Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Kiãøm tra bi c: I Bi måïi:

Kiãøm tra bi c: I Bi måïi:

Tải bản đầy đủ - 88trang

ÂËNH DẢNG NHANH V NHÁÚT QUẠN
Tiãút 58-60 Ngy soản:

A. mủc tiãu: 1.Kiãún thỉïc:


- Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc khại niãûm âënh dảng nhanh v nháút quạn.
- Hc sinh cáưn phán biãût âỉåüc thãú no l âënh dảng nhanh v nháút quạn khạc våïi âënh dảng thỉåìng.
2.K nàng: - Rn luûn k nàng hiãøu biãút, phán têch vãư cạc kiãøu âënh
dảng nhanh v nháút quạn. - Hiãøu biãút thãm vãư mäüt loải âënh dảng måïi.
3.Thại âäü: - Hc táûp tỉû giạc, tháúy âỉåüc nghéa ca viãûc âënh dảng
nhanh v nháút quạn B. TRNG TÁM KIÃÚN THỈÏC :
- Cạc kiãøu máùu âënh dảng nhanh v nháút quạn. C. CHØN BË CA THÁƯY V TR
- Chøn bë ca giạo viãn: Mạy minh ha, giạo ạn. - Chøn bë ca hc sinh : Våí, bụt ghi chẹp v cạc ti liãûu liãn
quan õóỳn mọn hoỹc. D. TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP :
I. ÄØn âënh täø chæïc: - Âiãøm danh hoüc sinh vàõng.
II. Kiãøm tra bi c: III. Bi måïi:
Näüi dung lãn låïp Hoảt âäüng ca tháưy
v tr I. Âënh dang nhanh v nháút quạn :
- Khại niãûm: âënh daûng nhanh v nháút quạn l cạch dënh daûng theo
mäüt khuán máùu chung âãø lm tàng hiãûu xút soản tho v thåìi gian
dnh cho viãûc soản tho II. Cạc phỉång phạp âënh dảng
nhanh v nháút quạn: a Sỉí dủng kiãøu âënh daûng Auto
Format. b Choün Style Gallery vaì Style cho
mäùi kiãøu âënh dảng.
c Chn kiãøu Template ph håüp. Chn v âënh dảng ngun mäüt
Giạo viãn nãu roí yï nghéa ca viãûc âinh
dảng nhanh v nháút quạn.
Nãu r cạc máùu khạc nhau v tênh cháút,
táưm quan trng ca
Trêng THCS VÜnh ChÊp
58
vàn baín theo mäüt kiãøu dënh dảng nháút âënh.
- Lm theo máùu â cọ sàón åí
trong mạy trong cạc template ca Word cọ thãø dng Auto text
hoàûc Macro âãø âënh daûng nhanh.
1- Taûo mäüt kiãøu máøu: Ngoi nhỉỵng máùu cọ sàón trong
mạy ta cọ thãø lm caïc kiãøu máùu riãng giäúng nhỉ cạc máùu
cọ sàón trong Word nhỉ:
- Letter. - Envelope.
- Fax Template. - Presentation.
- Fax Letter. Âãí tảo mäüt kiãøu máùu ta lm cạc
bỉåïc nhỉ sau: Vo:
File tiãúp theo ta chn New åí mủc Type ta chn Template.
- Soản tho mỏứu cho rióng mỗnh
vaỡ sau âọ lỉu lải.
- Vo File chn Save as åí File Type ta choün Template vaì lỉu
lải. •
Chụ : Khi soản thaío máùu ta phaíi vo File chỉï khäng nháúp
vo biãøu tỉåüng New trãn thanh Standard, ngoaìi ra muäún choün
âënh daûng cho nguyãn trang ta nháún Ctrl + All âãø choün v
âënh dảng.
• Sau khi tảo xong caïc máùu phi
lỉu máùu vo thỉ mủc â chn v lỉu dỉåïi dảng Template.
• Khäng cho phẹp nháưm láùn hồûc
lỉu nháöm táûp tin máùu màûc âënh ca Word v Excel.
mäùi máùu.
Máùu kiãøu thổ. Mỏựu kióứu phong bỗ.
Mỏựu kióứu Fax. Mỏựu kióứu trỗnh by.
Máùu kiãøu thỉ gỉíi qua Fax.
Näüi dung lãn låïp Hoảt âäüng ca tháưy
Trêng THCS VÜnh ChÊp
59
v tr III. Cạch tảo mäüt Style måïi tỉì
âáưu :
- Vo Format choün Style -- xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi Style.
- Choün nuït New xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi New Style.
- Nháún nuït Format xuáút hiãûn cạc mủc chn sau:
+ Font: Âënh daûng font chỉỵ Font, mu chỉỵ Color, cåỵ chỉỵ Size,
kiãøu chỉỵ Style. + Paragraph: Canh biãn bãn traïi Left
indent, canh biãn bãn phaíi Right indent.
+ Border: Âọng khung tỉû âäüng xung quanh vàn baín. Choün theí Shading
.
.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
60
âãø tä nãưn mu cho âoản vàn bn.
- Nháún vo nụt Shortcut Key xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi Customize
keyboard. Trong khung Press New Shortcut Key ta g täø håüp phaïm
tàõt. Sau âọ nháún nụt Assign âãø âàng kyï phêm tàõt.
- Kãút thuïc viãûc âënh daûng ta nháúp vo nụt OK.
Näüi dung lãn låïp Hoảt âäüng ca tháưy
v tr IV. Cạch tu sỉía mäüt Style :
Khi mún thay âäøi mäüt vi âënh dảng ca Style no âọ ta thỉûc
hiãûn nhỉ sau: - Choün Style cáön tu sỉía hồûc
âãø con tr åí trãn âoản vàn bn ca Style ny.
- Vo Format chn Style lục ny
xút hiãûn häüi thoaûi Style.
- Choün nuït Modify xuáút hiãûn häüp häüi thoaûi Modify Style.
.
Trêng THCS VÜnh ChÊp
61
- Thay âäøi cạc mủc nhỉ ta tảo mäüt Style måïi nhỉ âäøi tãn Style,
vo Format âãø âënh daûng cho Style ny,....
- Kãút thục viãûc tu sỉía ta nháúp
vo nụt OK v nháún Apply âãø læu trỉỵ nhỉỵng thay âäøi ta vỉìa
thỉûc hiãûn.

IV. CNG CÄÚ KIÃÚN THỈÏC:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiãøm tra bi c: I Bi måïi:

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×