüc bäi âen
4 Chn cäüt: Âỉa tr chüt vãư âáưu
cäüt räưi nhạy chüt, cäüt âỉåüc chn s âỉåüc bäi âen
5Âiãưu chènh âäü räüng cäüt:
- Di chuøn con tr âãún âỉåìng k dc ca cäüt cáưn
âiãưu chènh v rã chüt chn âäü räüng vỉìa thỗ nhaớ
chuọỹt ra.
6ióửu chốnh õọỹ rọỹng doỡng:
- Di chuyóứn con tr âãún âỉåìng k ngang ca dng
cáưn âiãưu chènh vaỡ ró chuọỹt choỹn õọỹ rọỹng vổỡa yù thỗ
nhaớ chuọỹt ra.
7Ghẹp cäüt, dng
Bäi chn cạc cäüt, dng
Trêng THCS VÜnh ChÊp
67 Ä kãú
tiãúp Ä kãú
trỉåïc
Cạch thỉïc hoảt âäüng ca tháưy v tr
Näüi dung kiãún thỉïc
cáưn ghẹp räưi: Cạch 1: vo menu
Table\\Merge Cạch 2: Báúm chn biãøu
tỉåüng
8Chia cäüt, dng
Bäi chn cạc cäüt, dng cáưn chia räưi:
Cạch 1: vo menu Table\\Split Cells
Cạch 2: Báúm chn biãøu tỉåüng
Cạch thỉïc hoảt âäüng ca tháưy v tr
Näüi dung kiãún thỉïc Giạo viãn:
- gii thêch nghéa ca tỉì Rowdng, Column cäüt.
- Nháún mảnh nghéa v tạc dủng ca viãûc chn,
xoạ båït cäüt, dng, sỉía âäøi âäü räüng cäüt, dng
- Âỉa ra cạc bng biãøu vê dủ máùu v u cáưu hc
sinh ạp dủng cạc thao tạc hiãûu chènh cho ph håüp våïi
u cáưu âãư ra.
Hc sinh : Thỉûc hiãûn viãûc
tảo mäüt Bng âiãøm hc sinh âån gin
9Chn thãm cäüt, dng
Bäi chn cäüt, dng báút k +Vaìo menu Table\\Inse rt
Rows: cheìn doìng +Vaìo menu Table\\Inse rt
Columns chn cäüt
10 Xoạ båït cäüt, dng Bäi chn cäüt, dng cáưn xoạ:
+Vo menu Table\\Delete Rows: Xoạ dng
+Vo menu Table\\Delete Columns: Xoạ cäüt
11, Âiãưu chènh dỉỵ liãûu trong bng
Chn biãøu tỉåíng : Table and Border
Xút hiãûn thanh cäng củ Chn biãøu tỉåíng :
Trêng THCS VÜnh ChÊp
68 Bng
biãøu Bng
biãøu Bng
biãøu
dỉỵ liãûu lãn trãn dỉỵ liãûu vo giỉỵa
dỉỵ liãûu xúng dỉåïi
Âỉa dỉỵ liãûu lãn trãn Chn biãøu tỉåíng :
Âỉa dỉỵ liãûu vo giổợa
Choỹn bióứu tổồớng : ổa dổợ lióỷu xuọỳng dổồùi
12,Sắp xếp, tính tổng trong bảng -Chọn hàng cột cần thực hiện
- sắp xếp giảm sắp xếp tăng
tính tỉng
IV CNG CÄÚ:5phụt Tảo mäüt bng måïi
- Cạc thao tạc hiãûu chènh bng âàûc biãût l cạc thao tạc chia, ghẹp dng cäüt
- Âiãưu chènh dỉû liãûu trong bng....
V DÀÛN D:5 phụt
- Xem lải bi - Xem bi måïi.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
69
THỈÛC HNH TẢO BNG BIÃØU
Tỉì tiãút 67 âãún tiãút 69 Ngy soản:
A Mơc tiªu: 1 Kiãún thỉïc:
- Thao tạc thnh thảo cạch tảo bng - Thao tạc thnh thảo cạch âënh dảng bng.
- Thao tạc thnh thảo cạch di chuøn trong bng.

2 K nàng:


- Rn luûn k nàng thao tạc trãn bng biãøu.
3 Thại âäü:
- Tỉû giạc hc táûp, chàm chè thỉûc hnh tảo bng v âënh dảng bng biãøu trong word.

B. TRNG TÁM KIÃÚN THỈÏC.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cạc thao tạc trong bng : Tab : âãún ä kãú tiãúp

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×